Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Доц.д-р Андрей Нончев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Метаморфози на корупцията и постсоциалистическата трансформация на публичната и частната сфера в България
Име на списание/издателство: Годишник на УНСС
Място на публикуване: Университет за национално и световно стопанство, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 121-156
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 05.03.2013
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Общоикономически
Катедра: Икономическа социология
Доказателство: Изпитни протоколи
Забележка:
Брой: 1

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-4/2013
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Общоикономически факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Програмен комитет
Дата на провеждане: 31.10.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ-1-10-2013
Наименование: Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им
Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев
Колектив: гл.ас.Михаела Мишева, докторант Йоан Христов
Описание: Теоретичен и емпиричен анализ на социалните мрежи и социалния капитал на имигрантите в България и социална оценка на политиките за тяхната интеграция
Начало: 22.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : Home/2012/ISEC/AG/THB/4000003904
Наименование: Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността (Countering New Forms of Roma Children Trafficking: Participatory Approach, CONFRONT)
Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев
Колектив: Център за изследване на демокрацията (България), Институт за човешки права „Лудвиг Болцман“ (Австрия), CENSIS (Италия), Гръцка фондация за европейска и международна политика (Гърция), Център за политически изследвания в Централноевропейския университ
Описание: Проектът цели да компенсира два недостатъка в досегашната практика на противодействие на трафика на деца: липсата на задълбочено познание за новите форми на трафик на деца и липсата на активно включване на ромската общност като основна група в риск.
Начало: 01.07.2013
Край: 30.06.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Консултативен съвет към Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Място на провеждане: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Организатор: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Консултативния съвет (заповед на Министъра за определяне състава на Консултативния съвет)
Дата на провеждане: 16.01.2013
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : HOME/2013/EIFX/CA/CFP/4231
Наименование: Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrants Groups, ASSESS)
Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев
Колектив: Център за изследване на демокрацията (България); Фондация „Хора за промяна“ (Малта); Център за социални изследвания и политики, CENSIS (Италия); Централноевропейския университет в Будапеща (Унгария); Гръцката фондация за европейска и международна пол
Описание: Проектът има за цел да проведе мониторинг и оценка на ефективността на интеграционните мерки за уязвими групи мигранти. Оценката ще спомогне да се идентифицират добри практики, както и да се инициира обмен на такива практики между страни-членки на ЕС
Начало: 01.11.2013
Край: 31.05.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 20.02.2014
Място на провеждане: София, УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Общоикономически
Катедра: Икономическа социология
Доказателство: Изпитен протокол
Забележка:
Брой: 1

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Андрей Нончев (редактор и съавтор) и колектив
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States
Име на списание/издателство: Център за изследване на демокрацията
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 1-427
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Андрей Нончев, Светла Енчева и Атанас Атанасов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Social Inequalities and Variations of (in)tolerance towards immigrants: the case of Bulgaria in the European perspective
Име на списание/издателство: International Journal of Sociology, Autumn, 2012
Място на публикуване: САЩ
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 76-98
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Доц.д-р Андрей нончев и д-р Мила Манчева
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Интегриране на деца, бежанци и търсещи убежище в образователната система на България
Име на списание/издателство: Социологически проблеми, 2012, том 1-2
Място на публикуване: Република България
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 307-330
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03-37/2009
Наименование: Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалност „Право”
Ръководител: доц.д-р Борис Ланджев
Колектив: катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Икономическа социология”
Описание: Анализ на проблемите на практическото обучение в специалност "Право" и оптимизация на студентските стажове
Начало: 21.03.2009
Край: 31.12.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03-3/2009
Наименование: Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики)
Ръководител: проф. Георги Найденов
Колектив: преподаватели от УНСС и СУ „Св.Кл.Охридки”
Описание: Теоретичен и емпиричен анализ на дългосрочната динамика на капиталистическите икономики и идентифициране на модели на развитието
Начало: 01.10.2009
Край: 30.09.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : JLS/2009-2010/DAP/AG/1340 AMG (TABBY)
Наименование: „Оценка на заплахите от тормоз в Интернет“ (TABBY)
Ръководител: Проф. Анна Брадли (Италия)
Колектив: Координатор: Департаментът по психология на Втори университет на Неапол. Партньори: Център за изследване на демокрацията, Университет на Кипър, Аристотелов университет в Солун – Гърция, Chiamamilano – Италия и Фондация за подкрепа на пострадалите от
Описание: Проектът си поставя за цел превенцията на кибернасилието сред младежите посредством оценяване на заплахите от кибертормоз чрез разработване на набор от инструменти, предназначени за ученици и младежи, както и за учители, педагогически съветници и род
Начало: 01.10.2010
Край: 30.09.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : JUST/2010/FRAC/AG/1026-30-CE-0377122/00
Наименование: Подпомагане и реинтегриране на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страните-източник и страните-дестинация (ARECHIVIC)
Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев
Колектив: Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Държавна агенция за компенсация и подкрепа на жертви на престъпления – Швеция, „Хора в нужда” (People in Need) – Словакия и Университет на Печ – Унгар
Описание: Целта на проекта е да се насърчат и развият ефективни реакции на трафика на деца в ЕС посредством въвеждане на политики и програми за подкрепа на жертви в страните-източник и страните-дестинация и посредством осигуряване на устойчива реинтеграция
Начало: 01.04.2011
Край: 31.03.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : JLS/2009/ERFX/CA/1013 – 30-CE-035673/00-26
Наименование: Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики (INTEGRACE)
Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев
Колектив: Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Институт за мира (Peace Institute) – Словения и Университет на Халмстад – Швеция.
Описание: Проектът описва и каталогизира добрите практики в интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище в училище и оценява програми и избрани инициативи в три западноевропейски страни-членки и оценка на въздействието на тяхното въвеждане в две източное
Начало: 01.09.2010
Край: 01.03.2012
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : JLS/2009/ERFX/CA/1013 – 30-CE-035673/00-26

Наименование: Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики (INTEGRACE)

Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев

Колектив: Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Институт за мира (Peace Institute) – Словения и Университет на Халмстад – Швеция.

Описание: Проектът описва и каталогизира добрите практики в интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище в училище и оценява програми и избрани инициативи в три западноевропейски страни-членки и оценка на въздействието на тяхното въвеждане в две източное

Начало: 1 септември 2010

Край: 1 март 2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : JUST/2010/FRAC/AG/1026-30-CE-0377122/00

Наименование: Подпомагане и реинтегриране на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страните-източник и страните-дестинация (ARECHIVIC)

Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев

Колектив: Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Държавна агенция за компенсация и подкрепа на жертви на престъпления – Швеция, „Хора в нужда” (People in Need) – Словакия и Университет на Печ – Унгар

Описание: Целта на проекта е да се насърчат и развият ефективни реакции на трафика на деца в ЕС посредством въвеждане на политики и програми за подкрепа на жертви в страните-източник и страните-дестинация и посредством осигуряване на устойчива реинтеграция в о

Начало: 1 април 2011

Край: 31 март 2013

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2009

Наименование: Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики)

Ръководител: проф. Георги Найденов

Колектив: преподаватели от УНСС и СУ „Св.Кл.Охридки”

Описание: Теоретичен и емпиричен анализ на дългосрочната динамика на капиталистическите икономики и идентифициране на модели на развитието

Начало: 1.10.2009

Край: 30.09.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03 – 35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: катедри: “Политология”, “Икономическа социология”, Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Описание: Анализ на практическото обучение на студентите в мултикултурна среда

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-37/2009

Наименование: Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалност „Право”

Ръководител: доц.д-р Борис Ланджев

Колектив: катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Икономическа социология”

Описание: Анализ на проблемите на практическото обучение в специалност "Право" и оптимизация на студентските стажове

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : JLS/2009-2010/DAP/AG/1340 AMG (TABBY)

Наименование: „Оценка на заплахите от тормоз в Интернет“ (TABBY)

Ръководител: Проф. Анна Брадли (Италия)

Колектив: Координатор: Департаментът по психология на Втори университет на Неапол. Партньори: Център за изследване на демокрацията, Университет на Кипър, Аристотелов университет в Солун – Гърция, Chiamamilano – Италия и Фондация за подкрепа на пострадалите от

Описание: Проектът си поставя за цел превенцията на кибернасилието сред младежите посредством оценяване на заплахите от кибертормоз чрез разработване на набор от инструменти, предназначени за ученици и младежи, както и за учители, педагогически съветници и род

Начало: 1.10.2010

Край: 30.09.2013

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Консултативен съвет към Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Място на провеждане: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Организатор: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Консултативния съвет

Дата на провеждане: 20.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц.д-р Андрей Нончев (съавтор)

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Динамика на скритата икономика в България по време на криза

Име на списание/издателство: Център за изследване на демокрацията

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 35

Брой страници от-до: 32

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : JUST/2010/FRAC/AG/1026-30-CE-0377122/00

Наименование: Подпомагане и реинтегриране на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страните-източник и страните-дестинация (ARECHIVIC)

Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев

Колектив: Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Държавна агенция за компенсация и подкрепа на жертви на престъпления – Швеция, „Хора в нужда” (People in Need) – Словакия и Университет на Печ – Унгар

Описание: Целта на проекта е да се насърчат и развият ефективни реакции на трафика на деца в ЕС посредством полагане на все по-сериозни усилия в полето на въвеждане на политики и програми за подкрепа на жертви в страните-източник и страните-дестинация и посред

Дата на подаване: 29.04.2010

Вх. №: 1026-30

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : JLS/2009/ERFX/CA/1013 – 30-CE-035673/00-26

Наименование: Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики (INTEGRACE

Ръководител: доц.д-р Андрей Нончев

Колектив: Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Институт за мира (Peace Institute) – Словения и Университет на Халмстад – Швеция

Описание: Проектът ще опише и каталогизира добрите практики в интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище в училище и ще осъществи оценяване на програми и избрани инициативи в три западноевропейски страни-членки и оценка на въздействието на тяхното въве

Начало: 01.09.2010

Край: 01.03.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-14/2008

Наименование: Е-политически форум

Ръководител: доц.д-р Блага Благоева

Колектив: Преподаватели от катедри “Политология”, “Икономическа социология”, “Информационни технологии и комуникации”, “Международни отношения”

Описание: Създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес

Начало: 21.03.2009г.

Край: 30.04.2011г.

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2009

Наименование: Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики

Ръководител: проф. Георги Найденов

Колектив: преподаватели от УНСС и СУ „Св.Кл.Охридки

Описание: типология и динамика на капиталистическите икономики

Начало: 03.04.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 – 35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: катедри: “Политология”, “Икономическа социология”, Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Описание: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-37/2009

Наименование: Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалност „Право”

Ръководител: доц.д-р Борис Ланджев

Колектив: катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки” и “Икономическа социология”

Описание: Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалност „Право

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : JLS/2009-2010/DAP/AG/1340 AMG (TABBY

Наименование: „Оценка на заплахите от тормоз в Интернет“ (TABBY)

Ръководител: Проф. Анна Брадли (Италия)

Колектив: Координатор: Департаментът по психология на Втори университет на Неапол. Партньори: Център за изследване на демокрацията, Университет на Кипър, Аристотелов университет в Солун – Гърция, Chiamamilano – Италия и Фондация за подкрепа на пострадалите от

Описание: Проектът си поставя за цел превенцията на кибернасилието сред младежите посредством оценяване на заплахите от кибертормоз чрез разработване на набор от инструменти, предназначени за ученици и младежи, както и за учители, педагогически съветници и род

Начало: 30.01.2010

Край: 31.12.2013

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Консултативен съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Място на провеждане: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Организатор: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Консултативния съвет

Дата на провеждане: 19.11.2010

Забележка: провежда се периодично

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Андрей Нончев и Светла Енчева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Отношението към чужденците: европейски варианти на (не) толерантността. В: Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителен анализ по Европейско социално изследване (ESS) 2006/2009), под ред. на проф.Николай Тилкиджиев

Име на списание/издателство: Изток-Запад

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 20

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : НИД 21.03 НП-16/2010

Място на провеждане: България, София,УНСС

Организатор: Организационен комитет с представители на катедри: “Икономическа социология”, “Човешки ресурси и социална защита”, “Международни отношения”, “Медии и обществени комуникации” Съорганизатор: АССА-М

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет и Модератор на панел: „Миграционни процеси и интеграция на имигрантите” (виж www.academicforum.com

Дата на провеждане: 26.11.2010

Наименование на научния форум: Академичен форум за обществена наука на тема: „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”

Забележка: