Дарина Георгиева Колева

Гл.ас. д-р Дарина Георгиева Колева

Служебен E-mail: d.kolyeva@unwe.bg
Личен E-mail: darinagk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: по предварителна уговорка по електронната поща
Научни интереси: парична теория и политика, история и развитие на паричните системи, международни финанси, икономика на прехода