Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Оценяване след първоначално признаване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор"
Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 165-184
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Стоянов Ст., Фесчиян Д.,
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Счетоводна политика на банките в условията на икономически кризи" авторство на част втора "Счетоводна политика на банките в условията на икономическа криза"
Име на списание/издателство: Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 23-99
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д.
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Importnig the Model of Uncapitalized Assets Accounting In Public Sector", Economics 21, (ISSSN1314-3123)
Име на списание/издателство: the journal is included in international databases: EBSCO Publishing, Vol 2
Място на публикуване: международни
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 38-48
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д., Ралева, С.
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "'Valuation Bases and Accounting System Entries in Financial Analisis of the Municipal Real Property
Име на списание/издателство: The jornal is included in international databases : REPECQ Econ Papers, ideas,DOAS, Index Copernicus, Proguest, EBSCO Publishing Genamics, Cabell,s Directories, Vol.4
Място на публикуване: Acta Universitatis Danubius , /ISSN2065-0175 2067-340X/
Процент участие в съавторство: 80
Брой страници от-до: 388-402
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: Истамбул, Турция
Организатор: BMAC
Автор/и: Фесчиян, Д.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1557-1565
Дата на провеждане: 15.09.2014
Дата на публикуване: 18.09.2014
Наименование на научния форум: 2 The Balkans and the Middle Countries Conference on Auditing and Accounting
Тема: International Public Sektor Accontyng Standards in Bulgaria
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Ниш
Организатор: University of Nis, Faculty of Economics
Автор/и: Фесчиянр Д
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 201-209
Дата на провеждане: 15.09.2013
Дата на публикуване: 25.09.2013
Наименование на научния форум: Regionalni Razvoi i Demografcki Tokovi Balkanski Zemlia
Тема: National Payment Syste; of the Republic of Bulgaria in che Process of Joing the Single Euro Payment Area, Sesia Razvoini Regionalni Problemi
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 4
Място на провеждане: Ниш
Организатор: University of Nis, Faculty of Ekonomics
Автор/и: Фесчиян, Д.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 441-452
Дата на провеждане: 18.10.2014
Дата на публикуване: 22.10.2014
Наименование на научния форум: The Global Economic Crisis and Future of European Integration
Тема: The Process of Karmonization of Public Sektor Accounting in The EU.
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д.
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Европейска система от хармонизирани счетоводни стандарти за публичния сектор (European Swstem of Harmonized Accounting)
Име на списание/издателство: ИИИ на БАН, Икономическа мисъл, (ISSN0013-2993), The jornal is included in international databasel, ВИНИТИ Рифиративен журнал /1994-2005/,ЕconLit /2000/EBSCO Publisking
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 106-117
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Процесс гарамонизации бухгалтерського учета в общественном секторе в ЕС
Име на списание/издателство: Учет, Ананализ и контроль: Теория, методология, пректика
Място на публикуване: Украйна
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 92-104
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Feschiyan, D.,
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "A Model for Financial Reportig of Fixed Tangible Assets in Publi Sector Entities"
Име на списание/издателство: the journal is included in international databases: EBSCO Publishing
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 29-43
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Feschiyan,D
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Finaniial analysis of the structure composition and Efffective use of Publicli Owned Real Estate" / Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост"
Име на списание/издателство: DialoguE - E - Jornal"', (ISSN1311-9206), The jornal is included in international databases: EBSCO Publishing
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 62-73
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор"
Име на списание/издателство: DialoguE-E Jornal,(ISSN1311-9206), The jornal is included in international databases: EBSCO
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 27-38
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "За промените в новия сметкоплан на бюджетните организации свързани с балансовот признаване на некапитализираните активи"
Име на списание/издателство: ИДЕС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 24-38
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: България
Организатор: ICAICTSEE-2013
Автор/и: Фесчиян,Д
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-100
Дата на провеждане: 06.12.2014
Дата на публикуване: 07.12.2014
Наименование на научния форум: "Трета международна конференция по приложение на информационните и комуникационните технолгии и статистиката в икономиката и образованието
Тема: "STANDARDIZATION OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IN THE EU''
Забележка: tHE JORNAL IS INCLUDED IN INTRNATIONAL DATABASES: PRO QUEST, EBSCO PUBLISHING

2014 Друго

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Фесчиян, Д, Павлова, В
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор", Научни трудове на УНСС, том.1
Име на списание/издателство: Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 127-163
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ - УНСС
Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-8
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 20.03.2013
Наименование на научния форум: Криза и икономически разтеж
Тема: Отклонения от фундаменталните счетоводни принципи в счетоводната система на предприятията от публичния сектор
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Теоретически съждания за отчитането на капитала в предприятията от публичния сектор
Име на списание/издателство: Български счетоводител
Място на публикуване: Бъргария
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1 - 9
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Счетоводна политика на банките в условията на икономически кризи
Име на списание/издателство: УИ Стопанство
Място на публикуване: УННС
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 56-135
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 8
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ при УНСС; ИДЕС
Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в кръгла маса
Дата на провеждане: 14.05.2012
Наименование на научния форум: Промени в счетоводните директиви
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 7
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФС при УНСС; ИДЕС
Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в кръгла маса
Дата на провеждане: 23.04.2012
Наименование на научния форум: Промени в одиторските директиви
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 6
Място на провеждане: ИДЕС София
Организатор: ФСФ при УНСС; ИДЕС
Роля в проявата /доказателства за участие/: участник в кръгла маса
Дата на провеждане: 15.03.2013
Наименование на научния форум: Предизвикателства пред финансовата отчетност
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 5
Наименование: Счетоводни политики и практики при икономически кризи
Ръководител: доц. д-р Даниела Фесчиян
Колектив: проф. Ст. Стоянов, ас. Лили камбурова, ас. Любка Камбурова
Описание: университетски проект
Начало: 01.01.2010
Край: 31.12.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 2
Наименование: PROMISE: Municipal PROperty Management In South-Eastern Cities
Ръководител: проф. Стати Статев
Колектив: проф. Стати Статев, доц. Д. Фесчиян и други
Описание: научен проект
Начало: 01.01.2009
Край: 31.12.2013
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 237
Място на провеждане: Ниш, Сърбия
Организатор: Университет на Ниш
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 235-242
Дата на провеждане: 20.10.2013
Дата на публикуване: 15.12.2013
Наименование на научния форум: Международна икономичеса криза
Тема: Хармонизиране на счетоводството в публичния сектор в ЕС
Забележка: Доклад

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 11
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 96-102
Дата на провеждане: 10.10.2013
Дата на публикуване: 10.10.2013
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция
Тема: Предизвикателства на прехода към хармонизирани Европейски счетоводни стандарти
Забележка: доклад

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Стандартизация на счетоводството и модели за отчитане на ДМА в ППС
Име на списание/издателство: ИК, УНСС
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 0-300
Забележка: монография, ИК УНСС 15 печатни коли

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Счетоводна политика на банките в условията на икономическа криза
Име на списание/издателство: ИК УНСС
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 80
Брой страници от-до: 0-101
Забележка: Научна студия

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Международните счетоводни стандарти за публичния сектор и процесът на хармонизация на счетововдството в ЕС
Име на списание/издателство: Икономически изследвания
Място на публикуване: БАН
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 122-145
Забележка: SKOPUS

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2013
Заглавие: A SISTEM OF INDICATORS FOR FINANCIAL ANALYSIS OF THE MYNICIPAL REAL PROPERTY
Име на списание/издателство: ACTA UNIVERSITATATIS DANUBIUS
Място на публикуване: DANUBIUS
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 402 - 415
Забележка: СПИСАНИЕ С ИМПАКТ ФАКТОР

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Доц. д-р Даниела Фесчиян
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на ДМА в ППС
Име на списание/издателство: ИДЕС
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 56-64
Забележка: самостоятелна статия

2013 Публикация

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Работно наименование: Стандартизация на счетововдството и модели на счетоводно отразяване на дълготрайните активи в публичния сектор
Период на осъществяване /в години / : 2013
Дата: 09.09.2013
Забележка: монография, ИК УНСС, 300 стр.

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 1-1-2012
Наименование: Счетоводни политики и практики при икономически кризи
Ръководител: доц.д-р Даниела Фесчиян
Колектив: проф.д-р Стоян Стоянов, ас. Любка Камбурова, ас. Лилия Камбурова ,док. Николина Николова
Описание: научен проект
Начало: 09.09.2011
Край: 23.11.2012
Забележка: защитен и представен пред Научна сесия 2013

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 42183-2012
Наименование: PROMISE
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: Доц. д-р Даниела Фесчиян, Доц. д-р Стела Ралева, Доц. д-р Таня Даскалова
Описание: Анализ на ефективността от използване на общинската недвижима собственост
Дата на подаване: 10.10.2012
Вх. №: 41183-2012
Забележка: Участие в международни форуми за апробиране на резултатите

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 2-2-2013
Наименование: Развитие на делектронните форми на дистационното обучение в УНСС
Ръководител: проф. д-р Веселка Павлова
Колектив: доц. д-р Даниела Фесчиян и др.
Описание: разработване на електронни учебници за електронното обучение
Дата на подаване: 20.09.2013
Вх. №: 2-2-2013
Забележка: разработени 6 учебника

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 1-1-2012
Наименование: Счетоводни политики и практики при икономически кризи
Ръководител: доц.д-р Даниела Фесчиян
Колектив: проф.д-р Стоян Стоянов, ас. Любка Камбурова, ас. Лилия Камбурова ,док. Николина Николова
Описание: научен проект
Дата на подаване: 23.11.2012
Вх. №: НИД1-1/2012
Забележка: защитен и представен пред Научна сесия 2013

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Дата: 20.01.2013
Място на провеждане: УНСС, София
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетововдство и анализ
Доказателство: Протоколи
Забележка: Участие в комисии
Брой: 7

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: Монографичен труд
Автор/и: гл.ас.д-р Лилия Рангелова
Доказателство: рецензия
Забележка: представена в ИК на УНСС

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с импакт фактор
Наименование: Член на експертна група към ЕВРОСТАТ за създаване на ЕВПРОПЕЙСКИ СЧЕТОВОВДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИЧИЯ СЕКТОР
Място на провеждане: ЕС
Организатор: ЕВРОСТАТ И ИДЕС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Доклади
Дата на провеждане: 23.01.2014
Забележка: Еспертната група е в процес на подготовка на ЕССПС

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: ПРОМИС

Ръководител: проф. д-р Пламен Мишев

Колектив: проф. д-р ик.н. Стати Статев,доц. д-р Даниела Фесчиян,доц. д-р Таня даскалова и гл.ас. д-р Стела Радева

Описание: международен проект

Начало: 01.2010 г.

Край: 01. 2012 г.

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2

Наименование: Проблеми и насоки за развитието на счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на ингегрирането на България в ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Колектив: дожц. д-р Даниела Фуесчиян; докторанти Адриан Маринчев и Нина Кирилова

Описание: университетски проект

Начало: 01. 2009 г.

Край: 31.12. 2011 г.

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 3

Наименование: Счетоводни политики и практики в условията на икономическа криза

Ръководител: доц. д-р Даниела Фесчиян

Колектив: проф. д-р Ст. Стоянов, ас. Лили Камбурова, ас. Любка Камбурова, докт..Николина Николова

Описание: университетски проект

Начало: 01.01.2011 г.

Край: 31.12. 2012 г.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Година на публикуване: 2011

Заглавие: МССПС - проекции и перспективи

Име на списание/издателство: Български счетоводител

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Стоянов,С. Фесчиян,Д.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Счетоводство в публичния сектор

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 75

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: изготвена рецензия за участие в конкурс за редовен доцент към катедра ѝсчетоводство и анализ

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Доказателство: представена писмена реценвзия пред научно жури

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 1.03.2012

Място на провеждане: катедра "Счетоводство и анализ" - каб. 1039

Университет: УНСС

Факултет: ФСФ

Катедра: катедра "Счетоводство и анализ"

Доказателство: протокол от проведения изпит

Забележка:

Брой: 5

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 4

Наименование: Счетоводни политики и практики в условията на икономическа криза

Ръководител: доц. д-р Даниела Фесчиян

Колектив: проф. д-р Ст. Стоянов, ас. Лили Камбурова, ас. Любка Камбурова, докт..Николина Николова

Описание: университетски проект

Начало: 15.01.2011

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : 6

Наименование: Счетоводни политики и практики в условията на икономическа криза

Ръководител: доц. д-р Даниела Фесчиян

Колектив: доц. Даниела Фесмчиян, доц. М. Михайлова; Адриан Маринчев

Описание: университетски проект

Дата на подаване: 15.03.2011

Вх. №: 7

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Теоретико-методологични и организационни ппроблеми на счетоводството в държавните висши училища в България

Автор/и: Маринчев,А.

Доказателство: представена писмена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Счетоводен анализ на кредитния риск в банките

Име на списание/издателство: Научни трудове ИДЕС 2010 г.

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 171 - 197

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Научна конференция Счетоводсдтвото - наука, практика, независимост

Име на списание/издателство: сп. Български счетоводител ; ССБ

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 11-15

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Адаптиране на счетоводната система на предприятията от публичния сектор към европейските изисквания

Име на списание/издателство: сп. Български счетоводител ; ССБ

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10 - 20

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Застрафователно счетоводство

Автор/и: проф. д-р Стоян Стоянов; доц. д-р Мая Начкова; гл.ас. д-р Мариана Михайлова

Доказателство: издеден учебник от УНСС - Стопанство с обявен рецензент

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Счетоводството за управление на застрахователната дейност на ЗДА

Автор/и: гл.ас. д-р Мая Начкова

Доказателство: издадена монография УИ Стопанство

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2

Наименование: Проблеми и насоки за развитието на счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на интегрирането на България в ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Колектив: доц. д-р Даниела Фесчиян; докторанти Адриан Маринчев и Нина Кирилова

Описание: университетски проект

Начало: 01. 2009

Край: 31. 12. 2011 г.

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03. - 1 /2007 г.

Наименование: Предизвикателства и проекции в счетоводсдството на кредитните институции при въвеждането на капиталовите стардарти Базел ІІ за страните от ЕС

Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

Колектив: проф.д-р Веселка Павлова; проф. д-р Снежана Башева; доц. д-р Даниела Фесчиян; докт. Нина Кирилова

Описание: университетски научен проект

Начало: март 2007

Край: март 2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: ПРОМИС

Ръководител: проф. д-р ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. д-р ик.н. Стати Статев, доц. д-р Даниела фесчиян, доц. д-р Таня Даскалова и гл.ас. д-р Стела ралева

Описание: международен проект

Начало: 01. 2010 г.

Край: 01. 2012 г.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: УНСС гр. София България

Организатор: катедра "Счетоводзство и анализ" и ССБ

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1- 10

Дата на провеждане: 20.04. 2010

Дата на публикуване: 15.05. 2011

Наименование на научния форум: Счетоводсто - наука, практика, независимост

Тема: Адаптиране на счетоводната сиситема на предприятията от публичния сектор към концептуалната рамка на МССПС

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Истамбул Турция

Организатор: АССА Турция

Автор/и: доц. д-р Даниела Фесчиян

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 285 - 298

Дата на провеждане: 15.09.2010

Дата на публикуване: 1.10. 2010

Наименование на научния форум: конфхеренция на тема "История на счетоводството"

Тема: Проблеми и насоки за развитието на счетоводната система на предприятията от публичния сектор в Република България

Забележка: