Публикации

Print pagePDF pageEmail page

 1. Научното поле на икономическата социология. В: „Икономическа социология 4.0“, сборник доклади от юбилейна научна конференция, посветена на 40-тата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“. Издателски комплекс- УНСС, София, 2016
 2. Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграция (научен редактор и съавтор с Михаела Мишева и Йоан Христов), Издателски комплекс- УНСС, София, 2016
 3. Новата икономическа социология: теоретични достижения и съвременни предизвикателства. В: Университет за национално и световно стопанство, Научни трудове, том 2-3/2015, Част първа, с.19-56, Издателски комплекс – УНСС, София, 2015
 4. Assisting the Integration of Vulnerable Migrant Groups in the Ten EU Member States (в съавторство с Мила Манчева и Славянка Иванова), Център за изследване на демокрацията, София, 2015
 5. Оценка на социалното въздействие (в съавторство с Мила Манчева и Николай Тагаров), Издателски комплекс – УНСС, София, 2014
 6. Corruption and Trust: Impact on Legitimacy and Effectiveness of Political and Economic institutions, В: Institutional trust (редактор Добринка Костова), Академично издателство Марин Дринов, София, 2014, с.105-124
 7. Метаморфози на корупцията и постсоциалистическата трансформация на публичната и частната сфера в България, Годишник на УНСС, София, 2013
 8. Подпомагане и реинтеграция на деца-жертви на трафик. Подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз (редактор с Мила Манчева).  Център за изследване на демокрацията, София, 2013
 9. Social inequalities and Variations in Tolerance Toward Immigrants. The case of Bulgaria in the European perspective (в съавторство със Светла Енчева и Атанас Атанасов). International Journal of Sociology, vol.42 No.3, Fall 2012, pp.77-103.
 10. Интегриране на деца, бежанци и търсещи убежище в образователната система на България (в съавторство с Мила Манчева). Социологически проблеми, том 1-2, 2012, pp.307-330.
 11. Интегриране на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните членки на Европейския съюз (редактор и съавтор). Център за изследване на демокрацията, София, 2012.
 12. Динамики на скритата икономика в България по време на криза (съавтор). Център за изследване на демокрацията, София, 2011.
 13. Отношението към чужденците: европейски варианти на (не) толерантността (в съавторство със Светла Енчева). В: Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителен анализ по Европейско социално изследване (ESS) 2006/2009), под ред. на проф.Николай Тилкиджиев, Изток-Запад, София, 2010
 14. Икономическа интеграция и национална идентичност. В сборник: Устойчиво развитие и многообразие. Издателство „Икопис”, София, 2010
 15. Разпространение на корупцията в България в контекста на присъединяването към Европейския съюз. В сборник: България в Европейския съюз. УНСС, София, 2010
 16. Публично-частни квазипазари. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009
 17. Мониторинг и оценка на публични политики и програми. Учебно-методическо ръководство. Първа част”, Център за изследване на демокрацията, София, 2009
 18. Корупцията в стопанската сфера и легитимният пазарен ред. В сборник: Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от европейските страни, Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009, с.150-157
 19. Социологически поглед към децата, отпадащи от училище (в съавторство с Валентина Миленкова).   Управление на средното образование, бр.2, 2008, с.1-18
 20. Корупцията в България и постсоциалистическите страни в Югоизточна Европа (1998-2005). В сборник: България на Балканите и с Европа. Минало, настояще, бъдеще. Т.2. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2007
 21. Причини за отпадане на децата от училище в България (редактор и съавтор). УНИЦЕФ, София, 2007
 22. Corruption in Bulgaria and South-East Europe: the Proliferation of Corruption among Citizens and Business.  South East Europe Review for Labour and Social Affairs, Quarterly of the Hans-Bockler Foundation, vol.9, number 2, 2006, pp.97-109
 23. Възникване и перспективи на икономическата социология. В: Икономическа социология, под ред. на проф. Благой Колев и проф. Ташо Пачев. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2005
 24. Социологически теории за икономическата промяна. В: Икономическа социология, под ред. на проф. Благой Колев и проф. Ташо Пачев. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2005
 25. Корупцията в трансформиращото се българско общество. Социологически проблеми, кн.1-2, 2004, с.236-253
 26. Корупцията като обществен феномен. В: Антикорупция (учебно помагало). Коалиция 2000  и Център за изследване на демокрацията, София, 2003
 27. Мониторинг на корупцията. В: Антикорупция (учебно помагало). Коалиция 2000 и Център за изследване на демокрацията, София, 2003
 28. Социални оценки. Методическо пособие (редактор и съавтор). ПРООН, София, 2000
 29. Bulgaria: Political and Economic Crisis, Democratic Consolidation (co-author with Al.Stoyanov, M.Pavlikianova, Galja Krasteva). В: Marketing Democracy, Changing Opinion about Inequality and Politics in East Central Europe, Rowman & Littlefield Publishers, INC., 2000, pp.26-45
 30. Маркетингови изследвания: методология и организация (в съавторство със Симеон Желев). София, 1995.
 31. Профил на сиромаштвото и социjалната превенциjа: случаjот со Бугариjа” (в съавторство с Теодора Нончева). В: Социjалната политика во периодот на транзициjа. Скопje, с.151-156, 1995
 32. Economic Processes in the Transition Period and Their Social Perception (co-author with Al.Stoyanov). В: Sociological Working Papers, Будапеща, 1994
 33. The Challenges of East-West Relations: Expectations, Realities, Perspectives. The Bulgarian Case. В: Communication Management (Proceedings of the second CERP European Seminar for Teachers, Practitioners and Researchers), Прага, 1993
 34. Economic Reform in Bulgaria (November 1989 – January 1993). В: Communication Management (Proceedings of the second CERP European Seminar for Teachers, Practitioners and Researchers), Прага, 1993
 35. Икономическата социология в търсене на идентичност. В: Икономическа социология. Издателска къща „Люрен”, София, 1992
 36. Социалният статус – същност и измерения. Социологически преглед, №7, 1990, с.60-68
 37. Статусни групи и очаквани ориентации на икономическото им поведение. Социологически преглед, , №8, 1990, с.20-35
 38. За стратегията при теоретическото обосноваване на предметната област на икономическата социология. В: Проблеми на социологията на икономиката. Варненско социологическо дружество, Варна, 1988, с.41-52