Научен секретар
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Димитрина Николаева Папагалска

Гл.ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

Служебен E-mail: dpapagalska@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076
Консултации: Понеделник: 10.30 - 11.30 Петък 12.30-13.30

2022 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н 35/3
Наименование: Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата
Ръководител: проф. д-р Мария Маркова
Колектив: проф. д-р Борисова, проф. д-р Цакова, доц. Бошнаков, гл. ас. д-р Тодорова, ас. д-р Папагалска, докторант Петрова, докторант Константинов
Описание: Основна цел на проекта е да се изследва и докаже значимостта на интелектуалната собственост в постигането и поддържането на дигитална конкурентоспособност на фирмата
Начало (година): 2020
Начало (месец): 01
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2022 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : n/a
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра и институт ИСТТ
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на програмен съвет
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 04
Наименование на научния форум: Интелектуална собственост и бизнес
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС
Ръководител: проф. д-р Владя Борисова
Колектив: академичен състав на катедра ИСТТ
Описание: Изготвяне на обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 01
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н 35/3
Наименование: Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата
Ръководител: проф. д-р Мария Маркова
Колектив: проф. д-р Борисова, проф. д-р Цакова, доц. Бошнаков, гл. ас. д-р Тодорова, ас. д-р Папагалска, докторант Петрова, докторант Константинов
Описание: Основна цел на проекта е да се изследва и докаже значимостта на интелектуалната собственост в постигането и поддържането на дигитална конкурентоспособност на фирмата
Начало (година): 2020
Начало (месец): 01
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:
2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Използване на музикални произведения в телевизионни продукти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Бизнес посоки, ISSN 1312 - 6016 (Print), ISSN 2367 - 9247 (Online), 1/2021
Страници от-до: 85-88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бургаски свободен университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Teaching Television Business in Digital Environment during Covid 19. Opportunity not Limitation
Наименование на сборник: The Future of Education International Conference, Florence, Italy, 1-2 July 2021
Страници от-до: 173-176
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Filodiritto Publisher
Място на публикуване (град, държава): Florene, Italy
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:2021 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Особености при управлението на права на интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата. Лицензиране на търговска марка.
Автор/и: Николай Братов
Доказателство: https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/21200


2020 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Teaching Television Business. Binding Theory to Practice and Practice to Theory
Наименование на сборник: The Future of Education International Conference, Florence, Italy, 18-19, June 2020
Страници от-до:
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Filodiritto Publisher
Място на публикуване (град, държава): Florene, Italy
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2020 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н 35/3
Наименование: Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата
Ръководител: проф. д-р Мария Маркова
Колектив: проф. д-р Борисова, проф. д-р Цакова, доц. Бошнаков, гл. ас. д-р Тодорова, ас. д-р Папагалска, докторант Петрова, докторант Константинов
Описание: НИП е в пълна кореспонденция с Националната стратегия за развитие на НИ в Република България 2017-2030, „Хоризонт 2020“ и Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017–2023 г. като решава един неидентифициран досега проблем на дигиталната ко
Начало (година): 2020
Начало (месец): 01
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС
Ръководител: проф. д-р Владя Борисова
Колектив: академичен състав на ИИСТТ
Описание: Изготвяне на обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 09
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:


2019 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономически и социални алтернативи, ISSN (online): 2534-8965, бр. 1/2019
Страници от-до: 20-26
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2019 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : КП-06-Н 35/3
Наименование: Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата
Ръководител: проф. д-р Мария Маркова
Колектив: проф. д-р Борисова, проф. д-р Цакова, доц. Бошнаков, гл. ас. д-р Тодорова, ас. д-р Папагалска, докторант Петрова, докторант Константинов
Описание: НИП е в пълна кореспонденция с Националната стратегия за развитие на НИ в Република България 2017-2030, „Хоризонт 2020“ и Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017–2023 г. като решава един неидентифициран досега проблем на дигиталната ко
Начало (година): 2020
Начало (месец): 01
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:


2019 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: Обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС
Ръководител: проф. д-р Владя Борисова
Колектив: академичен състав на ИИСТТ
Описание: Изготвяне на обща методология за разработване на енциклопедични издания на УНСС
Начало (година): 2019
Начало (месец): 09
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Интелектуална собственост в БНТ
Наименование на сборник: Сборник с доклади от научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“
Страници от-до:
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Ролята на интелектуалната собственост за функционирането на телевизионните предприятия
Наименование на сборник: Сборник от Национален семинар с международно участие на тема „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средни предприятия“, организиран от Патентно ведомство на Р България, катедра Творчески индустрии и интелектуална собствен
Страници от-до:
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): сп. Нет сайънс, ISSN (online): 2535-1362, бр. 2/2017, София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Творчески продукти на съвременната телевизионна индустрия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Медии и обществени комуникации, ISSN: 1313 – 9908, бр. 32
Страници от-до: n/a
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): сп. Медии и обществени комуникации
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Телевизионната индустрия като творческа индустрия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Българска наука, ISSN: 1314 – 1031, бр. 101/2017
Страници от-до: 130-141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): сп. Българска наука
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Папагалска, Д.
Заглавие: Ролята на БНТ като държавна институция за икономическия растеж на телевизионната индустрия
Наименование на сборник: сборник с доклади от докторантска научна конференция „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“
Страници от-до: n/a
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: