Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Понеделник 09:00-11:00 Четвъртък 11:30-13:30 Моля Ви предварително да се свържете с мен по електронна поща или през MS Teams

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: София, България

Организатор: Международно висше бизнес училище, Ботевград

Автор/и: Александър Вълков, Деница Горчилова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 115-131

Дата на провеждане: 17.06.2011

Дата на публикуване: 01.04.2011

Наименование на научния форум: Осма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2011"

Тема: Стъпка напред: от образователни стратегии и политики към резултати

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Управление", УНСС

Автор/и: Деница Горчилова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 58-62

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 01.04.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес-администрация"

Тема: Текущото оценяване през погледа на студента

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. Е.Делчева

Колектив: преподаватели от катедра ПАРР

Описание: изследват се инструменти за повишаване на качеството в публичния сектор

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: № НИД НИ 1-7/2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. Е.Делчева

Колектив: преподаватели от катедра ПАРР

Описание: изследват се инструментите за повишаване на качеството в публичната сфера

Начало: 01.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Denitsa Gorchilova

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Current trends in funding nonprofit organisations in Bulgaria

Име на списание/издателство: Facta Universitatis

Място на публикуване: Nis, Serbia

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 83-93

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Медиамениджмънт

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 241-242

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Нестопански сектор

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 290-290

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Саламън, Лестър

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 381-382

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Социална икономика

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 397-398

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Тотално управление на качеството

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 433-434

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Нестопански сектор: социални и институционални характеристики

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 176

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Българският нестопански сектор през призмата на структурно-операционната дефиниция

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 99-110

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Управление на нестопанските организации

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 325

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Деница Горчилова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Сравнителна ретроспекция на концепциите за гражданското общество

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 181-208

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Denitsa Gorchilova

Година на публикуване: 2010

Заглавие: The Bulgarian Nonprofit Sector in the Light of the Structural-Operational Definition

Име на списание/издателство: Economic alternatives, No.1EN

Място на публикуване: Sofia

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 83-92

Забележка: