I. Преподавателски опит:

Титуляр на учебни дисциплини в ОКС „бакалавър”, „магистър” и „доктор”:
ОКС „бакалавър”:
„Микроикономика”
„Макроикономика”
„Икономика и публичен сектор“
„Европейска интеграция”
„Икономика на ЕС”
„Икономическа политика на ЕС”

ОКС „магистър”:
„Микроикономика”
„Макроикономика”
„Европейска интеграция”
„Икономика на ЕС”

ОКС „доктор”:
„Икономикс” (отделни части от курса)
„Вътрешен пазар и общи политики на ЕС”
„Икономика на Еврозоната”

II. Заемани длъжности в УНСС:

  • член на Факултетния съвет на Общоикономически факултет;
  • член на атестационната комисия към Общоикономически факултет;
  • член на Програмния съвет по научно-изследователската дейност към УНСС;

III. Международна активност:

  • Участие в европейски проекти и програми:

1993 – ТЕМПУС – 17 февруари – 17 юни, Университет на Флоренция (Италия)

2004 – ЕРАЗЪМ  –  1 – 8 май, Университет на Флоренция (Италия)

2005 – ЕРАЗЪМ  – 3 – 10 юни, Университет на Флоренция (Италия)

2006 – ЕРАЗЪМ  – 22 – 26 май, Университет на Флоренция (Италия)

2008 – ЕРАЗЪМ  – 5 – 7 май, Университет на Флоренция (Италия)

2011 – ЕРАЗЪМ  – 3 – 7 май, Университет на Флоренция (Италия)

2012 – ЕРАЗЪМ  – 17 – 21 април, Университет на Флоренция (Италия)

2013 – ЕРАЗЪМ – 5 – 10 май, Университет на Флоренция (Италия)

2014 – ЕРАЗЪМ – 13 – 18 април, Университет на Флоренция (Италия)

2015 – ЕРАЗЪМ – 5 – 9 април, Университет на Флоренция (Италия)

2016 – ЕРАЗЪМ – 25 – 28 април, Университет на Флоренция (Италия)

2001-2006 – ЖАН МОНЕ – Жан Моне перманентен курс

2005-2010 – ЖАН МОНЕ – Жан Моне европейски модул

2007-2012 – ЖАН МОНЕ – Жан Моне катедра

  • Специализации в чужди университети и европейски институции:

Университет на Евора (Португалия) – 2009 г.

Университет „Крал Хуан Карлос”, Мадрид (Испания) – 2010 г.

Университет на Флоренция (Италия) – 2010 г.

Европейски парламент и Европейска комисия, Брюксел (Белгия) – 2007 г., 2008 г., 2009 г.

IV. Чужди езици – италиански, френски, руски.

V. Публикации

С П И С Ъ К

на научните публикации и изяви на доц. д-р Емилия Георгиева

след хабилитацията (1998)

1999 г.

1. L`esperienza bulgara nell` adozione del currency board, Corriere Italia Bulgaria, 1999, №6.

2. L`economia di Sofia. Corriere Italia Bulgaria, 1999, №6. 

2000 г.

3. La privatizzazione avanza. Corriere Italia Bulgaria,2000, №7-8.

4. La via maestra che porta ai valori europei. Corriere Italia Bulgaria, 2000, №11.

2001 г.

5. Европейска икономическа интеграция. Изд. „Византия”,С., 2001.

6. Il futuro dell` Unione Europea allargata. Corriere Italia Bulgaria, 2001, №12.

2002 г.

7. Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Сп. „Алтернативи”, 2002, № 1-2 (в съавторство).

8. Стабилизацията и растежът: необходими условия за реално функционираща пазарна икономика и присъединяване към Европейския съюз (На примера на изпълнението на Копенхагенските икономически критерии за периода ІХ. 1999 – ІХ. 2001г.).Сп. „Алтернативи”, 2002 , № 5-7 (в съавторство).

9. Готовността на България за членство в ЕС според доклада на Европейската комисия за 2001  г. Сб. „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”. Научна конференция 30 ноември – 1 декември 2001 г. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2002.

 

2003г.

10. Италианското председателство на Европейския съюз. Бюлетин „Европа”, 2003, №3.

11. И в УНСС ще се подготвят кадри за нуждите на евроинтеграцията. Бюлетин „Европа”, 2003, №6.

12. Макроикономическата стабилност и растеж като условия за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в Европейския съюз /на примера на изпълнението на Копенхагенските икономически критерии за периода 1997-2002 г./. Сб. „Макроикономически растеж и стабилизация”, УНСС, С.,2003.

13. Интегрирането на България в европейските структури – важен  фактор при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Сб. „Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика”. Научна конференция 14-15 ноември 2002г. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2003.

14. Интегрирането на България в Обединена Европа като фактор за повишаване на благосъстоянието и сигурността на страната. Научна конференция 27ноември 2003г. Сб. „Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2003.

15. Noi nel dibattito europeo. Corriere Italia Bulgaria, 2003, №4.

16. L`Europa contera sull` Italia anche in futurо. Corriere Italia Bulgaria, 2003, №6.

2004 г.

17. La Bulgaria nella moderna architettura europea. Corriere Italia-Bulgaria, 2004, № 1.

18. La Bulgaria nella moderna architettura europea. Corriere Italia-Bulgaria, 2004, № 2 (сontinua da № 1).

19. La scelta civilizzatrice della Bulgaria. Corriere Italia-Bulgaria, 2004, № 4.

2005 г.

20. Европейска интеграция. Изд. „Византия”, С., 2005 (в съавторство).

2006 г.

21. Предизвикателствата пред българската икономика в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз (2004-2007 г.). В: Сборник “Европейската интеграция на България. Уроци и предизвикателства”, УНСС, УИ “Стопанство”, С., 2006.

2007 г.

22. България в съвременна Европа. Изд. „Византия”, С., 2007.

23. Имиджът на България в Европа като 1Х2. Вестник „Политика”, бр. 176 от 31.08. – 06.09., 2007.

2008 г.

24. Европейска интеграция. Второ преработено и допълнено издание. Изд. „Минерва”, С., 2008 (в съавторство).

25. Европейският съюз и Югоизточна Европа. В: Сборник „Партньорство за европейска интеграция на Балканите”, УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

26. Организацията за черноморско икономическо сътрудничество пред нови перспективи. В: Сб. „Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз”, УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

27. Същност, основни аспекти и бъдещи измерения на Европейската политика за съседство. В: Сб. „Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)”. УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

28. Институциите на Европейския съюз. УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

29. Икономиката на Европейския съюз повече от всякога под „приятелски огън”. Вестник „Аз-Буки”, бр. 9 от 5-11.03.2008.

30. Институциите на Европейския съюз след Договора от Лисабон. Вестник „Аз-Буки”, бр.25 от 25.06-01.07.2008.

31. L’Économie de l’Union Européenne pendant la crise financiére mondiale, Conférence mondiale Jean Monnet / Conférence ECSA– MONDE 2008, Bruxelles, 24-25 novembre 2008.

32. Надеждите на Европа за икономиката на континента, Вестник “Аз-Буки”, бр. 50-51, 22.12.2008 -06.01.2009.

2009 г.

33. Предизвикателствата пред ЕС като глобален икономически играч. В: Сб.”Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, УИ “Стопанство”, С., 2009.

34. Европейският съюз като глобален икономически играч. Сп.”Икономически алтернативи”, 2009, № 4.

35. Les pays de l’Europe Centrale et Orientale (PECO) daus le contexte des processus d’integration en Europe contemporaine, Jean Monnet Conference 2009, Bruxelles, 7–8 Septembre 2009.

2010 г.

36. ЕС в цифри и факти. Съставител и отг.редактор, Изд. „Минерва”, С., 2010.

37. Институциите на ЕС. Изд. „Минерва”, С., 2010.

38. Макроикономическо равновесие на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. В: Макроикономика. УНСС. УИ „Стопанство”, С.,2010 (в съавторство).

39. Европейска икономическа интеграция. В: Макроикономика. УНСС. УИ „Стопанство”, С.,2010.

2011 г.

40. Тhе role of EU institutions in implementing its monetary policy. Eastern Journal of European Studies, volume 2, issue 1, June 2011, p.67-79. Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania.

2012 г.

41. The Economies of the BELL Countries (Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania) after Their EU Accession. Review of European Studies. Canadian Center of Science and Education. Vol. 4, No. 5. December 2012, p. 191-202.

42. “The Greek Case” and the Future of the Eurozone. Economic Alternatives. University of National and World Economy. Issue 2, 2012. p. 20-37.

2013 г.

43. Съвременни измерения на безработицата в Европейския съюз. Юбилейна научна конференция „Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства”, УНСС, С., 17.05.2013 г. (под печат).
44. Индустриалната политика на Европейския съюз (на примера на визията на Европейската комисия). Предпоставки и възможности за индустриален растеж. Сборник с доклади от XIV научно-практическа конференция на катедра „Индустриален бизнес”, Издателски комплекс – УНСС, С., 2013 г., с. 53-61.
45. Macroeconomic Challenges the European Union Faces at the Onset of the New Millennium. Economic Alternatives, Issue 4, Sofia, 2013.

2014 г.

46. Европейска интеграция. Учебник за дистанционно обучение. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014 (в съавторство).
47. Макроикономически приоритети и стратегии на Европейския съюз. В: Икономика и общество: Глобални и регионални предизвикателства пред България. Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС – София, на 31.10.2013г. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014., с. 65-72.
48. Европейската проблематика в българските медии. Между медиите и бизнеса. Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014, с. 125-130.
49. Тематичен справочник по Европеистика. Икономически аспекти. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014.

2015 г.

50. Икономиката на Европейския съюз в контекста на изпълнението на стратегия „Европа 2020“. Европейският съюз – нов старт? Доклади от международната конференция на катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“. С., 2015, с. 25-33.
51. Ефективност на коригирането на макроикономическите дисбаланси в Европейския съюз. Доклад, изнесен на национална научна конференция на катедра „Икономикс“ на тема „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, София – УНСС, 6 ноември 2015г.

2016 г.

52. Георгиева, Емилия. „Новите дрехи“ на Европейския съюз. Сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр. 1, 2016 г., с. 133-151.

53. Георгиева, Емилия. Тематичен справочник по европеистика. Икономически аспекти. Второ преработено и допълнено издание, 2016, Издателски комплекс – УНСС

54. Георгиева, Емилия. Съвременни аспекти в макроикономическите политики на Европейския съюз. Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз? Доклади от третата международна научна конференция на катедра “Европеистика”, СУ “СВ.Кл.Охридски”, София, 2016г., с.44-53

55. Георгиева, Емилия. Актуални измерения на избрани макроикономически приоритети на Европейския съюз. Доклад от международна научна конференция “Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”, София, 21 октомври 2016г.

56. Георгиева, Емилия; Калоян Симеонов, Николай Величков. Икономика на Европейския съюз. Учебник за дистанционно обучение. 2016, Издателски комплекс – УНСС

2017г.

57. Еврозоната на Европейския съюз в търсене на идентичност и нови решения за своето бъдеще. В: Сборник доклади от годишната научна конференция на БАЕИ на тема: „ЕС след 2020г. – в търсене на идентичност, устойчивост и растеж“, 26.10.2017г., София, Дом на Европа, с.14-25.

2018г.

58. Еврозоната на Европейския съюз през погледа на българската журналистика. В: Сборник с доклади от международен научен форум, организиран от катедра „Медии и обществени комуникации“ на тема: „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация“, Издателски комплекс на УНСС, София, 2018, с.123-131.

59. Политиката на разширяване на ЕС в контекста на Европа на различните скорости. В: Сборник с доклади от Петата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ на СУ „Св.Климент Охридски“ на тема „Съединението прави силата“, УИ “Св.Климент Охридски“, София, 2018, с.282-292.

60. Приносът на „новите“ държави-членки на ЕС за неговия съвременен облик. Международна научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, организирана от катедра „Икономикс“ на УНСС и Стопанския факултет  на СУ „Св.Климент Охридски“, 15-16 ноември 2018г., УНСС, София.

Списък

на публикациите на доц.д-р Емилия Георгиева,

свързани с проблемите на европейската интеграция

(по тип публикации)

 

І. Монографии, учебници, студии

1./1/ Европейска икономическа интеграция, Изд. „Византия”,С., 2001.

2./2/ Европейска интеграция, Изд. „Византия”, С., 2005 (в съавторство).

3./3/ България в съвременна Европа, Изд. „Византия”, С., 2007.

4./4/ Европейска интеграция. Второ преработено и допълнено издание, Изд. „Минерва”, С., 2008 (в съавторство).

5./5/ Институциите на Европейския съюз, УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2010.

6./6/ Европейска интеграция. Учебник за дистанционно обучение. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014 (в съавторство).

7./7/ Георгиева, Емилия. Тематичен справочник по Европеистика. Икономически аспекти. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014.

8./8/ Тематичен справочник по европеистика. Икономически аспекти. Второ преработено и допълнено издание, Издателски комплекс – УНСС, 2016

9./9/Георгиева, Емилия; Калоян Симеонов, Николай Величков. Икономика на Европейския съюз. Учебник за дистанционно обучение. 2016, Издателски комплекс – УНСС

ІІ.Статии в списания

8./1/ La via maestra che porta ai valori europei, Corriere Italia Bulgaria, 2000, №11.

9./2/ Il futuro dell` Unione Europea allargata, Corriere Italia Bulgaria, 2001, №12.

10./3/ Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика, сп. „Алтернативи”, 2002, Брой 1-2 (в съавторство).

11./4/ Стабилизацията и растежът: необходими условия за реално функционираща пазарна икономика и присъединяване към Европейския съюз (На примера на изпълнението на Копенхагенските икономически критерии за периода ІХ. 1999 – ІХ. 2001г.), сп. „Алтернативи”, 2002 , Брой 5-7 (в съавторство).

12./5/ Италианското председателство на Европейския съюз, Бюлетин „Европа”, 2003, №3.

13./6/ И в УНСС ще се подготвят кадри за нуждите на евроинтеграцията, Бюлетин „Европа”, 2003, №6.

14./7/ Noi nel dibattito europeo, Corriere Italia Bulgaria, 2003, №4.

15./8/ L`Europa contera sull` Italia anche in futurо, Corriere Italia Bulgaria, 2003, №6.

16./9/ La Bulgaria nella moderna architettura europea,Corriere Italia-Bulgaria, 2004, № 1.

17./10/ La Bulgaria nella moderna architettura europea,Corriere Italia-Bulgaria, 2004, № 2 (сontinua da № 1).

18./11/ La scelta civilizzatrice della Bulgaria, Corriere Italia-Bulgaria, 2004, № 4.

19./12/ Европейският съюз като глобален икономически играч, сп.”Икономически алтернативи”, 2009, Брой 4.

20./13/ Тhе role of EU institutions in implementing its monetary policy. Eastern Journal of European Studies, volume 2, issue 1, June 2011, p.67-79. Center for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

21./14/ The Economies of the BELL Countries (Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania) after Their EU Accession. Review of European Studies. Canadian Center of Science and Education. Vol. 4, No. 5. December 2012, p. 191-202.

22./15/ “The Greek Case” and the Future of the Eurozone. Economic Alternatives. University of National and World Economy. Issue 2, 2012. p. 20-37.

23./16/ Macroeconomic Challenges the European Union Faces at the Onset of the New Millennium. Economic Alternatives, Issue 4, Sofia, 2013, p. 23-34.

24./17/ „Новите дрехи“ на Европейския съюз. Сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр. 1, 2016 г., с. 133-151.

 

ІІІ. Участия в конференции и научни теми

25./1/ Индивидуален международен проект „Жан Моне – перманентен курс“, 2001-2006.

26./2/ Готовността на България за членство в ЕС според доклада на Европейската комисия за 2001 г., Сб. „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, Научна конференция, 30 ноември – 1 декември 2001 г., Университетско издателство „Стопанство”, С., 2002.

27./3/ Готовността на България за членство в Европейския съюз в контекста на изпълнението на Копенхагенските икономически критерии за периода 1997-2002г. Разработка на научна тема, представена от колектив от катедра „Икономикс” на УНСС, декември 2002г.

28./4/ Макроикономическата стабилност и растеж като условия за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в Европейския съюз /на примера на изпълнението на Копенхагенските икономически критерии за периода 1997-2002 г./ Сб. „Икономически растеж и стабилизация”, УНСС, С.,2003.

29./5/ Интегрирането на България в европейските структури – важен фактор при прехода към реално функционираща пазарна икономика, Сб. „Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, Научна конференция 14-15 ноември, 2002г., Университетско издателство „Стопанство”, С., 2003.

30./6/ Интегрирането на България в Обединена Европа като фактор за повишаване на благосъстоянието и сигурността на страната. Сб. „Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”, 27ноември 2003г., София, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2003.

31./7/ Индивидуален международен проект „Жан Моне европейски модул“, 2005-2010.

32./8/ Предизвикателствата пред българската икономика в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз (2004-2007 г.). В: Сборник “Европейската интеграция на България. Уроци и предизвикателства”, УНСС, УИ “Стопанство”, С., 2006.

33./9/ Индивидуален международен проект „Жан Моне катедра“, 2007-2012.

34./10/ Европейският съюз и Югоизточна Европа. В: Сборник „Партньорство за европейска интеграция на Балканите”, УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

35./11/ Организацията за черноморско икономическо сътрудничество пред нови перспективи. В: Сборник „Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз”, УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

36./12/ Същност, основни аспекти и бъдещи измерения на Европейската политика за съседство. В: Сборник „Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)”, УНСС, УИ „Стопанство”, С., 2008.

37./13/ L’Économie de l’Union Européenne pendant la crise financiére mondiale, Conférence mondiale Jean Monnet / Conférence ECSA– MONDE 2008, Bruxelles, 24-25 novembre 2008.

38./14/ Предизвикателствата пред ЕС като глобален икономически играч. В: Сб.”Глобализация и регионализъм. Предизвикателства за икономическата теория”, УИ “Стопанство”, С., 2009.

39./15/ Les pays de l’Europe Centrale et Orientale (PECO) dans le contexte des processus d’integration en Europe contemporaine, Jean Monnet Conference 2009, Bruxelles, 7–8 Septembre 2009.

40./16/ Съвременни измерения на безработицата в Европейския съюз. Юбилейна научна конференция „Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства”, УНСС, С., 17.05.2013 г. (под печат).

41./17/ Индустриалната политика на Европейския съюз (на примера на визията на Европейската комисия). Предпоставки и възможности за индустриален растеж. Сборник с доклади от XIV научно-практическа конференция на катедра „Индустриален бизнес”, Издателски комплекс – УНСС, С., 2013 г., с. 53-61.

42./18/ Макроикономически приоритети и стратегии на Европейския съюз. В: Икономика и общество: Глобални и регионални предизвикателства пред България. Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС – София, на 31.10.2013г. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014., с. 65-72.

43./19/ Европейската проблематика в българските медии. Между медиите и бизнеса. Юбилейна научна конференция, 29 октомври 2013 г. Издателски комплекс – УНСС, С., 2014, с. 125-130.

44./20/ Икономиката на Европейския съюз в контекста на изпълнението на стратегия „Европа 2020“. Европейският съюз – нов старт? Доклади от международната конференция на катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“. С., 2015, с. 25-33.

45./21/ Ефективност на коригирането на макроикономическите дисбаланси в Европейския съюз. Доклад, изнесен на национална научна конференция на катедра „Икономикс“ на тема „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“, София – УНСС, 6 ноември 2015г.

46./22/Георгиева, Емилия. Съвременни аспекти в макроикономическите политики на Европейския съюз. Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз? Доклади от третата международна научна конференция на катедра “Европеистика”, СУ “СВ.Кл.Охридски”, София, 2016г., с.44-53.

47./23/Георгиева, Емилия. Актуални измерения на избрани макроикономически приоритети на Европейския съюз. Доклад от международна научна конференция “Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”, София, 2016г.

48./24/ Еврозоната на Европейския съюз в търсене на идентичност и нови решения за своето бъдеще. В: Сборник доклади от годишната научна конференция на БАЕИ на тема: „ЕС след 2020г. – в търсене на идентичност, устойчивост и растеж“, 26.10.2017г., София, Дом на Европа, с.14-25.

49./25/Еврозоната на Европейския съюз през погледа на българската журналистика. В: Сборник с доклади от международен научен форум, организиран от катедра „Медии и обществени комуникации“ на тема: „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация“, Издателски комплекс на УНСС, София, 2018, с.123-131.

50./26/Политиката на разширяване на ЕС в контекста на Европа на различните скорости. В: Сборник с доклади от Петата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ на СУ „Св.Климент Охридски“ на тема „Съединението прави силата“, УИ “Св.Климент Охридски“, София, 2018, с.282-292.

51./27/Приносът на „новите“ държави-членки на ЕС за неговия съвременен облик. Международна научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, организирана от катедра „Икономикс“ на УНСС и Стопанския факултет  на СУ „Св.Климент Охридски“, 15-16 ноември 2018г., УНСС, София.

ІV.Статии във вестници

46./1/ Имиджът на България в Европа като 1Х2. Вестник „Политика”, бр. 176 от 31.08. – 06.09., 2007.

47./2/ Икономиката на Европейския съюз повече от всякога под „приятелски огън”. Вестник „Аз-Буки”, бр. 9 от 5-11.03.2008.

48./3/ Институциите на Европейския съюз след Договора от Лисабон. Вестник „Аз-Буки”, бр.25 от 25.06-01.07.2008.

49./4/ Надеждите на Европа за икономиката на континента, Вестник “Аз-Буки”, бр. 50-51, 22.12.2008 -06.01.2009.

 

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.