Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-11/2011

Наименование: Глобалните предизвикателства в опазването на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда

Ръководител: доц. д-р Иван Стойчев

Колектив: Проф. д. ик. н. Бистра Боева, Доц. д-р Иван Стойчев, Проф. д-р Антоанета Василева, проф. д-р В. Павлова

Описание: Изследват се предизвекателствата пред зелената икономика

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка: участвят изследователи от две катедри от УНСС

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 518703-LLP-1-2011-BG-Leonardo-LMP

Наименование: Обучение на изследователски клъстер

Ръководител: доц.д-р Иван Стойчев

Колектив: доц.д-р Марко Марков, проф.д-р Антоанета Василева, доц.Светла Бонева, гл.ас.Антоанета Дънешка, гл.ас.д-р Цветомир Цанов, ас.д-р Петър Станков, Людмил Манев

Описание: Проучване на потребностите от обучение и разработване на електронен модул за обучение на ръководители и персонал на изследователски клъстери

Начало: 01.03.2011

Край: 31.12.2012

Забележка: Повикване за предложение ЕАС/49/2010, иновационен проект

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI, Вааса, Финландия

Наименование: Творчески стратегии за форсайт

Ръководител: Таня Оравита

Колектив: доц. д-р Иван Стойчев, проф. д-р Антоанета Василева, доц. д-р С. Бонева, гл. ас. д-р А. Дънешка, доц. д-р М. Славова, доц. д-р М. Марков

Описание: Разработване на модул за обучение на бакалаври по проблеми на форсайт методи на прогнозиране

Начало: 01.11.2011

Край: 30.10.2013

Забележка: многостранен проект Еразмус

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-11/2011

Наименование: Глобалните предизвикателства в опазването на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда

Ръководител: доц. д-р Иван Стойчев

Колектив: доц. д-р Иван Стойчев, проф. д.ик.н. Бистра Боева, доц. д-р Антоанета Василева, проф. д-р Веселка Павлова

Описание: Изследване на предизвикателствата на зелената икономика

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 05.03.2011

Място на провеждане: УНСС

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: МИО и бизнес

Доказателство: Катедра МИО и бизнес

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-09. 2009

Наименование: МЕЖДУНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕКСПОРТНО-ОРИЕНТИРАНИ ОТРАСЛИ В БЪЛГАРИЯ

Ръководител: Проф. д-р Антоанета Василева

Колектив: Проф. д. ик. н. Бистра Боева, Доц. д-р Иван Стойчев, Проф. д-р Антоанета Василева, Доц. д-р Светла Бонева, Гл. ас. д-р Цветомир Цанов, Гл. ас. д-р Антоанета Христова, Гл. ас. д-р Доброслав Моллов, Гл. ас. д-р Паскал Желев, Гл. ас. Васил Петков, Екип

Описание: Изследват се факторите, които влияят на международната конкурентоспособност и се дават препоръки за нейното подобряване

Начало: 21.03.2009 г.

Край: 31.12.2011 г.

Забележка: Няма

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Антоанета Георгиева Василева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Глобалните доставки в международния бизнес

Име на списание/издателство: Икономическа мисъл БАН

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 92 -114

Забележка: Няма

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Антоанета Василева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Международен бизнес

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-380

Забележка: Няма

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-9/2009

Наименование: “Модели за международна конкурентоспособност на национално равнище и формулиране на модел за международна конкурентоспособност на България”

Ръководител: доц. д-р Антоанета Василева

Колектив: доц. д-р Антоанета Василева, проф. д.ик.н. Бистра Боева, доц.д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Светла Бонева, гл. ас. д-р Антоанета Дънешка, гл. ас. д-р Цветомир Цанов, гл. ас. д-р Паскал Желев, гл. ас. д-р Доброслав Моллов, ас. Васил Петков

Описание: Изследване на международната конкурентоспособност на експортно-ориентирани отрасли в България

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка: 100% колективът е от катедра "МИО и бизнес"