Заместник-декан по научноизследователската дейност
Финансово-счетоводен факултет
Заместник-председател
Общо събрание
Научни интереси: банков контрол, теория на социалния контрол, РФК