Изследователски проекти

Print pagePDF pageEmail page

 1. 2016-2018, Ръководител на проект, Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност. Фонд „Научни изследвания“, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016г.
 2. 2016-2018, Член на екипа на проекта (старши изследовател), Засилване на интеграцията на жените, ползващи се с международна закрила чрез разработване и прилагане на многостранни интеграционни обучения. Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014-2020), HOME/2015/AMIF/AG/ANTE
 3. 2016-2018, Ръководител на проект, Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане, Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 „Развитие на системата за мониторинг на принудителното връщане“
 4. 2014-2016, Експерт по преглед на качеството, Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014
 5. 2014-2016. Член на екипа на проекта (старши изследовател), Противодействие на процесите на радикализация в Югоизточна и Централна Европа чрез разработване на инструменти за мониторинг“, Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“.
 6. 2014-2016, Член на екипа на проекта (старши изследовател), Практически решения за социално включване на ромите в България, Фондация Институт Отворено общество (FOSI), Швейцария.
 7. 2013-2015, Директор проект, Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти (ASSESS), Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни
 8. 2013-2015, Директор проект, Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността (CONFRONT), Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“
 9. 2013-2015, Ръководител на проект, Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им, Научен изследователски фонд, УНСС
 10. 2011-2013, Директор проект, Подпомагане и реинтеграция на деца жертва на трафик: подкрепа и оценка на добри практики в страни на произход и дестинация, Европейска агенция за основни права;
 11. 2010-2012, Директор на проект, Интегриране на деца бежанци и търсещи убежище в образователните системи на страните от Европейския Съюз: Оценка и насърчаване на добри практики, Европейски бежански фонд.
 12. 2010-2013, Координатор проект за България, Оценка на заплахата от тормоз в интернет, Програма DAPHNE 3: Фундаментални права и гражданство.
 13. 2010, Директор проект, Разработване на индикатори и методи за оценка на целите и мерките за интеграция на граждани на трети страни, Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни, Министерство на труда и социалната политика.
 14. 2009, Член на проектен екип, Обогатяване на съществуващата база данни, относно политиките на България за интеграция на граждани на трети страни, Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни, Министерство на труда и социалната политика.
 15. 2009, Член на проектен екип, Обучение чрез практика в мултикултурна среда, Научен изследователски фонд, УНСС.
 16. 2007-2009, Член на проектен екип, Икономическа имиграция в България и национална идентичност, Фонд Научни Изследвания, Министерство на образованието, младежта и науката.
 17. 2007-2009, Член на проектен екип, Гражданско образование в средните училища – Европейският опит и перспектива, Фонд Научни Изследвания, Министерство на образованието, младежта и науката.
 18. 2009, Член на проектен екип, Клъстери капитализъм (Типология и динамика на капиталистическите икономики), Фонд научни изследвания, УНСС.
 19. 2009, Член на проектен екип, Информираност и отношение на местните общности, относно преимуществата и ограниченията при присъединяване към мрежата НАТУРА 2000, Българска Фондация „Биоразнообразие”.
 20. 2009, Експерт, Разработване на европейско изследване за оценка на равнището и въздействията на престъпленията срещу бизнеса – Етап 1: Формулиране на изискванията, Транскрайм (Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime), Италия
 21. 2008-2010, Член на научния колектив, Е-Политически форум (Създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес), Фонд НИД на УНСС
 22. 2007-2008, Ръководител на проект, Подготовка на ситуационен анализ на децата и жените в България, ПРООН
 23. 2005-2008, Координатор за България на международно изследване, Флаш Евробарометър (Flash Eurobarometer), Галъп-Европа (Gallup Europe)
 24. 2007, Ръководител на проект, Проучване и прогнозиране на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация”, Министерство на труда и социалната политика
 25. 2007, Координатор на проект, Потребности от обучение на съдиите в Грузия, Организация за международно развитие на правото (International Development Law Organisation, IDLO), Италия
 26. 2006, Ръководител на проект, Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на Европейския съюз, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 27. 2006, Ръководител на проект, Проучване на иновационния потенциал на българските фирми, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”9.     2006, Ръководител на проект, Изследване на причините за отпадане от училище в България, Представителство на Уницеф в България
 28. 2006, Ръководител на проект, Изследване на детската бедност и публичните разходи за деца, Представителство на Уницеф в България и София Консултинг
 29. 2005, Координатор на проект, Изследване на клиентите на Световната банка в България, Световна банка
 30. 2005, Координатор за България на международен проект, Ролята на неформалните мрежи в социално-икономическия и политическия живот в България, Норвежки институт за урбанистични и регионални изследвания, Осло
 31. 2004-2005, Координатор на проект, Мониторинг на скритата икономика в България, Център за изследване на демокрацията
 32. 2004, Координатор на проект, Изследване на инвестиционния климат и административните разходи на предприятията в България, Световна банка
 33. 2004, Координатор на проект, Бизнес и регулативни режими, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 34. 2004, Координатор на проект, Социални услуги срещу допълнителна заетост, ПРООН
 35. 2003–2004, Координатор на проект, Потребностите от развитие на селските региони в България, Организация по прехрана и земеделие към ООН
 36. 2003-2004, Координатор за България на международен проект, Корупция и неформални институции: анализ на корупцията в сферата на обществените поръчки, партийното финансиране, лобирането и съдебната система в България, Румъния, Словения и Чехия, Норвежки институт за урбанистични и регионални изследвания, Осло, Норвегия
 37. 2000-2004, Координатор за България на международно изследване, Евробарометър, Галъп – Унгария
 38. 2003, Координатор на проект, България: национален доклад за оценка на резултатите от развитието 1997-2002, ПРООН
 39. 2003, Координатор на проект, Оценка на дейността и имиджа на Световната банка в България, Световна банка
 40. 2002, Координатор на проект, Изследване на напредъка на България към устойчиво развитие в рамките на процеса РИО+10, ПРООН
 41. 2002, Координатор на проект, Оценка на рисковете от възникване на конфликти в България, USAID
 42. 2002, Координатор на проект, Увеличаване на капацитета на МТСП за управление на програми и фондове на Европейския съюз, ПРООН
 43. 2000-2002, Координатор на международен проект, Регионален корупционен мониторинг, Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (Southeast Europe Legal Development Initiative)
 44. 2000-2002, Координатор на проект, Стабилност и развитие на Югоизточна Европа: прилагане на Система за мониторинг на корупцията, Фондация „Макартър” (Macarthur Foundation)
 45. 2000, Координатор на проект, Възможности и перспективи за корпоративната благотворителност на местно равнище в България: оценка на пилотна програма, Урбан институт (Urban Institute), САЩ
 46. 8.     2000, Експерт, Човешката сигурност в България, ПРООН
 47. 9.     1999-2001, Координатор на проект, Социални оценки на инфраструктурни проекти, Фонд за регионални инициативи
 48. 10.  1998-2001, Координатор за България на международен проект, Изследване на глобалната конкурентоспособност (Global Competitiveness Survey), Световен икономически форум, Давос
 49. 11.  1998–2009, Координатор на проект, Система за мониторинг на корупцията, Коалиция 2000, Център за изследване на демокрацията
 50. 1996-1998, Координатор на проект за България. Международен проект „Социална справедливост” (International Social Justice Project), Университет Бътлър, Индианополис, САЩ