Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Диана Маринова Маринова

Доц. д-р Диана Маринова Маринова

Служебен E-mail: dmarinova@unwe.bg
Личен E-mail: diana_marinova9@abv.bg
Телефон: 0899286222
Кабинет: 4065

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: New horizons for the European Energy Union
Автор/и: Иван Цветанов, Ивайло Тосков
Доказателство: Заповед за изготвяне на реценция
Забележка: не

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 161/UNIV/AMB/2019
Наименование: Международна научна среща-дискусия "Френски правни дни"
Ръководител: Диана Маринова
Колектив: доц.д-н. Живко Драганов, доц.д-р Мирослав Димитров, доц.д-р Константин Танев, доц.д-р Ирина Мулешкова
Описание: Изследват се възможностите за френско-българско научно правно сътрудничество и разширяване на връзките между български и френски юридически факултети и други правни научни звена
Начало (година): 2019
Начало (месец): 1
Край (година): 2023
Край (месец): 12
Забележка: не

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международноправна уредба на статута на бежанците
Автор/и: Пламен Стоянов Георгиев
Доказателство: Заповед за определяне на жури и становище
Забележка: не

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : BG05М20Р001-2.009-0012
Наименование: Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Ръководител: проф. д-р Станка Тонкава
Доказателство: Заповед за изготвяне на реценция
Забележка: не

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : BG05М20Р001 -2.009-0012
Наименование: Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Ръководител: проф. д-р Станка Тонкава
Доказателство: Заповед за изготвяне на реценция
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова
Заглавие: Ролята и значението на международното морско частно право в българската правна система
Наименование на сборник: Синя икономика и синьо развитие
Страници от-до: 180-189
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на БСУ
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова
Заглавие: Проблеми и перспективи на развитието на международното морско частно право в Република България
Наименование на сборник: Правото - традиции и перспективи
Страници от-до: 805-818
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова
Заглавие: Граници на правото на избор на приложим закон в международното частно право на Република България
Наименование на сборник: Право и граници
Страници от-до: 434-445
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на СУ "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2019 Друго

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Диана Маринова
Година на публикуване: 2018
Заглавие: Въпроси на семейното право с международен елемент и свързаните с тях проблеми на чужденците в Република България (в т.ч. на руските съотечественици)
Списание/издателство/издание: Вестник "Русия днес"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 8-9
Забележка: не

2019 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Експертна комисия по Наредбата за придобиване на юридическа правоспособност
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на правосъдието
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на експертната комисия от УНСС
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова
Заглавие: Предизвикателствата пред международното частно право (МЧП) в съвременния свят
Наименование на сборник: Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят
Страници от-до: 108-123
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Диана Маринова
Заглавие: UNCITRAL - traditions and perspectives
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE LVII
Страници от-до: 75-87
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Диана Маринова
Заглавие: Contemporary development of the international private law of the Republic of Bulgaria in the light of Bulgaria's EU membership:problems and perspectives
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Актуальнi питания юриспруденцii: теоретичний та практичний вимiри, Том I
Страници от-до: 32-36
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на Сумски Национален университет (СНАУ)
Място на публикуване (град, държава): гр. Суми, Украйна
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: не

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конференция на руските съотечественици в Република България
Място на провеждане: гр. София, България
Организатор: Сдружение на руските съотечественици в Република България, САК, Сдружение на руско говорящите адвокати
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 12
Тема: Въпроси на семейното право с международен елемент и свързаните с тях проблеми на чужденците в Република България
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: гр. Виена, Австрия
Организатор: Комисия на ООН по международно търговско право (УНСИТРАЛ)
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 15-18
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 07
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: 50 години от създаването на УНСИТРАЛ
Тема: Перспективи за присъединяване на Република България към Конвенцията за погасителната давност по договора за международна продажба на стоки
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Заглавие: Членството на Република България в ЕС и предизвикателствата пред международното частно право
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на Института за държавата и правото при БАН, Том XVI
Страници от-до: 99-114
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИДП при БАН
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Заглавие: Принципи на международното морско частно право
Наименование на сборник: Правни норми и правни принципи
Страници от-до: 223-234
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на СУ "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Заглавие: По някои въпроси на приложимия закон в международното морско частно право
Наименование на сборник: Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба
Страници от-до: 99-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Заглавие: Погасителна давност при договорите за международен превоз на товари по море
Наименование на сборник: Предизвикай:Правото! - Предизвикай: Даввността.
Страници от-до: 161-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство Сиела
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Заглавие: Действие на принципа на автономията на волята при договорите в областта на международното морско частно право (ММЧП)
Наименование на сборник: 125 г. от рождението на проф. Любомир Владикин
Страници от-до: 93-103
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство Медиатех
Място на публикуване (град, държава): гр. Русе, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Заглавие: Saft law за мирно уреждане на спорове в международното морско право
Наименование на сборник: Saft law и развитието на съвременното право
Страници от-до: 330-343
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство Сиби
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Договор за международен въздушен превоз на товари и пътници
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Доказателство: Протокол от заседанието на научното жури от 19.09.2017
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Наименование: България и Евразийският съюз
Ръководител: доц.д-р Георги Забунов
Колектив: доц.д-р Георги Забунов, доц.д-р Райна Койчева, доц. д-р Диана Маринова и др.
Описание: Анализ на възможностите за сътрудничество между Република България и държавите от ЕИС
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 02
Вх. №: 17
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц.д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: Историческо развитие на международноправната уредба на договора за международен превоз на товари по море
Наименование на сборник: Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев
Страници от-до: 120-127
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц.д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: Обичаите като иззточник на международното частно право
Наименование на сборник: Право и права
Страници от-до: 477-489
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц.д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: Конвенционни правила за международните морски и неморски превози на товари
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Нормар бр. 4
Страници от-до: 59-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц.д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: Договорът за международен превоз на товари по море според новите Ротердамски правила
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Общество и право, бр. 1
Страници от-до: 91-98
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Съюз на юристите в България
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц.д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: Режим на "макро" и "микро" отговорност на превозвачите по договорите за международен превоз на товари по море - новите международноправни перспективи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр. 4
Страници от-до: 112-120
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за международен превод на товари по море"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. "Нова звезда"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 428
Страници от-до: 1-428
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 30
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Историческо развитие на международноправната уредба на договора за международен превоз на товари по море"
Наименование на сборник: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж"
Страници от-до: 120-127
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Обичаите като източник на международното частно право"
Наименование на сборник: "Право и права"
Страници от-до: 477-489
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на СУ "Св. КЛ. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: гр. Благоевград
Организатор: ЮЗУ и ИПН-БАН
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 404-411
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 7
Наименование на научния форум: "ООН: Исторически традиции и съвременно право"
Тема: "Конвенциите на ООН относно договорите за международен превоз на товари по море"
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Конвенционни правила за международните морски и неморски превози на товари"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СИЕЛА, бр. 4
Страници от-до: 59-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИЕЛА
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Конвенционни правила за международните морски и неморски превози на товари"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СИЕЛА, бр. 4
Страници от-до: 59-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИЕЛА
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Договорът за международен превоз на торави по море според новите Ротердамски правила"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): издание на СЮБ, бр. 1
Страници от-до: 91-98
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СЮБ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Режим на "макро-" и "микро-" отговорност на превозвачите по договорите за международен превоз на товари по море - новите международноправни перспективи"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Икономически и социални алтернативи", бр. 4
Страници от-до: 112-120
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Нова звезда
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Общ брой страници: 428
Страници от-до: 1-428
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 26
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Применимый закон к договорам о международной морской перевозке грузов"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научные труды Северозападного института управления РАНХиГС
Страници от-до: 267-272
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Северозапазный институт управления РАНХиГС
Място на публикуване (град, държава): Санкт-Петербург, Русия
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Особености на проявление на закона на знамето при договора за международен превоз на товари по море"
Наименование на сборник: "Технологии и наука за устойчиво морско развитие"
Страници от-до: 129-133
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издадетлски център на ВВМУ
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас. д-р Диана Маринова Маринова
Заглавие: "Особености на проявление на закона на знамето при договора за международен превоз на товари по море"
Наименование на сборник: "Технологии и наука за устойчиво морско развитие"
Страници от-до: 129-133
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издадетлски център на ВВМУ
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 6
Място на провеждане: Варна
Организатор: Фондация "Морски съдби"
Автор/и: гл. ас. д-р Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 9
Дата на провеждане: 25.06.2014
Дата на публикуване: 20.09.2014
Наименование на научния форум: "Състояние и проблеми на българската морска клтура-2014"
Тема: "Ротердамски правила-2009: Договорът за международен превоз на товари/стоки по море - да или не"
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : ISSN 1314-1937
Място на провеждане: Велико Търново
Организатор: НВУ "Васил Левски"
Автор/и: гл. ас. д-р Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 15
Дата на провеждане: 03.07.2014
Дата на публикуване: 01.10.2014
Наименование на научния форум: "Национална сигурност - икономически, исторически и правни аспекти"
Тема: "От Хага до Ротелдам - Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море - конвенционноправна уредба"
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП-12-2014
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: гл. ас. д-р Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 142-149
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 15.03.2015
Наименование на научния форум: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България"
Тема: "Особености на отговорността за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море"
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: Договорът за международна търговска продажба на стоки
Период на осъществяване /в години / : 3
Дата: 05.02.2013
Забележка: в процедура на защита

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: д-р Диана Мяаринова Маринова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Роля на добросъвестността в договора за международна продажба на стоки"
Име на списание/издателство: "Търговско право"
Място на публикуване: Сиела
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-10
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: д-р Диана Мяаринова Маринова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Роля на добросъвестността в договора за международна продажба на стоки"
Име на списание/издателство: "Търговско право"
Място на публикуване: Сиела
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-10
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Le role de la bonne foi dans la formation et l'execution du contrat de la vente internationale des marchandises
Име на списание/издателство: "Revista europea de derecho de la navigation maritima y aeronautica
Място на публикуване: Издателство на Университит - Малага
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15-25
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Le role de la bonne foi dans la formation et l'execution du contrat de la vente internationale des marchandises"()
Име на списание/издателство: "Revista europea de derecho de la navigation maritima y aeronautica
Място на публикуване: гр. Малага, Испания
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15-25
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 9
Място на провеждане: София, Съдебна палата
Организатор: ИПН към БАН, проф. Цветана Каменова
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 168-182
Дата на провеждане: 26.08.2012
Дата на публикуване: 10.12.2012
Наименование на научния форум: 75 години Световна Организация по международно право
Тема: Reglamentation juridique"de la vente internationale des marchandises selon les INCOTERMS 2010"(Правна уредба на международната продажба на стоки съгласно ИНКОТЕРМС)
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 12
Място на провеждане: Резиденция "Бояна", София
Организатор: МВБУ - гр. Ботевград
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 28-40
Дата на провеждане: 28.06.2012
Дата на публикуване: 11.11.2012
Наименование на научния форум: Девета национална научна конференция на МВБУ
Тема: "От Хага до Ротердам" (Договорът за международен превоз на товари изцяло или частично по море.Новите Ротердамски правила -2009).
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 11
Място на провеждане: ЦУ на БАН, София
Организатор: ИПН към БАН
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 111-130
Дата на провеждане: 19.05.2012
Дата на публикуване: 31.01.2013
Наименование на научния форум: Годишна научна конференция на докторанти
Тема: "Договорът за международна продажба на стоки - правна уредба"
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 10
Място на провеждане: ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Организатор: Правно-исторически факултет
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 80-95
Дата на провеждане: 12.05.2012
Дата на публикуване: 01.09.2012
Наименование на научния форум: Българското и европейското законодателство - предизвикателства и перспективи
Тема: Договорът за междунарона продажба на стоки и договорът за международен превоз на стоки - сравнителноправен анализ
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 8
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: доц.д-р Константнин Танев
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 110-120
Дата на провеждане: 18.10.2012
Дата на публикуване: 20.11.2012
Наименование на научния форум: Европейско право на продажбите
Тема: и европейското право на продажбите)
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 7
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: доц.д-р Иван Цветанов
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 116-123
Дата на провеждане: 30.11.2012
Дата на публикуване: 31.01.2013
Наименование на научния форум: Годишна научна конференция 2012: "Европейското бъдеще на България - правни аспекти"
Тема: Автономия на волята съгласно Кодекса на международното частно право(КМЧП) и европейското право Регламент 864/2007( сравнителноправен анализ)
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Derecho europea de la navigation maritima y aeronautica (Европейско право на морската и космическа навигация)
Място на провеждане: Гр. Малага, Испания, Университет в Малага
Организатор: проф. Мигел Идк'еи Домингес
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на експертен съвет
Дата на провеждане: 18.04.2012
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Европейско морско и космическо право
Място на провеждане: гр.Малага, Испания
Организатор: Университет в Малага
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на редакционна колегия
Дата на провеждане: 13.04.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 2
Наименование: The contract of international sale of goods (Договорът за международна продажба на стоки)
Ръководител: проф. Серж Рохард
Колектив: Работна група на Международния морски комитет
Описание: Международна научна конфренция на Международния морски комитет (ММК)
Начало: 18.10.2012
Край: 25.10.2012
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Договорът за международна търговска продажба на стоки по море (Морски продажби)

Име на списание/издателство: Аурея (Златни правила)

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 85-98

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Договорът за международен превоз на товари/стоки по море - нова международноправна уредба

Име на списание/издателство: Морски местник

Място на публикуване: Варна, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 5 страници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Контролни правомощия на ИА "Главна инспекция по труда" и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Име на списание/издателство: RAABE

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 25 страници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Диана Маринова Маринова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Роля на добросъвестността при сключване и изпълнение на договора за международна продажба на стоки

Име на списание/издателство: Търговско пправо, бр. 3 от 2011

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Диана Маринова Маринова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ИНКОТЕРМС-нова международноправна уредба от 2010 г.

Име на списание/издателство: Търговско пправо, бр. 2 от 2011

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 20

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 8

Място на провеждане: Равда

Организатор: УНСС - ЮФ

Автор/и: Диана Маринова Маринова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 131-147

Дата на провеждане: 30.03.2011г

Дата на публикуване: 01.12.2011

Наименование на научния форум: Българското общество и законодателството

Тема: Връзка между договора за продажба и договаряща държава по смисъла на Виенската конвенция от 1980 г.-сравнителноправен анализ

Забележка: няма