Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Митева Албена

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Възможностите на системата за мониторинг на околната среда в България за постигане целите на концепцията за устойчиво развитие

Име на списание/издателство: Екология и устойчиво развитие

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 132-136

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Митева Албена

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Оценка на екологичната инфраструктура на област Сливен

Име на списание/издателство: Икономика и управление на селското стопанство

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 21-30, бр 1

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: The land-lease in Bulgaria – opportunities for better use of agricultural land

Име на списание/издателство: Krakowskie Studia Malopolskie, Vol.XV, №15/2011, Wydawnictwo Adam Marszalek

Място на публикуване: Краков, Полша

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 113-130

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Бургас

Организатор: БСУ

Автор/и: Митева Албена

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 284-288

Дата на провеждане: 25.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция с международно участие „Взаимодействието теория-практика:ключови проблеми и решения

Тема: Научна конференция с международно участие „Взаимодействието теория-практика:ключови проблеми и решения

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Микели, Финландия

Организатор: Международен кооперативен алианс (ICA)

Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 25.09.2011

Дата на публикуване: 30.09.2011

Наименование на научния форум: ICA Global Research Conference 2011

Тема: Development of the System of Labour Productive Cooperatives in Bulgaria in terms of EU Membership

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Автор/и: Кънчев И., Митева А.

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 55-64

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Икономиката и управлението на ХХІ век - решения за стабилност и растеж

Тема: Състояние и насоки за развитие на социалните дейности и практики в ТПК

Забележка: 21.02.2012

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Автор/и: Митева Албена

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 118-125

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Икономиката и управлението на ХХІ век - решения за стабилност и растеж

Тема: Развитие на подходите за дефиниране на селските райони

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-17/2011

Наименование: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО НА „ЕВРОПА 2020”

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Деспина Христова, доц.д-р Йорданка Йовкова, доц.д-р Тихомир Пелов, доц.д-р Георги Забунов, Ралица Терзийска

Описание: Основна цел на проекта:е на основата на изследване на теоретико-методологическите проблеми на трудово-производителните кооперации, да се разработи анализ на състоянието на дейността на системата на Националния съюз на ТПК и се определят стратегическ

Начало: 29.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Митева Албена

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Междинна оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие на област Враца за развитие на екологичната инфраструктура

Име на списание/издателство: Trakia Journal of Science, vol 9, spl. 2

Място на публикуване: Стара Загора

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 61-67

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009

Наименование: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Ръководител: проф.д.ик.н. Веселка Павлова

Колектив: проф.д.ик.н. Веселка Павлова, доц.д-р Соня Чипева, доц. д-р Албена Митева, гл. ас. д-р Екатерина Тошева, гл. ас. д-р Зорница Стоянова

Описание: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Начало: 21.03.2009

Край: 30.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-28/2009

Наименование: Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Маргарина Кръстева, гл.ас. д-р Екатерина Тошева, доц.д-р Мария Станимирова ИУ-Варна, гл.ас.д-р Дарина Заимова – Тракийски университет, д-р Ивелина Жечева – Сметна п

Описание: Основна цел на проекта: да се изяснят методологическите въпроси на подхода за сближаване на различията в развитието на селските райони на основата на прилагането на подхода ЛИДЕР. Да се оцени опита по създаване и утвърждаване на стратегии за местно р

Начало: 30.06.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-06/2008, 2008-2010

Наименование: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор в България

Ръководител: проф д.ик.н. Иван Кънчев

Колектив: проф Кънчев, проф Дойчинова, доц Митева, гл.ас. Стоянова

Описание: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор в България

Начало: 21.03.2008

Край: 30.11.2010

Забележка: 24.03.2011

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-28/2009-2010

Наименование: “Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси”

Ръководител: проф д ик н Юлия Дойчинова

Колектив: профДойчинова, профКънчев, доц Митева, гл ас Стоянова

Описание: “Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси”

Начало: 21.03.2009

Край: 1.03.2011

Забележка: 24.03.2011

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009-2010

Наименование: “Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България”

Ръководител: проф Веселка Павлова

Колектив: проф Павлова, доц Чипева, доц Митева, гл. Тошева, гл ас Стоянова

Описание: “Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България”

Начало: 21.03.2009

Край: 01.03.2011

Забележка: 24.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: проф Дойчинова, проф Кънчев, доц Митева, гл ас Стоянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Управленски аспекти на екоикономическата подготовка на студентите в УНСС

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 28

Брой страници от-до: 27-73, 146-195

Забележка: 24.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УИ Варна

Организатор: катедра "Аграрна икономика", УИ Варна

Автор/и: доц Митева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 278-286

Дата на провеждане: 07.10.2010

Дата на публикуване: 07.10.2010

Наименование на научния форум: "Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони

Тема: Подходът ЛИДЕР – възможност за интегрирано развитие на селските райони

Забележка: 24.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: УИ Варна

Организатор: УИ Варна

Автор/и: проф Кънчев, доц Митева

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 17-26

Дата на провеждане: 13.05.2010

Дата на публикуване: 13.05.2010

Наименование на научния форум: Световната криза и икономическото развитие

Тема: Реформата на лозарския сектор в България”

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: УИ Варна

Организатор: УИ Варна

Автор/и: доц Митева, гл ас Стоянова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 559-570

Дата на провеждане: 13.05.2010

Дата на публикуване: 13.05.2010

Наименование на научния форум: Световната криза и икономическото развитие

Тема: Възможностите на политиката за развитие на селските райони за създаване на жизнеспособни селски райони

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Капри, Италия

Организатор: ЕААЕ

Автор/и: проф Дойчинова, проф Кънчев, доц Митева, гл ас Стоянова

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 1-7

Дата на провеждане: 01.06.2010

Дата на публикуване: 01.06.2010

Наименование на научния форум: Sustainability in the Food Sector

Тема: Development of viticulture and wine-growing sectors of the Republic of Bulgaria under the CAP

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф Кънчев, доц Митева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Sustainable Development of the Wine Sector in Plovdiv Region - Methodological Issues of the Survey

Име на списание/издателство: Трайкийски университет

Място на публикуване: Стара Загора

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 126-133

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 12.01.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Икономика на природните ресурси

Доказателство: изпитен протокол № 20/12.01.2010

Забележка:

Брой: 2