Научен секретар
Катедра "Частноправни науки"

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Заглавие: За владението по предварителен договор и придобивната давност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право
Страници от-до: 16-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Заглавие: Към въпроса за гражданскоправната защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето
Наименование на сборник: 100 години УНСС- 100 години право в УНСС
Страници от-до: 178-184
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Заглавие: Вписване на завещания
Наименование на сборник: Предизвикай: Вписванията
Страници от-до: х х
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална конференция "100 години УНСС- 100 години право в УНСС“
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: Към въпроса за гражданскоправната защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето
Забележка: не

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална конференция "Предизвикай: Неоснователното обогатяване!"
Място на провеждане: Онлайн, ZOOM
Организатор: Електронно издание "Предизвикай: правото!" и Съюза на съдиите в България
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Тема: Още веднъж за отговорността по чл. 21, ал.2 ЗЗД
Забележка: не

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Заглавие: Владение, преплетено с облигацията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, 2020
Страници от-до: 213-235
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 14/2017
Наименование: Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
Ръководител: доц. д-р Таня Градинарова
Колектив: ЮФ на УНСС
Описание: Анализ на съдебната практика и изготвяне на становища по тълкувателни дела
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2020
Край (месец): 10
Забележка: с удължен срок

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 14/2017
Наименование: Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
Ръководител: доц. д-р Таня Градинарова
Колектив: ЮФ на УНСС
Описание: Анализ на съдебната практика и изготвяне на становища по тълкувателни дела
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2020
Край (месец): 10
Забележка: с удължен срок

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална конференция "Предизвикай: вписванията!"
Място на провеждане: Съдебна палата, София
Организатор: Електронно издание "Предизвикай: правото!" и Съюза на съдиите в България
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Тема: Вписване на завещания
Забележка: не

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конференция в памет на Теодор Пиперков и Кристиан Таков
Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Организатор: Клуб на юриста "Теодор Пиперков", СУ
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 3
Тема: За гражданското неподчинение
Забележка: не

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Заглавие: Разваля ли се по силата на съдебното решение за евикция договорът за прехвърляне на недвижим имот?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Бизнес и право, 3 (7), 2019
Страници от-до: 65-77
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Заглавие: Неоснователното обогатяване и правата на приравнения на добросъвестен владелец (чл. 70, ал.3 ЗС и чл. 74. ал. 2 ЗС)
Наименование на сборник: Предизвикай: Неоснователното Обогатяване
Страници от-до: 213-235
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 14/2017
Наименование: Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
Ръководител: доц. д-р Таня Градинарова
Колектив: ЮФ на УНСС
Описание: Анализ на съдебната практика и изготвяне на становища по тълкувателни дела
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2020
Край (месец): 6
Забележка: не

2020 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Работна група за предложения за нормативни промени по проект "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги"
Отговорна институция: Министерство на правосъдието
Доказателство: Заповед No ЛС - 13-116/02.12.2019 на министъра на правосъдието
Забележка: не

2018 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 14/2017
Наименование: Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
Ръководител: доц. д-р Таня Градинарова
Колектив: ЮФ на УНСС
Описание: Анализ на съдебната практика и изготвяне на становища по тълкувателни дела
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка: Не

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тяло и права
Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Организатор: Фондация за развитие на правосъдието и професионален правен сайт „Предизвикай правото!”
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Тема: Тяло и правосубектност
Забележка: Не

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: Владение, преплетено с облигацията
Забележка: Не

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Предизвикай:Неоснователното обогатяване!
Място на провеждане: София, Съдебна палата
Организатор: Съюз на съдиите в България и Професионален правен сайт "Предизвикай правото!"
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: Неоснователното обогатяване и правата на приравнения на добросъвестен владелец (чл. 70, ал.3 ЗС и чл. 74. ал. 2 ЗС
Забележка: Не

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец
Наименование на сборник: Предизвикай: Несъстоятелността!
Страници от-до: 31-48
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Търговско и облигационно право
Страници от-до: 53-61
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Делян Недев, Стоян Ставру
Заглавие: Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Норма, 2018, 2
Страници от-до: 34-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: не

2017 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конференцията „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС
Място на провеждане: гр.София
Организатор: ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: Добросъвестността във вещното право – сравнителноправни бележки
Забележка: не

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Третата национална конференция на професионален правен сайт „Предизвикай правото” (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България- „Предизвикай: Несъстоятелността“
Място на провеждане: гр.София
Организатор: професионален правен сайт „Предизвикай правото” (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец
Забележка: не

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научна конференция на ПУ "Паисий Хилендарски"
Място на провеждане: гр.Пловдив
Организатор: ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски"
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 9
Тема: По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си
Забележка: не

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 14/2017
Наименование: Проучване и анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд и Върховния административен съд
Ръководител: доц. д-р Таня Градинарова
Колектив: ЮФ на УНСС
Описание: Анализ на съдебната практика и изготвяне на становища по тълкувателни дела
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка: не

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: "Чисто" право ли се придобива по давност?
Наименование на сборник: Предизвикай: Давността!
Страници от-до: 469-491
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: По повод тълкувателно дело No 3/2017 г. на ОСГК на ВКС (спирането на придобивната давност за имоти – частна държавна и общинска собственост
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право, 2017, 6
Страници от-до: 35-46
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 500
Страници от-до: 49-504
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 31
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Делян Йорданов Недев
Заглавие: "Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 190-200
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Чисто” право ли се придобива по давност
Място на провеждане: София
Организатор: Професионален правен сайт "Предизвикай правото!" и Съюз на съдиите в България
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Тема: Вещно право
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Делян Недев
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: Вещно право
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: За придобиването на собственост на основание продажба на движими вещи в производство по принудително изпълнение
Наименование на сборник: Предизвикай: Давността!
Страници от-до: 110-140
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиела
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал.1, пр.2 ЗС)
Наименование на сборник: Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда
Страници от-до: 58-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание
Наименование на сборник: „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р. Б. Ланджев"
Страници от-до: 179-187
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Собственост и право", ISSN 1312-9473, кн. 7/2016
Страници от-до: 5-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съвременно право, ISSN 0861-18-15, кн. 3/2016
Страници от-до: 63-78
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Сиби
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Исторически бележки по повод първичното придобиване на вещни права
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Електронно издание "Предизвикай правото!"
Страници от-до: 00
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Електронно издание "Предизвикай правото!"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Делян Недев
Заглавие: Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право, кн. 12/2016
Страници от-до: 5-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: