Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Проблеми на счетоводно-информационното осигуряване при корпоративното подоходно облагане на предприятията
Автор/и: Орешаров, Н
Доказателство: рецензия
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Проблеми на счетоводно-информационното осигуряване при корпоративното подоходно облагане на предприятията
Автор/и: Орешаров, Н
Доказателство: рецензия
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Миланова,Е
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Регулации и управление на риска
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-430
Забележка:

Година: 2011 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: Правилник и стратегия за създаване на Център по стандартизация, анализ и одит на финансови отчети

Отговорна институция: УНСС

Доказателство: прокт на правилник

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Оцеинъчни бази в счетоводството

Автор/и: докторант Емил Даскалов

Доказателство: представена писмена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Съвременни методи и подходи за представяне на финансовите отчети на инвестиционние компаниши /взаимните фондове/

Автор/и: докторант Юлиян Гиков

Доказателство: представена писмена рецензия

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: участие в конкурс за академична длъжност "доцент" към катедра "Счетоводствож и анализ"

Автор/и: д-р Росица Иванова

Доказателство: представена писмена рецензия

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Редакционен съвет на Годишник и Научни трудове на УНСС

Място на провеждане: УНСС

Организатор: УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: член

Дата на провеждане: 15.03 2012 г.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Миланова,Е.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Капиталова адекватност на банките:финансово-счетоводни аспекти на анализ и оценка

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: София - България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 195

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Миланова,Е.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Вътрешен анализ на адекватността на капитала: финансово-счетоводни аспекти

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: София България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 250

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Миланова,Е.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: София България

Процент участие в съавторство: 70

Брой страници от-до: 288

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Миланова,Е.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Практически аспекти на финансово-счетоводния анализ на кредитния риск в банките

Име на списание/издателство: Годишник на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

Място на публикуване: София България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 49

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Миланова,Е.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Новата философия на Базел 3

Име на списание/издателство: Електронно списание "Диалог" - СА "Д. А.Ценов" Свищов

Място на публикуване: Свищов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 74

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: София България

Организатор: НБУ

Автор/и: Миланова,Е.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 26

Дата на провеждане: 12.09.2011

Дата на публикуване: 12.09.2011

Наименование на научния форум: МНК "Корпоративните финанси на формиращите се пазари"

Тема: Съвременни подходи за управление на операционния риск в банките в България

Забележка: