Омбудсман

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Студия " Интелигентност и компетенция"

Автор/и: доц.д-р Марин Паунов

Доказателство: За научните трудове на УНСС

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Студия: Проблемът за ефективност на политическото лидерство

Автор/и: доц.д-р Христина Дончева

Доказателство: За научните трудове на УНСС

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Статия: Дългосрочната мотивация - личностно-психично измерване на студентите от УНСС

Автор/и: гл.ас.д-р Донка Никова

Доказателство: За Сп. Икономически алтернативи"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Икономика и организация на труда

Автор/и: доц.д-р Марин Паунов

Доказателство: За придобиване на академична длъжност Професор - 05.02.16

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Статия: Изследване образа на сивата икономика в представите на работодателя

Автор/и: доц.д-р Емилия Ченгелова

Доказателство: Институт за изследване на обществата и знанието- БАН

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Статия: Промени в средната продължителност на живота

Автор/и: доц.д-р Тодор Калоянов

Доказателство: За сп. Икономически алтернативи

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Човешкия капитал - въпроси на теорията и методологията

Автор/и: доц.д-р Атанас Казаков

Доказателство: резенция на статия в Научните трудове на УНСС, т.1-2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Релокализирането на западноевропейските предприятия в България/ резултати от анкетно проучване сред чуждестранните инвеститори

Автор/и: доц.д-р Валентин Гоев

Доказателство: Резенция на статия в научните трудове на УНСС т.2- 2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Взаимовръзката "Публични разходи - БВП на глава от населението" в страните от ЕС след 2000г.

Автор/и: Атанас Хубенов и гл.ас.д-р Венелин Бошнаков

Доказателство: Резенция на статия в сп. Исономически алтернативи, брой 1 -2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Структуриране на гражданското общество в националния сектор за сигурност и отбрана"

Автор/и: гл.ас.д-р Константин Пудин

Доказателство: рецензия на статия в сп. Икономически алтернативи, брой 3, 2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Теоретични измерения на бизнес етиката в малкия бизнес

Автор/и: доц.д-р Красимира Бенкова, доц.д-р Божидар Гьошев

Доказателство: рецензия на статия в сп. Икономически алтернативи, брой 4, 2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Анализ на промените в средната продължителност на предстоящия живот в градовете и селата на България през периода 1984-2009

Автор/и: доц.д-р Тодор Калоянов

Доказателство: рецензия на статия в сп. Икономически алтернативи, брой1-2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД № 21.03-5/2007

Наименование: УНСС - история и съвременност / 1920-2010г./

Ръководител: доц.д-р Лиляна Велева

Доказателство: Резенция

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Поглед към социология на пазарното общество

Автор/и: проф.д.с.н. Елка Тодорова

Доказателство: рецензия-21.09.2010

Забележка: