Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Диана Илиева Копева

Проф. д-р Диана Илиева Копева

Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 294
Кабинет: 1070
Консултации: Вторник 10:00 - 12:00; Сряда 14:00 - 16:00

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Диана Копева, доц. д-р Нколай щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Определяне на функцията ная индустриалната динамика - на примера на България
Име на списание/издателство: Научни трудове, Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 1-45
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 019
Място на провеждане: Стара Загора, България
Организатор: Тракийски университет
Автор/и: доц. д-р Светла Маджарова, проф. д-р Диана Копева
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 17
Дата на провеждане: 20.06.2013
Дата на публикуване: 20.06.2013
Наименование на научния форум: Third International Scientific Conference "Business and regional Development"
Тема: Переспективи за развитие на селския туризъм в контекста на програмен период 2014-2020
Забележка: предстои отпечатване

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 045
Място на провеждане: Kaposvar, Hungary
Организатор: University of Kaposvar
Автор/и: prof. Diana Kopeva, assoc. prof. Svetla Madjarova
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 15-15
Дата на провеждане: 09.05.2013
Дата на публикуване: 10.05.2013
Наименование на научния форум: 4th International Conference on Economic Sciences (ECS): Quality of Life, Sustainability and Locality
Тема: Rural Tourism in Bulgaria: Factor for Sustainable Rural Development
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Диана Копева, доц. д-р Нколай щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Определяне на функцията ня индустриалната динамика - на примера на България
Име на списание/издателство: Научни трудове, Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 1-45
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 6
Място на провеждане: Букурещ, Румъния
Организатор: Pro Global Science Association
Автор/и: Dr. Dimiter Blagoev, Associate Prof. Nikolay Sgterev, Prof. Diana Kopeva
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 18
Дата на провеждане: 24.05.2013
Дата на публикуване: 24.05.2013
Наименование на научния форум: 2nd International Symposium "Advancing Socio-Economic Research"
Тема: Industrial Dynamics of Food and Beverage Industry (Bulgarian Example)
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Кръгла маса
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 4
Място на провеждане: Пловдив, България
Организатор: Фондация "Земята източник на доходи"
Автор/и: проф. д-р Диана Копева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 06.03.2013
Дата на публикуване: 05.03.2013
Наименование на научния форум: "Развитие на дребните земеделски стопанства - проблеми и перспективи"
Тема: "ОСП 2014-2020 и мястото на дребните земеделски стопанства в нея"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: София, България
Организатор: Съвместен Геномен Център
Автор/и: проф. д-р Диана Копева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 28.03.2013
Дата на публикуване: 28.03.2013
Наименование на научния форум: "Екобиотехнологии - предизвикателства и бизнес"
Тема: "Методика за бизнес планиране и проекти в областта на екобиотехнологиите"
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 187
Място на провеждане: Созопол, България
Организатор: Технически университет - Стопански факултет, София
Автор/и: доц. д-р Светла Маджарова, проф. д-р Диана Копева
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 23.06.2013
Дата на публикуване: 23.06.2013
Наименование на научния форум: ХІ Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг 13"
Тема: Развитие н селския туризъм в СЦРП - България"
Забележка: предстои отпечатване

Година: 2012 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-5/2008

Наименование: Оценка на влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, гл. ас. Мария Пенева

Описание: Целта на проекта е да анализира влиянието на отделните политики на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси и ефекта от въздействието им върху решенията на отделните икономическ и агенти на регионално ниво.

Начало: 15.06.2008

Край: 31.03.2012

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-7/2009

Наименование: Индустриална динамика в условията на европейска интеграция

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Описание: Целта на проекта е да се изследват състоянието и настъпилите промени в представянето, позиционирането и управлението на българските предприятия преди и след членството на България в ЕС.

Начало: 20.06.2009

Край: 31.03.2012

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Програма COST Action ISO701

Доказателство за участие /номинация/: Член на Управляващия комитет на акцията и представител на УНСС. Официална номинация от УНСС до МОН и Програма COST

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : SP-0124-003.5

Наименование: Enterprise dynamics and labour force involvement

Ръководител: проф. Ф.Шиварди

Колектив: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Описание: Целта на проекта е да се изследват и анализира влиянието на работна сила върху динамичното развитие на предприятията

Дата на подаване: 01.03.2012

Вх. №: 287-IT04-76

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-5/2008

Наименование: Оценка на влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, гл. ас. Мария Пенева

Описание: Целта на проекта да изследва и анализира влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Начало: 15.06.2008

Край: 31.03.2012

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-7/2009

Наименование: Индустриална динамика в условията на европейска интеграция

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Описание: Целта на проекта е да се изследват състоянието и настъпилите промени в представянето, позиционирането и управлението на българските предприятия преди и след членството на България в ЕС.

Начало: 20.06.2009

Край: 31.03.2012

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 710684

Наименование: Climate changes and land fragmentation

Ръководител: Dr. Mikka Thoronnen

Колектив: доц. д-р Диана Копева

Описание: Целтана проекта е да изследва въздействието на климатичните промени върху начина на използване на поземлените ресурси и практиките за комасация на земя .

Начало: 01.02.2012

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Доц.д-р Диана Копева

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Поземлените отношения в България в началото на ХХІ век

Име на списание/издателство: СД РАКУРС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 157

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 02.03.2012

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Икономика на природните ресурси

Доказателство: Заповед за член на комисия

Забележка:

Брой: 1

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Индустриална динамика в условията на европейска интеграция

Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-250

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Светла Маджарова, гл.ас. д-р Мария Пенева

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Оценка на въздействието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Име на списание/издателство: Университетски комплекс -УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 220

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Доц.д-р Диана Копева

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Оценка на резултата от ограниченията за придобиване на земеделска земя от чужденци след присъединяването на България към ЕС

Име на списание/издателство: Научни трудове УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 50

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Светла Маджарова, д-р Нина Николова

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Ефективност на производствените структури в земеделието

Име на списание/издателство: Научни трудове УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 59

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Конкурс за доцент

Автор/и: гл.ас. д-р Мария Пенева

Доказателство: Заповед №591/12.03.2012 за член на научно жури

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Конкурс за доцент

Автор/и: гл.ас. д-р Зорница Стоянова

Доказателство: Заповед №591/12.03.2012 за член на научно жури

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 624

Място на провеждане: София

Организатор: ICEIRD

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 09.06.2012

Дата на публикуване: 08.06.2012

Наименование на научния форум: ICEIRD 2012: 4th International Conference for Entreprenuership, Innovation and Regional Development

Тема: Innovations are they the true way to industrial growth in Bulgaria

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: SFN

Място на провеждане: Щвейцария

Организатор: SFN

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на оценителския екип на нучно-изследователските проекти към Швейцарският фонд за научни изследвания

Дата на провеждане: 01.04.2012

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 125

Място на провеждане: Хале, Германия

Организатор: IAMO

Автор/и: Доц.д-р Диана Копева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-15

Дата на провеждане: 20.06.2012

Дата на публикуване: 20.06.2012

Наименование на научния форум: IAMO Forum 2012 “Land Use in Transition”, 20-22 June 2012,

Тема: The Impact of the Corporate Players on the Future Development of Land Market in Bulgaria

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 9

Място на провеждане: Нюрнберг, Германия

Организатор: CAED /COST

Автор/и: гл.ас. д-р Димитър Благоев, доц. д-р Николай Щерев, доц.д-р Диана Копева,

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 13

Дата на провеждане: 27.04.2012

Дата на публикуване: 27.04.2012

Наименование на научния форум: 11th Comparative Analysis of Enterprise Data

Тема: Industrial dynamics in Bulgaria – the connection between past and future

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 273

Място на провеждане: Букурещ, Румъния

Организатор: REASER

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 11

Дата на провеждане: 31.05.2012

Дата на публикуване: 31.05.2012

Наименование на научния форум: REASER

Тема: INDUSTRIAL DYNAMICS IN BULGARIA – THE CONNECTION BETWEEN PAST AND FUTURE: The Case of Food and Beverage Industry

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД21.03-16/2009

Наименование: “ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕКОИКОНОМИКАТА”

Ръководител: проф.д.ик.н Георги михнев

Доказателство: Решение на Програмен съвет/Протокол за възлагане на изготвяне на рецензия

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: Does Land Fragmentation Affect Land Productivity? Empirical Evidence from Bulgaria

Автор/и: Рецензираният материал се предоставя за рецензиране без автор

Доказателство: Покана за изготвяне на рецензия на статия от Carl Gaignй, Anne Lhuissier Editors-in-chief Review of Agricultural and Environmental Studies/ /http://www.raestud.eu/accueil_en.php

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-5/2008

Наименование: Оценка на влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, гл. ас. Мария Пенева

Описание: Целта на проекта е да се анализира влиянието на отделните политики на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси и ефекта от въздействието им върху решенията на отделните икономически агенти на регионално ниво.

Начало: юни 2008

Край: декември 2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-7/2009

Наименование: Индустриална динамика в условията на европейска интеграция

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Описание: Целта на проекта е да се изследват състоянието и настъпилите промени в представянето, позиционирането и управлението на българските предприятия преди и след членството на България в ЕС.

Начало: юни 2009

Край: декември 2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 212345

Наименование: PRIMA

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: доц. д-р Диана Копева, проф. д-р Недка Иванова, гл. ас. д-р Мария Пенева

Описание: Проектът е насочен към разработване на метод за анализ на влиянието на политиките върху мултифункционалното използване на земята и икономическите дейности на по-ниски административни нива - общини.

Начало: ноември 2008

Край: октомври 2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Програма COST Action ISO701

Доказателство за участие /номинация/: Представител на УНСС в Управляващия комитет, номинация от страна на УНСС до МОНМ.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 0604

Място на провеждане: Цюрих, Швейцария

Организатор: Еuropean Associaion of Agricultural Economists (EAAE)/Европейска асоциация на аграрикономистите/

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-12

Дата на провеждане: 30.08.2011

Дата на публикуване: 30.08.2011

Наименование на научния форум: ЕAAE 2011 Congress Change and Uncertainty:Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources

Тема: Comparison of Industrial Dynamics of Food and Beverage Industry in Bulgaria, Romania, Greece and Turkey

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Равда, България

Организатор: Център за устойчиво развитие, УНСС

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-15

Дата на провеждане: 10.06.2011

Дата на публикуване: 10.06.2011

Наименование на научния форум: Third International Scientific Conference Sustainable Development

Тема: Industrial Dynamic and Sustainabl Development of Bulgarian Industry (2000-2010)

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 5

Място на провеждане: Стара Загора, България

Организатор: Тракийски университет - Стопански факултет

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-11

Дата на провеждане: 23.06.2011

Дата на публикуване: 23.06.2011

Наименование на научния форум: Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони - поглед към Европа 2020

Тема: Regional Aspects of Food and Beverage Industry's Dynamic in Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Стара Загора, България

Организатор: Тракийски университет - Стопански факултет

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Светла Маджарова, гл.ас. д-р Мария Пенева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-14

Дата на провеждане: 23.06.2011

Дата на публикуване: 23.06.2011

Наименование на научния форум: Бизнесът и развитието на регионите. Селските райони - поглед към Европа 2020

Тема: Assessing EU Policy Impacts on the Multifunctional Characters of Rural Areas

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 6

Място на провеждане: Юндола, България

Организатор: Факултет "Стопанско управление", Лесотехнически Университет

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Светла Маджарова, гл.ас. д-р Мария Пенева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-6

Дата на провеждане: 26.03.2011

Дата на публикуване: 26.03.2011

Наименование на научния форум: ХІІІ Международна научна конференция "Управление и Устойчиво развитие"

Тема: Развитието на туризма , като резултат от мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 19

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Стопански Факултет , Технически университет; НТС по машиностроене

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Светла Маджарова, гл.ас. д-р Мария Пенева

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 859-867

Дата на провеждане: 20.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: ІХ Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '11"

Тема: Връзка на прилаганата политика за развитие та селските райони с мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 10

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Стопански Факултет , Технически университет; НТС по машиностроене

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 778-788

Дата на провеждане: 21.06.2011

Дата на публикуване: 21.06.2011

Наименование на научния форум: ІХ Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '11"

Тема: Регионална индустриална динамика: на примера на България, Румъния, Гърция и Турция

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03-1/2008

Наименование: Развитие на селските структури в условията на членство на България в ЕС

Ръководител: проф. д-р Недка Иванова

Доказателство: Решение на Програмен съвет/Протокол

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Теоретични основи на коеволюционното развитие

Автор/и: проф. д.ик.н. Георги Михнев

Доказателство: Протокол №06/28.06.2011 г. на Редакционния съвет на "Годишник и научни трудове на УНСС"

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Въведение в управление на проекти

Автор/и: доц. д-р Васил Златев, гл.ас. Радко Радев

Доказателство: Писмо/Решение за възлагане на рецензиране

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 0126

Място на провеждане: Ohrid, Macedonia

Организатор: SS.Cyril and Methodius University, Skopje; National Center for Development Innovation and Entereprenuership, Business Start-up Center, MDC

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 648-660

Дата на провеждане: 6.05.2011

Дата на публикуване: 06.05.2011

Наименование на научния форум: ICEIRD 2012: 4th International Conference for Entreprenuership, Innovation and Regional Development

Тема: Comparison of Industrial Dynamics in Bulgaria,Romania, Greece and Turkey

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Kopeva, Diana

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Rural Development and multifunctional agriculture in Bulgaria

Име на списание/издателство: Scientific Journal Problems of World Agriculture, SGGW

Място на публикуване: Warsaw, Poland

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 54-64

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Blagoev, D., Sterev, N. , Kopeva, D.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Bulgarian Food Industry growth and trade with BRIC countries

Име на списание/издателство: ACTA: Scientiarum Polonorum, Oeconomia; Warsaw University of Life Science

Място на публикуване: Warsaw, Poland

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 13-25

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 7

Място на провеждане: Kaposvar, Hungary

Организатор: Kaposvar University

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 683-697

Дата на провеждане: 19.05.2011

Дата на публикуване: 19.05.2011

Наименование на научния форум: 3rd International Conference of Economic Sciences: Sustainable economics-community strategies

Тема: Industrial Growth, Investment Behaviour and Innovations in Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: Kaposvar, Hungary

Организатор: Kaposvar University

Автор/и: Kopeva, D., Peneva , M., Baquiero, O., Laplana, R., Franic, R., Garrod, Guy, Hautdidier, B., Ivanova, N., Jelinek, L., Konecna, M., Meyer, B., Njavro, M., Raley, M., Turpine, N.

Процент участие в съавторство: 7

Брой страници от-до: 271-287

Дата на провеждане: 19.05.2011

Дата на публикуване: 19.05.2011

Наименование на научния форум: 3rd International Conference of Economic Sciences: Sustainable economics-community strategies

Тема: Critical Analysis and Assessment of EU Policy on Multifunctional Land Use Activities in Rural Areas

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 024

Място на провеждане: Seville, Spain

Организатор: EC DG Research and Innovation, EC - JRC

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 1-9

Дата на провеждане: 06.10.2011

Дата на публикуване: 06.10.2011

Наименование на научния форум: 3rd European Conference on Corporate R&D and Innovation (CONCORD-2011)

Тема: Industrial Dynamics at national Level as a Factor for Sustainable Industrial Growth in EU

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 1106

Място на провеждане: Plovdiv, Bulgaria

Организатор: The International Association for the Study of the Commons

Автор/и: Kopeva, D., Baquiero, O., Laplana, R., Hautdidier, B.,Jelinek, L., Njavro, M., Turpine, N., Raley, M.

Процент участие в съавторство: 13

Брой страници от-до: 1-10

Дата на провеждане: 15.09.2011

Дата на публикуване: 15.09.2011

Наименование на научния форум: IASC European Meeting :Shared Resources in a Rapidly Changing World

Тема: The ERole of MultiLevel Governance for Multifunctional Land Use Activities

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-7/2009

Наименование: Индустриална динамика в условията на европейска интеграция

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Николай Щерев, гл. ас. д-р Димитър Благоев, д-р Тодор Градев

Описание: Основната цел е да се изследват състоянието и настъпилите промени представянето, позиционирането и управлението на българските предприятия преди и след членството на България в ЕС. В резултат на изпълнение на тази цел могат да се изведат тенденции в

Начало: 20.06.2009

Край: 20.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : ETD/2009/IM/IF1/49 CEPS/ЕК-Генерална Дирекция "Вътрешен пазар и услуги"

Наименование: Преглед на преходните ограничения във връзка с придобиването на земеделски имоти в България и Румъния (Review of teh Transitional Restrictions maintained by Bulgaria and Romania with regard o the Acquisition of Agricultural Real Estates)

Ръководител: доц. д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, гл.ас д-р Мария Пенева, д-р Христина Харизанова

Описание: Проектът има за цел да опише и направи оценка на временните ограничения, наложени ефективно от България и Румъния, по отношение на придобиването на собственост и ползването върху и на земеделски земи , и да анализила ефекта им върху сектора.

Начало: 15.09.2009

Край: 30.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Светла Маджарова, Диана Копева, Найден Найденов, Виолина Хаджиева, Мария Атанасова, Нина Николова, Хоанг Куанг Тхан

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Възможности за устойчиво развитие на териториите с особен режим (природни паркове, защитени територии, резервати)

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 11

Брой страници от-до: 92-115

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Програма COST Акция ISO701

Доказателство за участие /номинация/: Член на Управляващия комитет на акцията и представител на УНСС - Официална номинация от УНСС до МОН и Програма COST

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 212345

Наименование: PRIMA - Prototypical Policy Impacts on Multifuntional Activities in Rural Municipalities

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: доц. д-р Диана Копева, проф. д-р Недка Иванова, гл.ас. Мария Пенева

Описание: Целта на проекта е на основата на анализ на влиянието на различните политики на ЕС в селските райони да се създаде прототипен модел, чрез който да се оценява очакваното въздействие на европейските политики в бъдещи планови периоди.

Начало: 01.11.2008

Край: 01.11.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : VІІІ международна научна конференция

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Стопански факултет, Технически университет - София

Автор/и: доц.д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д-р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 537-551

Дата на провеждане: 18.06.2010

Дата на публикуване: 18.06.2010

Наименование на научния форум: Управление и инженеринг

Тема: Влияние на иновационния, клъстерния и пазарния подходи върху индустриалната динамика след присъединяване на България към ЕС

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : VІІІ Международна научна конференция

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Стопански факултет, Технически университет - София

Автор/и: доц. д-р Светла Маджарова, доц. д-р Диана Копева

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 695-704

Дата на провеждане: 18.06.2010

Дата на публикуване: 18.06.2010

Наименование на научния форум: Управление и инженеринг

Тема: Инвестиционни поземлени фондове- предпоставка за електронна търговия със земеделски земя

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3rd International Conference ICEIRD 2010

Място на провеждане: Нови Сад, Сърбия

Организатор: University of Novi Sad/UNESCO/CISCO Entrepreneur Institute

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц.д-р Николай Щерев, гл. ас. д.р Димитър Благоев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 419-428

Дата на провеждане: 28.05.2010

Дата на публикуване: 28.05.2010

Наименование на научния форум: Entrepreneurship, Innovaion and Regional Developmen

Тема: Basic Determminants of Bulgarian Industrial Growth after the EU Accession of Bulgaria

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 118 EAAE Seminar

Място на провеждане: Любляна , Словения

Организатор: Университет в Любляна и Европейска Асоциация на Аграрикономистите (ЕААЕ)

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, гл. ас. д-р Мария Пенева, доц. д-р Светла Маджарова

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 26.08.2010

Дата на публикуване: 25.08.2010

Наименование на научния форум: Rural Development: governance, policy design and delivery

Тема: Multifunctional Land Use: is it a key factor for Rural Development?

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 118 EAAE Seminar

Място на провеждане: Любляна, Словения

Организатор: Университет Любляна и Европейска асоциация на аграрикономистите (ЕААЕ)

Автор/и: гл. ас. д-р Мария Пенева, доц. д-р Диана Копева

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 26.08.2010

Дата на публикуване: 26.08.2010

Наименование на научния форум: Rural Development: governance, policy design and delivery

Тема: Bulgarian Rural Development Policy Implementation and New Rural Paradigm

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : ПД-02-239/2009

Наименование: Социално-икономическо и екологично влияние на мултифункционалното земеделие върху развитието на селските райони в Североизточна България

Ръководител: гл.ас.д-р Виолета Дириманова

Доказателство: Договор с ФНИ-МОН

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Kopeva, D., Shterev, N., Blagoev D.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Baasic Determinants of Bul;lgarian Industrial Growth after the EU Accession of Bulgaria

Име на списание/издателство: International Journal of Engineering (ACTA), Fascicule 4, Tome III, 2010

Място на публикуване: Romania

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 83-91

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : VIII International Scientific Conference

Място на провеждане: Созопол, България

Организатор: Стопански факултет - ТУ, София

Автор/и: гл. ас. д-р Мария Пенева,доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Светла Маджарова

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 515-524

Дата на провеждане: 19.06.2010

Дата на публикуване: 17.06.2010

Наименование на научния форум: Management and Engineering

Тема: Impact assessment of the EU Policies on Rural Areas

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 07.07.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес Факултет

Катедра: Икономика на природните ресурси

Доказателство: Доклад с изх. № 212/11.05.2010

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 26.10.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес Факултет

Катедра: Икономика на природните ресурси

Доказателство: Заповед № 2360/13.10.2010

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-5/2008

Наименование: Оценка на влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Ръководител: доц.д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, доц. д-р Димитър Терзиев, гл. ас. д-р Мария Пенева, ас. Здравка Паскалева

Описание: Целта на проекта е да анализира влиянието на отделните политики на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси и ефекта от въздействието им върху решенията на отделните икономически агенти на регионално ниво.

Начало: 15.06.2008

Край: 15.06.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, гл.ас. д.р Димитър Благоев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Факторни ограничения на индустриалната динамика в България в условията на европейска интеграция

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 24-46

Забележка: Икономически алтернативи, брой 6/2010

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Assoc. Prof. Diana Kopeva, Assoc. Prof. Nikolay Shterev, Chief Assist. Prof. Dimitar Blagoev

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Factor Limitations on Industrial Dynamics in Bulgaria in Conditions of European Integration

Име на списание/издателство: Economic Alternatives

Място на публикуване: Sofia, Bulgaria

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 40-60

Забележка: Economic Alternatives Issue2/2010