За мен

Доцент съм по Социална психология в к-ра “Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. Завършила съм Психология в СУ ”Св.Кл.Охридски” през 1991г. и през 1997–1998г. допълнителна квалификация по психология в ИСК–Висша школа по мениджмънт и администрация на УНСС. От 2005г. съм Д-р по Психология /Психология на дейността/ – дисертационен труд „Личностни параметри на иновационната активност на студентите (студенти от икономическите университети в България)”.

В периода 1999-2003г. съм хоноруван преподавател към к-ра „Икономическа социология” на УНСС, а от 2003г. до днес работя в УНСС последователно на длъжностите: асистент, ст.асистент, гл.асистент, доцент в к-ра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. От 2011г. до 2014г. съм научен секретар на к-ра „Икономическа социология”.  Работила съм като психолог в студентска поликлиника – София, столично СОУ, психолог на частна практика в гр.Лариса – РГърция.

През 2014г. съм приета в Националния регистър на хабилитирани преподаватели „Ἀπελλα”, под надзор на Министерството на образованието и религиите на Р Гърция, научни области: социална психология, психология на дейността/икономическа психология , организационна психология, бизнес психология, психология на управлението и управление на човешките ресурси, трудова психология и др./, експериментална психология/вкл. емпирично изследване/, образователна психология, консултативна психология; икономическа социология; управление на човешките ресурси.

През 2015г. съм избрана и приета за външен член на Технологичен образователен институт на Тесалия – Р Гърция, факултет Управление и икономика, както и на Националния университет Каподистрия-Атина, Р Гърция, регистър на факултет Науки за здравето-Медицина.

Преподавам на студенти от първи, трети и четвърти курс от различни специалности в бакалавърска степен на обучение, както и на студенти в магистърска степен на обучение. Имам разработени учебни програми на лекционни курсове, водени в магистърска и бакалавърска степен на обучение у нас и в чужбина. Публикувала съм четири монографии, два учебника, едно ръководство и повече от 25 статии. Участвала съм в изследователски и приложни проекти, международни програми, европейски и международни конгреси и конференции. Чела съм лекции във висши учебни институции в други европейски страни.

Основните области на научно-изследователските и преподавателските ми интереси са: социална психология, психология на иновационната дейност, емпирично социално-психологическо изследване /вкл.статистичски методи и програми/, икономическа психология, организационна психология, икономическа социология, управление на човешките ресурси, и др.

Приета съм за член на ДПБ(член на EFPA), ДПГ(член на EFPA),  Регистъра на психолозите в България, СУБ.

Участвала съм в международни и национални научни журита за присъждане на научно-образователна степен “Доктор” и за избор и развитие на академичния състав – академични длъжности “Професор” и „Доцент” в България и чужбина.

Ползвам следните чужди езици: гръцки, английски, руски.