Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Научни интереси: международно частно право, международно търговско право, търговско право