Публикации

Монографии

2012, Никова, Д. Социално общуване. Социално взаимодействие. Социометрия. Издателски комплекс-УНСС. София

2011, Никова, Д. Иновационната активност на студентите /мотивация и личностни измерения/. Авангард. София

2007, Никова, Д. Проблеми на психологията на управлението. Стопанство. София

2007, Никова, Д. Иновации и иновационна дейност – някoи личностни измерения. Стопанство. София

Учебници

Никова, Д. (2011) Проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешките личности, общности, явления /кратък лекционен курс/. Стопанство. София

Никова, Д. (2010) Проблеми на социалната психология /кратък лекционен курс/. Стопанство. София

Ръководства

Никова, Д. (2012) Методическо ръководство за организиране, провеждане и оценяване на учебната студентска практика (стаж). Авангард. София

Студии

Никова, Д. (2015) Общуването като взаимодействие в икономическата дейност. Научни трудове, т 2-3/2015, част втора, стр. 253-289. Издателски комплекс-УНСС. София