Ръководител катедра
Катедра "Политология"
Блага Иванова Благоева

Доц. д-р Блага Иванова Благоева

Служебен E-mail: b.blaguoyeva@unwe.bg
Личен E-mail: blagablagoeva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: сряда: 16.00 -18.00ч., четвъртък: 16.30 -18.30ч.

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Блага Иванова Благоева
Заглавие: България: индекс на демокрация и политическа култура
Наименование на сборник: България: 140 години модерна българска държавност
Страници от-до: 204-212
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ Стопанство
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Блага Иванова Благоева
Заглавие: Problems of Bulgarian Political Culture
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Култура. Политика. Разумеванье
Страници от-до: 75-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университет Београд
Място на публикуване (град, държава): Сърбия
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Блага Благоева
Заглавие: Корпоративизъм и корпоративна власт: някои теоретични аспекти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Интердисциплинарни изследвания
Страници от-до: 358-368
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Блага Благоева
Заглавие: Specifics and Tendencies In Contemporary Bulgarian Political Culture
Издание (наименование,том/кн./бр.№): KSI Transactionson KNOWLEDGECOSIETY, Volume X, №1
Страници от-до: 38-43
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): KNOWLEDGE COSIETY INSTITUTE
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц.д-р Блага Благоева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Политическа култура и политическа социализация
Име на списание/издателство: Основи на политическата социология/ УИ "П. Хилендарски"
Място на публикуване: Пловдив
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 130-158
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Блага Благоева
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Политически интереси, политически ценности, политически традиции
Име на списание/издателство: Основи на политическата социология/ УИ"П. Хилендарски"
Място на публикуване: Пловдив
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 86-110
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Място на провеждане: София
Организатор: организационен комитет от катедра „Политология” и катедра „Икономическа социология”
Автор/и: доц.д-р Блага Благоева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: под печат
Дата на провеждане: 27.11.2014
Дата на публикуване: 28.11.2014
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство
Тема: Политическите ценности на парламентарните политически партии в България
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП – 9 / 2010 г.

Наименование: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: доц. д-р Блага Благоева; доц. д-р Христина Дончева; гл.ас. д-р Елена Симеонова; гл. ас. Николай Кръстев; ас. Ивайла Стоева; Исидора Димова; Александър Владимиров; Веселина Любомирова, Теодор Славев

Описание: МОДУЛ I. Юбилейна международна научна конференция./ МОДУЛ II. Конкурс за студентско/ Публикуване на сборник с докладите, представени на конференцията

Начало: 15.07.2010

Край: 31.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : DVU_10_0193 2010 г.

Наименование: Нови форми на политическото участие в българското общество

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: д.п.н., доц. Антоний Тодоров, д-р, доц. Ивка Некова, д-р, доц. Блага Благоева, ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, Ирена Тодорова, Даниела Пастармаджиева, Исидора Димова, Теодор Славев

Описание: 1) Разработване на теоретичен модел и свързана с него система от индикатори 2/Изследване на структурата на актуалните ориентации на гражданите към полит. участие и изработване на типология за обяснението и разбирането им. 3/ многомерно емпирично соц

Начало: 20.12.2010

Край: 20.12.2013

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-14/2008

Наименование: “Е-политически форум /създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес/”

Ръководител: доц.д-р Блага Благоева

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Росен Кирилов, гл.ас.д-р Мария Бакалова, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, Йорданака Кателиева

Описание: Създаване на софтуерен продукт с учебна цел за симулация на различни фази на демократичния политически процес за нуждите на обучението в УНСС

Начало: 08.2008

Край: 20.02.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-- 35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, доц.д-р Блага Благоева и др.

Описание: Обучение чрез практика в мултикултурна среда. Създаване на методически указания и интерактивни игри за участие в мултикултурна среда

Начало: 10.2009

Край: 10.2009

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9 / 2010

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Политология", УНСС

Автор/и: Блага Благоева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Благоева Блага Иванова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Комуникации и връзки с обществеността в политическата сфера

Име на списание/издателство: СТЕНО

Място на публикуване: Варна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 189

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 21.12.2010

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: Протокаол МИП-2, Протокаол МИП-3, Протокаол МИП-4

Забележка:

Брой: 3

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 30.11.2010

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: Протокол 21

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 16.11.2010

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: Протокаол 20

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП – 9 / 2010 г.

Наименование: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: доц. д-р Блага Благоева; доц. д-р Христина Дончева; гл.ас. д-р Елена Симеонова; гл. ас. Николай Кръстев; ас. Ивайла Стоева; Исидора Димова; Александър Владимиров; Веселина Любомирова, Теодор Славев

Описание: МОДУЛ I. Юбилейна международна научна конференция./ МОДУЛ II. Конкурс за студентско/ Публикуване на сборник с докладите, представени на конференцията

Начало: 15.07.2010

Край: 31.03.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : DVU_10_0193 2010 г.

Наименование: Нови форми на политическото участие в българското общество

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: д.п.н., доц. Антоний Тодоров, д-р, доц. Ивка Некова, д-р, доц. Блага Благоева, ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, Ирена Тодорова, Даниела Пастармаджиева, Исидора Димова, Теодор Славев

Описание: 1) Разработване на теоретичен модел и свързана с него система от индикатори 2/Изследване на структурата на актуалните ориентации на гражданите към полит. участие и изработване на типология за обяснението и разбирането им. 3/ многомерно емпирично соц

Начало: 20.12.2010

Край: 20.12.2013

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-14/2008

Наименование: Е-политически форум /създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес/

Ръководител: доц.д-р Блага Благоева

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Росен Кирилов, гл.ас.д-р Мария Бакалова, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, Йорданака Кателиева

Описание: Създаване на софтуерен продукт с учебна цел за симулация на различни фази на демократичния политически процес за нуждите на обучението в УНСС

Начало: 08.2008

Край: 20.02.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-14/2008

Наименование: Е-политически форум /създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес/

Ръководител: доц.д-р Блага Благоева

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Росен Кирилов, гл.ас.д-р Мария Бакалова, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, Йорданака Кателиева

Описание: Създаване на софтуерен продукт с учебна цел за симулация на различни фази на демократичния политически процес за нуждите на обучението в УНСС

Начало: 08.2008

Край: 20.02.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-- 35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, доц.д-р Блага Благоева и др.

Описание: Обучение чрез практика в мултикултурна среда. Създаване на методически указания и интерактивни игри за участие в мултикултурна среда

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-- 35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, доц.д-р Блага Благоева и др.

Описание: Обучение чрез практика в мултикултурна среда. Създаване на методически указания и интерактивни игри за участие в мултикултурна среда

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Ръководител: доц. д-р Андрей Георгиев

Колектив: доц.д-р Блага Благоева, гл.ас.д-р Мария Бакалова и др.

Описание: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Начало: 22.05.08

Край: 20.11.10

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Ръководител: доц. д-р Андрей Георгиев

Колектив: доц.д-р Блага Благоева, гл.ас.д-р Мария Бакалова и др.

Описание: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки”

Начало: 22.05.08

Край: 20.11.10

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : x

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Философия", УНСС и ИФ при БАН

Автор/и: доц.д-р Блага Благоева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 180-183

Дата на провеждане: 06.2009

Дата на публикуване: 10.2010

Наименование на научния форум: Етиката в българската икономика

Тема: Политическите ценности в съвременното българско общество – опит за концептуално

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9 / 2010

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Политология", УНСС

Автор/и: Блага Благоева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Забележка: под печат

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 03.02.2010

Място на провеждане: София, България

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Политология

Доказателство: х

Забележка:

Брой: 8