За мен:

Димитрина Папагалска е бакалавър по „Интелектуална собственост“ от 2013, а от 2014 и магистър по „Интелектуална собственост и бизнес“. През същата година започва обучение по докторска програма на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ (ИСТТ), за периода на което е и хоноруван преподавател. Успешно защитава дисертационен труд на тема „Бизнес с интелектуална собственост в телевизионната индустрия“ през 2018 и е назначена за асистент в катедрата.

Преподавала е следните дисциплини:

В ОКС Бакалавър:

  • Телевизионен бизнес – студенти в четвърти курс
  • Авторско право и сродни права – студенти в трети курс
  • Интелектуална собственост – студенти във втори курс
  • Творчески индустрии и бизнес – студенти в четвърти курс

В ОКС Магистър:

  • Телевизионен бизнес

Ас. Папагалска е преминала редица сертифициращи обучения, в т.ч.: 

  • International Program for Development Evaluation Training (IPDET) – Fundamentals of Rigorous Impact Evaluation: Everything you wanted to know but were afraid to ask (2021) 
  • Acumen Academy – Adaptive Leadership (2021) 
  • SEMMA Management – Стратегическо планиране и представяне на проекти (2020) 
  • WIPO Academy (Академия на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС) – Колективно управление на авторското право и сродните му права (2019); Управление на интелектуалната собственост (2014); Електронна търговия и интелектуална собственост (2014); Управление на интелектуалната собственост в книгоиздателската индустрия (2014); Арбитраж и медиация според правилата на СОИС (2014) 
  • Google – Google educator level 1, Google educator level 2 (2018-2021) 

Участвала е като гост лектор по теми, свързани с авторските и сродни права, онлайн платформите за обучение и медийната грамотност.

Член е на Коалицията за медийна грамотност и Сдружение цифрова република.