Клуб на социолога

Print pagePDF pageEmail page

 КЛУБ НА СОЦИОЛОГА е самоуправляващо се сдружение на студенти, нерелигиозно и политически независимо, осъществяващо дейност в частна полза, чийто основен предмет е представителството и подпомагането на студентите от УНСС, специалност „Социология“ и „Икономическа социология“ в областта на тяхната дейност, директно или индиректно произтичаща от статута им на студенти.

Клубът на социолога е създаден през учебната 1999-2000г. като студентско звено към Лабораторията за социални и маркетингови изследвания (ЛСМИ). Неговото обособяване става възможно с подкрепата на преподавателите проф. д.ик.н. Минко Минков, доц. д-р Кольо Рамчев, доц. д-р Саша Тодорова, доц. д-р Мария Стоянова. Първият председател на клуба е Екатерина Казакова, заместник-председател Пенка Таскова. Председател в момента е Елина Викторова, студент по социология.

Основните цели, от които се ръководи Клубът, са:

 • Да се повишат теоретическите и практическите знания и умения на студентите.
 • Да се развива, утвърждава и популяризира социологията като наука.
 • Да се подпомага личностната реализация на студентите.
 • Да се създават и поддържат формални и неформални контакти с организации с подобен предмет на дейност в България и чужбина.
 •  Да се организират срещи, дискусии, лекции, семинари и научни конференции с цел популяризиране на дейността на “ Клуб на социолога“ и създаване на устойчиви взаимоотношения със студенти, преподаватели, учени, работодатели, културни дейци и др.

Тясно кореспондиращи с целите на Клуба са и неговите инициативи, които до момента се изразяват в:

 • Подготовка, реализация и анализ на емпирични социологически изследвания (ЕСИ);
 • Организиране на научни конференции и академични форуми;
 • Организиране на открити лекции и дискусии;
 • Презентиране на книги;
 • Презентиране на резултати от проведени емпирични социологически изследвания;
 • Прожектиране на филми с научно значение;
 • Представяне дейността на различни социологически и маркетингови агенции и институти, като по този начин се осигурява пряката връзка с практическото приложение на придобитите академични знания;
 • Участие и посещение на редица конференции, семинари, студентски четения и научни инициативи, организирани от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Българска социологическа асоциация, Асоциация на студентите по социология в СУ, Клуб на социолога от ЮЗУ и т.н.;
 • Активно сътрудничество с организации, имащи близки до тези на Клуба цели;
 • Посещения на чуждестранни университети с цел обмяна на опит.

    Контакти

Адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, Университет за национално и световно стопанство, кабинет 5020
e-mail: sociologyclub.unss@gmail.com

Група във Facebook: https://www.facebook.com/groups/139366422874/