Учебни програми

УЧЕБНА ПРОГРАМА
SYLLABUS

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

Educational and Qualification Degree MASTER

ПСИХОЛОГИЧЕСКО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ
PSYCHOLOGICAL BUSINESS COUNSELING

Първа част: Психологическо консултиране
Psychological counseling
Предмет на психологическото консултиране.
Subject of the psychological counseling.
Консултативни умения.
Psychological counseling skills.
Консултативен процес.
Psychological counseling process.
Психодинамичен подход, модел и техники на консултиране.
Psychodynamic approach, model and techniques of counseling.
Гещалт-подход, модел и техники на консултиране.
Gestalt approach, model and techniques of counseling.
Клиент-центриран подход, модел и техники на консултиране.
Client-centered approach, model and techniques of counseling.
Транзакционен анализ, модел и техники на консултиране.
Transactional analysis, model and techniques of counseling.
Когнитивен подход, модели и техники на консултиране.
Cognitive approach, models and techniques of counseling.
Поведенчески подход, модели и техники на консултиране.
Behavioral approach, models and techniques of counseling
Групово психологично консултиране
Group psychological counseling
Консултиране при криза.
Counseling in crisis.
Втора част: Психологическо консултиране в бизнеса
Psychological counseling in business
Консултиране при формиране на стратегия, концептуална схема и конкурентоспособност в бизнеса.
Psychological counseling in the formation of strategy, conceptual scheme and competitiveness in business.
Консултиране на управленския процес: управленски задачи и управленски решения.
Psychological counseling in management process: management tasks and management decisions.
Консултиране на мениджъра: личност, стил и подход, профил.
Psychological counseling of the Manager: personality, style and approach and profile.
Консултиране при подбор на персонал.
Psychological Consulting in Personnel Selection.
Консултиране за кариерно развитие.
Psychological counseling for career development
Консултиране при деловото общуване.
Psychological counseling at business communication.
Консултиране на процеса на водене на преговори.
Psychological counseling of the process of negotiations.
Консултиране при формирне на влияние: реклама и образ.
Psychological counseling in the formation of influence: advertising and image.
Консултиране на търговските взаимодействия: продавач-клиент.
Psychological counseling in the commercial interactions vendor-client.
Консултиране за превенция и разрешаване на конфликти.
Psychological counseling for prevention and resolution of conflicts.
Консултиране за превенция и преодоляване на стреса на работното място.
Psychological counseling for preventing and overcoming stress in the workplace.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДБОР И ЛИЧНОСТНА СЕЛЕКЦИЯ
PROFESSIONAL PERSONNEL SELECTION

Личност и професионален избор
Personality and professional choice
Видове подбор в бизнеса
Types of personnel selection in business
Прцесът на професионален подбор и личностна селекция – същност, дефиниране
The process of professional personnel selection – essence, definition
Разработка на информацията за работното място и характеристика на работника – модели
Development of information about the job and the worker characteristics – models
Привличане на кандидати
Attracting candidates
Предварителен подбор
Preliminary selection
Първи контакти
First contact
Психологически особености на ситуацията на професионален подбор и личностна селекция
Psychological specifics of the situation of professional personnel selection
Психологическо изследване при професионалния подбор и личностна селекция
Psychological exploration in the process of personnel selection
Преговори между кандидата и предприятието
Negotiations between the applicant and the company
Обработка и анализ на информацията
Information processing and analysing
Решение за избор
Selection decision
Подбор на мениджъри – психологически аспекти
Selection of managers – psychological aspects
Обучение и развитие на персонала
Personnel training and development
Психологически методи за оценка в професионалния подбор и личностна селекция
Psychological assessment methods of personnel selection
Специфични проблеми при провеждане на професионален подбор и личностна селекция
Specific problems of the process of personnel selection

ЛИЧНОСТ И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА
PERSONALITY AND SOCIAL STRUCTURE

Проблемът за личността
Personality
Проблемът за социалната група
Social group
Социална комуникация, взаимодействие, перцепция
Social communication, interaction, perception
Социално взаимодействие
Social interaction
Проблемът за социалната структура
Social structure
Личност-социална структура
Personality and social structure
Емпирично изследване на връзката „личност-социална структура“
Empirical research of personality and social structure
Социометричен метод на емпирично изследване
Sociometric method of empirical research
Програми за анализ на социални мрежи
Programs for social network analysis
Практическо приложение и упражнение
Practical application and exercises

 

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

Educational and Qualification Degree BACHELOR

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
SOCIAL PSYCHOLOGY

Методология на социалната психология – въведение, историческо развитие, система, предмет.
Methodology of social psychology – introduction, historical development, system, subject
Феноменологичен етап на социалната психология
Phenomenological stage in social psychology
Народопсихологията в социалната психология
Folk psychology in social psychology
Психологията на масите в социалната психология
Mass psychology in social psychology
Теорията на инстинктите в социалното поведение в социалната психология
Theory of instincts in social behaviour in social psychology
Социалната психология и теорията на марксизма
Social psychology and marxist theory
Експериментален етап на социалната психология
Experimental stage in social psychology
Социално-психологически теории в бихевиоризма
Social – psychological theories in behaviorism
Социално-психологически теории в психоанализата
Social – psychological theories in psychoanalysis
Социално-психологически теории в гещалтпсихологията
Social – psychological theories in gestalt psychology
Груповo-динамична теория в социалната психология
Group dynamic theory in social psychology
Когнитивна теория в социалната психология
Cognitive theory in social psychology
Символен интеракционизъм в социалната психология
Symbolic interactionism in social psychology
Социална драматургия в социалната психология
Social dramaturgy in social psychology
Емпирично социално-психологическо изследване-методология, методи, примери
Empirical research in social psychology-methotodology, methods, examples
Общуването като социално-психологическа категория
The intercourse – social-psychological category
Дейността като социално-психологическа категория
The activity– social-psychological category
Социална психология на личността
Social psychology of personality
Социална психология на групите.
Social psychology of groups
Междугрупови взаимодействия
Intergroup interactions
Масови социално-психологически явления
Mass social – psychological phenomena
Приложна социална психология
Applied social psychology

ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
ECONOMIC PSYCHOLOGY

Проблеми на икономическата психология
Problems and subject of economic psychology
Методология на на икономическата психология
Methodology of economic psychology
Икономическа психология и икономикс
Economic psychology and economics
Икономическа психология и икономическа социология
Economic psychology and economic sociology
Икономическо поведение
Economic behavior
Икономическо поведение на индивидуалните икономически субекти
Economic behavior of individual economic subjects
Психологическа характеристика на икономическата дейност
Psychological characteristics of economic activity
Психологическа характеристика на общуването в икономическата дейност
psychological characteristics of communication in economic activity
Конфликти в икономическата дейност
Conflicts in economic activity
Икономическа социализация
Economic socialization
Психологическа интерпретация на макроикономическите явления psychological interpretation of macroeconomic phenomena
Психологически аспекти на подбора на кадри
Psychological aspects of staff selection
Емпиричното психологическо изследване в икономиката. Примери
Empirical psychological research in еconomy. Examples.

ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

Методология на психологията – историческо развитие, система, предмет. Психологията и другите науки
Methodology of psychology-historical development, system, subject. Psychology and other sciences
Дефиниране, система и структура на психиката
Definition, system and structure of psyche
Развитие на психиката и съзнанието
Development of psyche and consciousness
Основни психични явления – реч и език, учене и обучение, интелект и интелигентност, въображение и фантазия, внимание, възприятие и възприемане, когниция, понятие, опит, личност и група, общуване, дейност, поведение, и др.
Basic psychic phenomena-speech and language, learning and education, intellect and intelligence, imagination and fantasy, attention, perception and adoption, cognition, notion, experience, personality and group, intercourse, behavior , activity
Представяне на теоретични направления в психологията
Introduction of theoretical schools in psychology
Бихевиоризъм
Behaviorism
Психоанализа
Psychoanalysis
Гещалтпсихология
Gestalt psychology
Психология на дейността
Psychology of activity
Емпирично психологическо изследване-методология, методи, примери
Empirical psychological research- methotodology, methods, examples

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

Въведение в организационната психология- развитие, предмет. Организационната психология и другите науки
Introduction to organizational psychology- development, subject. Organizational psychology and other sciences
Теоретични концепции за организацията
Theoretical concepts of organization
Проблемът за организацията
The problem of organization
Развитие на организацията
Development of organization
Проблемът организация-личност
The problem personality – organization
Организация и развитие на личността
Organization and development of personality
Междуличностни взаимодействия в организацията
Interpersonal interactions in organizations
Междугрупови взаимодействия
Intergroup interactions
Емпиричното психологическо изследване на организацията. Примери
Empirical psychological research of organization. Examples
Емпиричното психологическо изследване на междуличностни взаимодействия. Примери
Empirical psychological research of interpersonal interactions. Examples

ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Проблеми на психологията на личността, развитие, предмет. Психология на личността като част от науката психология. Психология на личността и другите науки.
Problems of psychology of personality, development, subject psychology of personality as a part of science of psychology. Psychology of personality and other sciences.
Психологически концепции за личността в бихевиоризма
Psychological concepts of personality in behaviorism
Психологически концепции за личността в психоанализата
Psychological concepts of personality in psychoanalysis
Психологически концепции за личността в гещалтпсихологията
Psychological concepts of personality in gestalt psychology
Психологически концепции за личността в психология на дейността
Psychological concepts of personality in psychology of activity
Структура на личността
Structure of personality.
Модели на личност
Models of personality
Характеристики на личността
Characteristics of personality
Развитие на личността
Development of personality
Личност и дейност
Personality and activity
Личност и комуникация, интеракция, перцепция
Personality and communication, interaction, perception
Личност и група
Personality and groups
Емпиричното психологическо изследване на личността. Примери
Empirical psychological research of personality. Examples

СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИОМЕТРИЯ
SOCIAL INTERACTION AND SOCIOMETRY

Социално взаимодействие – водещи теоретични подходи за анализ
Social interaction – main theoritical approaches of analyses
Социално взаимодействие и комуникация
Social interaction and communication
Социално взаимодействие и перцепция
Social interaction and perception
Форми на социално взаимодействие
Forms of social interaction
Транзакционен анализ
Transactional analysis
Социално взаимодействие и личност
Social interaction and personality
Социално взаимодействие и социална група
Social interaction and social group
Социометрия
Sociometry
Социометричен метод на емпирично изследване
Sociometric method of empirical research
Програми за анализ на социални мрежи
Programs for social network analysis
Социометричен метод – практическо приложение и упражнение
Sociometric method – practical application and exercises