Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : -
Място на провеждане: Sofia, Bulgaria
Организатор: University of National and World Economy
Автор/и: Veska Mihova, Alexandrina Murdjeva
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 246-252
Дата на провеждане: 06.11.2012
Дата на публикуване: 11.01.2013
Наименование на научния форум: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economiy and Education
Тема: Architecture of a Business Intelligent System for Monitoring the present and the Future state of a database
Забележка: -

Година: 2012 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : -

Място на провеждане: гр. София, Университет за национално и световно стопанство

Организатор: катедра Статистика, Университет за национално и световно стопанство

Автор/и: доц. д-р Александрина Мурджева, ас. Веска Михова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: -

Дата на провеждане: 25.11.2011

Дата на публикуване: 25.11.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция "Статистика, информационни технологии и комуникации”

Тема: Мониторинг и анализ на бъдеща производителност на бизнес приложения

Забележка: -

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : -

Място на провеждане: гр. София, Университет за национално и световно стопанство

Организатор: доц. д-р Димитър Велев

Автор/и: доц. д-р Александрина Мурджева, ас. Веска Михова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: -

Дата на провеждане: 3.12.2011

Дата на публикуване: 3.12.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието"

Тема: Анализ на възможностите за създаване на архитектура на бизнес интелигентна система за оптимизиране бързодействието на бази данни

Забележка: -

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : № НИД 21.03 – 21/2009 г

Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БИЗНЕС-МОДЕЛА ENTERPRISE 2.0 ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Ръководител: доц. д-р Димитър Георгиев Велев

Колектив: доц. д-р Росен Иванов Кирилов; доц. д-р Моника Веселинова Цанева; гл.ас. д-р Александрина Георгиева Мурджева-Терзиева; доц. д-р Георги Павлов Павлов; гл.ас. д-р Георги Георгиев Пенчев; ст.н.с. II ст. д-р Пламена Венцеславова Златева; ст.н.с. II с. С

Описание: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БИЗНЕС-МОДЕЛА ENTERPRISE 2.0 ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Начало: 10.05.2009

Край: 30.10.2012

Забележка: -

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Проучване на литература в областта на оптимизаия и мониторинг на производителност на бази от данни

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Информационни технологии и комуникации"

Автор/и: доц. д-р Александрина Мурджева, доц.д-р Моника Цанева, гл.ас. Митко Радоев. ас. Веска Михова

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 2

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 08.10.2010

Наименование на научния форум: Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката

Тема: Бизнес интелигентни системи за оптимизиране и управление на бизнес приложения

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03 – 21/2009 г.

Наименование: Изследване на възможностите на бизнес-модела Enterprise 2.0 за повишаване конкуретноспособността на българските фирми

Ръководител: доц. д-р Димитър Георгиев Велев

Колектив: доц. д-р Росен Иванов Кирилов , доц. д-р Моника Веселинова Цанева, гл.ас. д-р Александрина Георгиева Мурджева-Терзиева, доц. д-р Георги Павлов Павлов, гл.ас. д-р Георги Георгиев Пенчев, ст.н.с. II ст. д-р Пламена Венцеславова Златева, ст.н.с. II ст.

Описание: -

Начало: 04.2010

Край: 04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц д-р Александрина Мурджева, гл.ас Антон Палазов, проф. Д.ик.н. Валентин Кисимов, доц д-р- Ваня Лазарова, доц д-р Димитър Велев, доц д-р Емил Денчев, гл.ас Илко Великов, доц д-р КАмелия Стефанова, гл.ас Митко Радоев, доц д-р Моника Цанева, доц д-р

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Информационни системи и технологии

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 197-252

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Проучване на литература в обаслтта на Аналитични системи и складове от данни, Оптимизиране на бизнес приложения

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0

Място на провеждане: УНСС

Организатор: IFIP TC11, UNWE

Автор/и: Ivanov V., Tzaneva M., Murdjeva A., Kisimov V.

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 104-116

Дата на провеждане: 6.03.2010

Дата на публикуване: 6.03.2011

Наименование на научния форум: Open Research Problems in Network Security

Тема: Securing the Core University Processes

Забележка: