Директор
Център за балкански изследвания

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-29/2009

Наименование: Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз

Ръководител: доц.д-р Динко Динков

Колектив: асистенти от Катедра "Междунаордни отношения"

Описание: Проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Bulgaria: New challenges following the accession to the European Union

Име на списание/издателство: Ukranian Journal of European Studies

Място на публикуване: Украйна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6 стр

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: The Virtual Communities

Име на списание/издателство: Economic Alternative, sissue 2

Място на публикуване: Sofia

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 3-18

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Виртуалните общности в постмодерния свят

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, брой 4

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 3-19

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: 3. Преструктурирането на света – предизвикателство пред Европейския съюз и външната политика на България

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, брой 5

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17-35

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: 4. European Union Membership of Balkan Countries as a Challenge for the Union, in European Perspective and Regional Cooperation in Southeastern Europe

Име на списание/издателство: , Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs

Място на публикуване: Sofia

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 25-37

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Преструктурирането на международната система в информационния век

Име на списание/издателство: Сп. Международни отношения, брой 2-3

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 35-47

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: 6. Членството на България в Европейския съюз като детерминанта за ролята на страната в „голямата политика”

Име на списание/издателство: Сп. Международни отношения, бр. 4

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 31-43

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Международните отношения в информационната ера

Име на списание/издателство: Сп. Дипломация, януари/юни, 6

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 47-58

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Динко Георгиев Динков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Системата за оценяване на качеството на висшето образование в Испания и ефекти върху университетите, в Модернизирането на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компетенции

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 28-31

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Динко Георгиев Динков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Сигурността като непрекъснато изпитание за външната политика,

Име на списание/издателство: списание "Международни отношения"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 71-78

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Динко Георгиев Динков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Балканските проблеми и ангажирането на Еропейския съюз към тях

Име на списание/издателство: сп."Международни отношения"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29-35

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Динко Георгиев Динков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: The Black Sea and Its Pertaining Territories are Acquiring a Major Strategic Significance in the New International System

Име на списание/издателство: The Eastern Policy of the European Union - New Opportunities, New responsibilities, International Conference

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 63-67

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Dinko Dinkov

Година на публикуване: 2010

Заглавие: New Challenges Following the Accession to the European Union

Име на списание/издателство: Ukrainian Journal of European Studies

Място на публикуване: Ukraina

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15-21

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-29/2009

Наименование: Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз

Ръководител: доц.д-р Динко Динков

Колектив: асистенти от Катедра "Междунаордни отношения"

Описание: Проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : по схема “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Наименование: Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България

Ръководител: проф. Станка Тонкова

Колектив: преподаватели и докторанти от УНСС и ИИ на БАН

Описание: финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд

Начало: 01.01.2008

Край: 31.12.2010

Забележка: