Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
в.и.д. ръководител катедра
Катедра "Политология"

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001-2.1.03-0001-C0001
Наименование: Сигурност чрез закона, гъвкавост чре колективно трудово договаряне
Ръководител: Пламен Димитров
Колектив: доц. д-р Елена Симеонова, д-р Виолета Чавдарова, Екатерина Йорданова, Даниела Златкова и др.
Описание: Изготвяне на секторен анализ за нуждите на Съюза на транспортните синдикати в България на тема: "Разлики в заплащането на мъжете и жените в транспортния сектор в България"
Начало (година): 2009
Начало (месец): 11
Край (година): 2016
Край (месец): 01
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : BG16RFOP002-1.002-0231
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на застрахователния бизнес в Българя чрез разработване и внедряване на уеб базирано приложение за дистанционна продажба и управление на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“
Ръководител: доц. д-р Елена Симеонова
Колектив: проф. д-р Димитър Велев, доц. д-р Светла Бонева,Йордан Христов, Емил Даутов
Описание: Проектът е насочен към повишаване на конкурентоспособността на застрахователния бизнес в Българя чрез разработване на процесова иновация, която прави възможна дистанционната продажба на задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобили
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 05
Вх. №: BG16RFOP002-1.002-0231
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Елена Сименова
Заглавие: Каузалност и интерпретация при политическите изследвания
Наименование на сборник: Политологията пред предизвикателствата в началото на ХХІ век
Страници от-до: 46-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс "УНСС"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Политология"
Автор/и: доц. д-р Елена Симеонова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 33-49
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Наименование на научния форум: „ПОЛИТОЛОГИЯТА ПРЕД ГЛОБАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Тема: КАУЗАЛНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG 051PO001-2.1.03
Наименование: “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”
Ръководител: Виолета Чавдарова
Колектив: Екатерина Йорданова, Елена Симеонова, Даниела Златкова
Описание: Анализ и оценка на разликите в заплащането на жените и мъжете в сектора на транспорта
Начало (дд.мм.гггг): 01.03.2015
Край (дд.мм.гггг): 15.06.2015
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц.д-р Елена Симеонова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Застъпничество за интереси
Име на списание/издателство: Основи на политическата социология/ УИ"П. Хилендарски"
Място на публикуване: Пловдив
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 211-236
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц.д-р Елена Симеонова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Политически партии
Име на списание/издателство: Основи на политическата социология/ УИ"П. Хилендарски"
Място на публикуване: Пловдив
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 180-211
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц.д-р Елена Симеонова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Методи за анализ в политическата социология
Име на списание/издателство: Основи на политическата социология/ УИ"П. Хилендарски"
Място на публикуване: Пловдив
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 30-61
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-28-0900-5

Място на провеждане: София, България

Организатор: УНСС, доц.д-р Ивка Цакова и колектив

Автор/и: Елена Симеонова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 336-349

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 03.2011

Наименование на научния форум: Политическите науки в УНСС - с лице към бизнеса

Тема: Ролята на политическия рисков анализ при вземането на инвестиционни решения

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9 / 2010

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Политология"

Автор/и: Елена Симеонова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: ПРОБЛЕМИ НА ИЗМЕРВАНЕТО И ВАЛИДНОСТТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Забележка: под печат

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП – 9 / 2010 г.

Наименование: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: доц. д-р Блага Благоева; доц. д-р Христина Дончева; гл.ас. д-р Елена Симеонова; гл. ас. Николай Кръстев; ас. Ивайла Стоева; Исидора Димова; Александър Владимиров; Веселина Любомирова, Теодор Славев

Описание: МОДУЛ I. Юбилейна международна научна конференция./ МОДУЛ II. Конкурс за студентско/ Публикуване на сборник с докладите, представени на конференцията

Начало: 15.07.2010

Край: 31.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-25/2008

Наименование: Влияние на членството в ЕС върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България

Ръководител: гл. ас. д-р Елена Симеонова

Колектив: /индивидуален проект/

Описание: Анализ на механизмите на влияние на фактора "членство в ЕС" върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България в следприсъединителния период /2007-2010/, с измерване на неговите интензитет и посока, систематизиране и описание на различните му

Начало: 20.11.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-14/2008

Наименование: Е-политически форум /създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес/

Ръководител: доц.д-р Блага Благоева

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Росен Кирилов, гл.ас.д-р Мария Бакалова, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, Йорданака Кателиева

Описание: Създаване на софтуерен продукт с учебна цел за симулация на различни фази на демократичния политически процес за нуждите на обучението в УНСС

Начало: 22.05.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-- 35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: доц. д-р Йордан Близнаков, доц. д-р Блага Благоева, гл.ас. д-р Елена Симеонова, гл.ас. д-р Андрей Нончев, ас. Михаела Мишева, ст.експ.Димитър Дамянов, ст.експ.Атанас Атанасов, докт. Ангел Стефанов

Описание: Обучение чрез практика в мултикултурна среда. Създаване на методически указания и интерактивни игри за участие в мултикултурна среда

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: гл. ас. д-р Елена Симеонова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: A Revolution in Two Stages: The Curiosity of the Bulgarian Case

Име на списание/издателство: Manchestere University Press

Място на публикуване: Manchester

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 121-145

Забележка: под печат

Година: 2011 - Друго

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Елена Симеонова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Влияние на Европейския съюз върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България

Име на списание/издателство: УИ „Стопанство”

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 240

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : UOR-0015-2011

Място на провеждане: University of Oradea

Организатор: University of Oradea, Partium Christian University, Oradea, University of Debrecen

Автор/и: Елена Симеонова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-25

Дата на провеждане: 26.03.2011

Дата на публикуване: 26.03.2011

Наименование на научния форум: European, National and Regional Identity

Тема: The Well-being of “Think-ademic” Identity: The Bulgarian think-tank experts v/s academics

Забележка: под печат

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-25/2008

Наименование: Влияние на членството в ЕС върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България

Ръководител: гл. ас. д-р Елена Симеонова

Колектив: /индивидуален проект/

Описание: Анализ на механизмите на влияние на фактора "членство в ЕС" върху динамиката на вътрешнополитическите кризи в България в следприсъединителния период /2007-2010/, с измерване на неговите интензитет и посока, систематизиране и описание на различните му

Начало: 20.11.2008

Край: 20.11.2010

Забележка: Срокът за приключване на проекта и публикуване на резултатите е удължен с 8 месеца до юли 2011

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП – 9 / 2010 г.

Наименование: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: доц. д-р Блага Благоева; доц. д-р Христина Дончева; гл.ас. д-р Елена Симеонова; гл. ас. Николай Кръстев; ас. Ивайла Стоева; Исидора Димова; Александър Владимиров; Веселина Любомирова, Теодор Славев

Описание: МОДУЛ I. Юбилейна международна научна конференция./ МОДУЛ II. Конкурс за студентско/ Публикуване на сборник с докладите, представени на конференцията

Начало: 15.07.2010

Край: 31.03.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-14/2008

Наименование: Е-политически форум /създаване на учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес/

Ръководител: доц.д-р Блага Благоева

Колектив: доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Росен Кирилов, гл.ас.д-р Мария Бакалова, гл.ас.д-р Елена Симеонова, ас. Михаела Мишева, Йорданака Кателиева

Описание: Създаване на софтуерен продукт с учебна цел за симулация на различни фази на демократичния политически процес за нуждите на обучението в УНСС

Начало: 22.05.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Колектив: доц. д-р Йордан Близнаков, доц. д-р Блага Благоева, гл.ас. д-р Елена Симеонова, гл.ас. д-р Андрей Нончев, ас. Михаела Мишева, ст.експ.Димитър Дамянов, ст.експ.Атанас Атанасов, докт. Ангел Стефанов

Описание: Обучение чрез практика в мултикултурна среда. Създаване на методически указания и интерактивни игри за участие в мултикултурна среда

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21. 03- НП-10/2009

Наименование: Избори, медии, гражданско общество

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Колектив: гл. ас. д-р Елена Симеонова, доц. д-р Ивка Цакова, Теодор Славев, Георги Жечев

Описание: Провеждане на две студентски кръгли маси, посветени на изборите и симулация на парламентарен дебат

Начало: 15.05 2009

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21. 03- НП-10/2009

Наименование: Избори, медии, гражданско общество

Ръководител: проф. д-р Георги Янков

Доказателство: ISBN 978 954 92693 1 4

Забележка: Научна редакция на сборник със студентски доклади от научната проява

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : PAN-03-815/2010

Място на провеждане: Warsaw, Poland

Организатор: Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences

Автор/и: гл. ас. д-р Елена Симеонова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 95-123

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 15.12.2010

Наименование на научния форум: FROM THE TOTALITARIANISM TOWARDS DEMOCRACY:Contribution of Political Psychology to Understanding of Transformation Precess in the Region

Тема: Transitional Psychology of the Crowd (The people as a political tool during the transition from communism to democracy: lessons learned from the Bulgarian experience)

Забележка: http://conference2010.home.pl/pdf/Program.pdf