Директор
Научноизследователски център за агробизнес и природоползване

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-16/2009

Наименование: ГИС в екоикономиката

Ръководител: Г. Михнев

Колектив: Г. Михнев, Д. Терзиев, студенти

Описание: Простланствен анализ на икономическото развитие на община Разлог

Начало: 01.09.2009

Край: 30.03.2011

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 111

Наименование: Document of Understanding IBM / UNWE

Ръководител: Д. Терзиев

Колектив: Д. Терзиев

Описание: Партньорство и коопериране в областта на IBM софтуерни продукти

Начало: 09.07.2010

Край: 30.12. 2012

Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-16/2009

Наименование: ГИС в екоикономиката

Ръководител: Г. Михнев

Колектив: Г. Михнев, Д. Терзиев, студенти

Описание: Пространствен анализ на икономическото развитие на община Разлог

Начало: 01.09.2009

Край: 30.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 111

Наименование: Document of Understanding IBM / UNWE

Ръководител: Д. Терзиев

Колектив: Д. Терзиев

Описание: Партньорство и коопериране в областта на IBM софтуерни продукти

Начало: 09.07.2010

Край: 30.12. 2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 211605, EU Framework 7

Наименование: New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities

Ръководител: Dr Miklos Pakurar

Колектив: University of Debrecen (Hungary), INIPA - Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola (Italy), Institute of Agricultural Economics (Bulgaria), Conseil Regional de Limousin (France), Consejeria de Agricultura y Pesca - Junta de Andalucia (Spa

Описание: A consortium of eight organisations has secured EU Framework 7 funding for a 30-month research project on employment in rural areas. This project has the full title „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Commun

Начало: 01/02/2008

Край: 31/10/2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-5/2008

Наименование: Оценка на влиянието на политиките на ЕС върху мултифункционалното използване на поземлените ресурси

Ръководител: доц. д-р Диана Копева

Колектив: доц. д-р Светла Маджарова, доц. д-р Димитър Терзиев, ст. ас. д-р Мария Пенева, докт. Здравка Мишева

Описание: Анализ на политиките на ЕС, определяне на основните фактори и движещи сили за отделните нива /ЕС, национално и регио-нално/, анкетно проучване, разработване на сценарии за мултифункционално използване на поземлените ресурси и за диверсифициране на де

Начало: 20/11/2008

Край: 20/11/2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-16/2009

Наименование: Географски информационни системи в екоикономиката

Ръководител: проф. д.ик.н. Георги Михнев

Колектив: доц. д-р Димитър Терзиев и студенти

Описание: Изследване на екологичното състояние на община

Начало: 22/06/2009

Край: 31/12/2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 01/02/2010

Място на провеждане: УНСС

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес

Катедра: Икономика на природните ресурси

Доказателство: 20 / 12/01/2010

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : 1111

Наименование: "Документ за разбирателство"

Ръководител: доц.д-р Димитър Терзиев

Колектив: доц.д-р Димитър Терзиев

Описание: Парньорство и сътрудничество между IBM България и УНСС

Начало: 09.07.2010

Край: 30.06.2011

Забележка: