Научен секретар
Катедра "Регионално развитие"
Елка Георгиева Василева

Гл.ас. д-р Елка Георгиева Василева

Служебен E-mail: elvasileva@unwe.bg
Личен E-mail: regio_unss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 647
Кабинет: П040
Консултации: понеделник 10:00-12:00 четвъртък 12:15-14:15

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-9-2018
Място на провеждане: УОБ-Равда
Организатор: катедра "Регионално развиите"
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния кометет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Elka Vasileva
Заглавие: METHODOLOGICAL APPROACHES IN DEFINING ECONOMIC PROBLEMS
Наименование на сборник: Science and education: trends and prospects
Страници от-до: 250-255
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Yunona Publishing
Място на публикуване (град, държава): New York, United States of America
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Elka Vasileva
Заглавие: Genesis and Possibilities for Overcoming the Regional Disparities in Bulgaria Development
Наименование на сборник: REGIONALNI RAZVOJ I DEMOGRAFSKI TOKOVI
Страници от-до: 225-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Nish, Facility of Economics
Място на публикуване (град, държава): Nish, Serbia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Elka Vasileva
Заглавие: Genesis and Possibilities for Overcoming the Regional Disparities in Bulgaria Development
Наименование на сборник: REGIONALNI RAZVOJ I DEMOGRAFSKI TOKOVI
Страници от-до: 225-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Nish, Facility of Economics
Място на публикуване (град, държава): Nish, Serbia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Е. Василева, Г.Николов
Заглавие: "Адаптирането на климатичните промени във фокуса на политиката за регионално развитие"
Наименование на сборник: Регионална икономика и устойчиво развитие, том 2
Страници от-до: 54-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Е. Василева, Г.Николов
Заглавие: "Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите"
Наименование на сборник: Регионална икономика и устойчиво развитие
Страници от-до: 78-85
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: С.Докова, Г.Николов, Н.Цонков, Е.Василева, К.Петров, Г.Цолов, Цв.Берберова
Заглавие: Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи
Страници от-до: 29-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 14
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: С.Докова, К.Петров,Н.Цонков, Г.Николов, Г.Цолов, Е. Василева, Н.Танаков, Цв.Берберова-Вълчева
Заглавие: Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северен централен район
Издание (наименование,том/кн./бр.№): том 5
Страници от-до: 229-256
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 12
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Г.Николов, Е.Василева
Заглавие: Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Регионална икономика и устойчиво развитие
Страници от-до: 78-85
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Elka Vasileva
Заглавие: Application of the PEST Analysis for Strategic Planning of Regional Development
Наименование на сборник: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics
Страници от-до: 223-229
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Nish, Facility of Economics
Място на публикуване (град, държава): Nish, Serbia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Elka Vasileva
Заглавие: State Property Management in Support of Regional Development
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE
Страници от-до: 177-190
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Елка Василева
Заглавие: Стратегическо планиране на регионалното развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 165
Страници от-до: 1-165
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Елка Василева
Заглавие: Стратегическо планиране на регионалното развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 165
Страници от-до: 1-165
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП 1-6/2015
Наименование: Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020”
Ръководител: проф. д-р Соня Докова
Колектив: проф. д-р Христо Христов, доц. д-р Камен Петров, гл. ас. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Николай Цонков, гл.ас. д-р Елка Василева, докторант Георги Цолов, докторант НиколаТанаков
Описание: Форумът дискутира теми, свързани с регионалната политика, инфраструктурата, регионалния туризъм, управление на фондовете на ЕС, регионалната сигурност и др.
Начало (година): 2015
Начало (месец): 09
Край (година): 2015
Край (месец): 09
Забележка: няма

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-6/2015 г.
Наименование: РЕГИОНАЛНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ГРАДОВЕТЕ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
Ръководител: проф. д-р Соня Докова
Колектив: проф. д-р Христо Христов, доц. д-р Камен Петров, гл. ас. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Николай Цонков, гл. ас. д-р Елка Василева, докторант Георги Цолов, докторант НиколаТанаков, докторант Мария Колева
Описание: Извеждане на основните тенденции и потенциал за регионално и пространствено развитие на средните по големина градове (с население от 30 000 до 100 000 души) в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Начало (година): 2015
Начало (месец): 12
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 978-954-21-0834-4
Място на провеждане: град Варна
Организатор: Икономически университет - Варна
Автор/и: ас.д-р Елка Георгиева Василева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 96-103
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.04.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 13.05.2015
Наименование на научния форум: Международна конференция
Тема: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Елка Василева
Заглавие: Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие в подкрепа на регионалната координация на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз
Наименование на сборник: Европейски практики и национални рефлексии в планирането том 1
Страници от-до: 167-172
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство "Ценов"
Място на публикуване (град, държава): град Свищов
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Елка Василева
Заглавие: Регионални планове за развитие (2007-20(3) - резултати и нерешени проблеми
Наименование на сборник: Развитие на регионите в България - хоризонт 2020
Страници от-до: 196-204
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ НИД 1-6/2015
Наименование: Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Ръководител: проф- д-р Соня Докова
Колектив: Проф. д-р Хр.Христов, доц. д-р К.Петров, доц. д-р Г.Николов, гл.ас.д-р Н.Цонков, гл.ас.д-р Е.Василева, ас.д-р Г.Цолов, докт. Н.Танаков
Описание: Извеждане на основни тенденции и потенциал за регионално и пространствено развитие на средните по големина градове (с население от 30 000 до 100 000 д.) в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: няма