Ръководител секция
Секция "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия"
Научни интереси: стопанска история на България и в частност история на транспорта в България