Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Научни интереси: счетоводство и анализ на банките, счетоводство в публичния сектор, международни счетоводни стандарти в публичния сектор, теория на счетоводството