Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: Вторник 9:00 - 10:30 и Сряда 8:30 - 10:00 онлайн в MS Teams, включително и в друго време по предварителна уговорка; Online consultations: from 9:00 am till 10.30 am on Tuesdays and from 8:30 till 10:00 on Wednesdays on MS Teams

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-1.002-0002-C02
Наименование: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Колектив: колектив
Описание: Разработване на структури на услугите за дигитализация на бизнес процеси във финансите
Начало (година): 2019
Начало (месец): 11
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 5th ANNUAL MRC CONFERENCE Europe after the European elections: economic and monetary perspectives
Място на провеждане: София
Организатор: Център за парични изследвания
Автор/и: Darina Koleva
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Тема: The empirical approach to the exchange rate – monetary policy rules link: a review
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Дарина Колева
Заглавие: Система за финансова стабилност при едностранна евроизация
Наименование на сборник: 8-ма международна научна конференция: ЕС - изместеният център и новата периферия
Страници от-до: 86-92
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Дарина Колева
Заглавие: RESERVE REQUIREMENTS AS A MONETARY POLICY TOOL IN BULGARIA
Наименование на сборник: INTEGRATION SYSTEM OF EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION IN THE MODERN INFORMATION SPACE: Materials of ІV International scientific and practical conference
Страници от-до: 97-100
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Ternopil state agricultural experimental station
Място на публикуване (град, държава): Ternopil, Ukraine
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ЕС – ИЗМЕСТЕНИЯТ ЦЕНТЪР И НОВАТА ПЕРИФЕРИЯ
Място на провеждане: УОБ на УНСС гр. Равда
Организатор: Катедра Финанси, УНСС
Автор/и: гл. ас. д-р Дарина Колева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 05
Тема: Система за финансова стабилност при едностранна евроизация
Забележка: не

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 4-ТА ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ПРОБЛЕМИ: НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ
Място на провеждане: София
Организатор: Център за парични и икономически изследвания и Катедра „Финанси“ към УНСС, Съюз на икономистите в България, CRIISEA, CICER
Автор/и: гл. ас. д-р Дарина Колева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: The Balkan Experience with Central Bank Securities
Забележка: не

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ: Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят
Място на провеждане: УНСС, гр. София
Организатор: Финансово-счетоводен факултет - УНСС, ВУЗФ
Автор/и: гл. ас. д-р Дарина Колева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Тема: Защо централните банки емитират ценни книжа?
Забележка: не

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Are capital flows more stable under currency board arrangements? The case of Bulgaria
Автор/и: unknown, subject to blind peer review
Доказателство: Economic Alternatives, November
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Monetary and Economic Scientific Conference - Monetary Regimes 20 Years of Currency Board in Bulgaria
Място на провеждане: София
Организатор: Университет за национално и световно стопанство, Съюз на икономистите в България
Автор/и: Дарина Колева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: Lender of Last Resort Under Currency Board. The Case of Bulgaria
Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Равда

Организатор: катедра "Финанси"

Автор/и: Колева, Д.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7, 53-59

Дата на провеждане: 23.09.2010

Дата на публикуване: 10.12.2010

Наименование на научния форум: Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България

Тема: Стабилност по време на криза. Българската банкова система през периода 2007-2010 г.

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : няма

Място на провеждане: Равда

Организатор: катедра "Финанси"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет

Дата на провеждане: 23.09.2010

Наименование на научния форум: Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Колева, Д.; Неновски, Н.; Чобанов, П.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Отражение на международната финансова и икономическа криза върху банковия сектор в България

Име на списание/издателство: Годишник на УНСС, 2010 г.

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 21, 57-77

Забележка: