НИД

2021 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Горан Ангелов Ангелов
Заглавие: Дистанционно обучение по търговия в условията на епидемична обстановка
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание “Известия”, бр.№2 2021г.
Страници от-до: 198-212
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Участие

НИД – дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра “Икономика на търговията”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационен комитет
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“
Забележка: Конференция

2020 Публикация

НИД – дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Горан Ангелов Ангелов
Заглавие: “Модел за оценяване на влиянието на миграционните процеси върху икономическата сигурност”
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 3
Общ брой страници: 9
Страници от-до: 146-154
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1000
Забележка: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността

2020 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: “Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове”
Ръководител: гл. ас. д-р Недко Тагарев
Колектив: гл. ас. д-р Недко Тагарев, ас. д-р Горан Ангелов, докторант Александър Руменов Йолов
Описание: Изследване на умните градове
Начало (година): 2018
Начало (месец): 3
Край (година): 2020
Край (месец): 8
Забележка: Изследователски проект на УНСС

2020 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1
Наименование: Идентифициране на риска от фалшифициране и контрабанда (анализ на бизнес процесите и пространствен аспект) Counterfeit&Contraband Risk Identification (Business Process analysis and Spatial Aspect);
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Пенчев, доц. д-р Константин Пудин, доц. д-р Нончо Димитров, гл. ас. д-р Недко Тагарев, ас. д-р Атанас Димитров, ас. д-р Горан Ангелов
Описание: Идентифициране на риска от фалшифициране и контрабанда
Начало (година): 2017
Начало (месец): 1
Край (година): 2019
Край (месец): 1
Забележка:

2020 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: