Евгения Петрова Пенкова

Доц. д-р Евгения Петрова Пенкова

Служебен E-mail: evgenia.penkova@unwe.bg
Личен E-mail: evgeniapenkova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 417
Кабинет: 5035
Консултации: Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа и Петък от 08:45 до 10:45 часа

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : Вх № НИ 1-7/ 2011

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф.д-р Е.Делчева

Колектив: Е.Пенкова, Д.Горчилова, А.Вълков, С.Докова

Описание: Научната разработка обхваща като основни предметни области услугите, предоставяни от държавната и общинска администрации, социално подпомагане, здравеопазната дейност, публичното образование и нестопански организации изпълняващи функции за публичния

Начало: октомври 2011

Край: декември 2012

Забележка: няма

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. Е. Делчева

Колектив: преподаватели от катедра ПАРР

Описание: изследват се инструменти за управление на качеството в публичния сектор

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: № НИД НИ 1-7/2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. Е. Делчева

Колектив: преподаватели от катедра ПАРР

Описание: изследват се инструменти за управление на качеството в публичния сектор

Начало: 01.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на здравеопарзането в България

Автор/и: Евгения Делчева

Доказателство: Присъдено научно звание "професор"

Забележка: