Заместник-декан по учебната работа
Юридически факултет
Гергана Василева Боянова

Доц. д-р Гергана Василева Боянова

Служебен E-mail: g.boyanova@unwe.bg
Личен E-mail: boyanovagergana@abv.bg
Телефон: (02) 8195 683
Кабинет: 1105
Консултации: срядаот 10.00 ч. до 13.00 ч.

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Заглавие: Практически аспекти при извършване на строеж в недвижим имот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижими имоти и бизнес, том 5, бр.1
Страници от-до: 18-24
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Закрила на труда на непълнолетните в българското законодателство
Автор/и: доц. д-р Райна Москова Койчева
Доказателство: оценъчна карта
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ФП19-ЮФ-003
Наименование: Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи
Ръководител: проф. д-р Люба Г. Панайотова-Чалъкова
Доказателство: оценъчна карта
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Заглавие: Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право, бр.9
Страници от-до: 24-34
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Заглавие: Особености при извършване на строителство в поземлен имот от съпрузи при режим на съпружеска имуществена общност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Бизнес и право, бр. 4
Страници от-до: 39-49
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Владение, преплетено с облигацията
Автор/и: гл. ас. д-р Делян Йорданов Недев
Доказателство: оценъчна карта
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Заглавие: Допустимо и справедливо ли е да се уговаря присъединителна вноска в колективния трудов договор според теорията и съдебната практика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Индустриални отношения и обществено развитие, бр. 2
Страници от-до: 33-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СВО КТ Подкрепа
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ФП 17 ЮФ 3 с ФНИ на ПУ
Наименование: Динамика на българското право в контекста на европейските правни системи
Ръководител: проф. д-р Венцислав Петров Стоянов
Доказателство: карта за експертна оценка
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-1-LV01-KA203-022660
Наименование: Онлайн обучителна платформа по медиация
Ръководител: Гергана Василева Боянова
Колектив: Илонка Кирилова Пешева-Горанова, Юлия Бранимирова Раданова, Елиза Николаева Николова
Описание: Създаване на онлайн обучителна платформа по медиация
Начало (година): 2016
Начало (месец): 0109
Край (година): 2019
Край (месец): 3004
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Заглавие: "Особености относно прокарване на временни пътища през чужди поземлени имоти"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 68-74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Заглавие: Правни аспекти на недвижимата собственост
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост, Икономика и управление
Страници от-до: 62-81
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Правилник за дейността на НАОА
Отговорна институция: Министерски съвет
Доказателство: Предложение до Министерски съвет
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Правата на добросъвестния владелец
Автор/и: Сергей Игорев Калинков
Доказателство: публикувана рецензия
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Заглавие: „Особености относно прокарване на временни пътища през чужди поземлени имоти“
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 68-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в тренировъчни, учебно-методични семинари, конференции,публични спортни прояви на (ден)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Фидуциарните сделки
Автор/и: Генка Феодорова Мозжухина
Доказателство: публична защита
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-20-2016
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Юридически факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 2411
Наименование на научния форум: 25 години ЮФ на УНСС: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-1-LV01-KA203-022660
Наименование: Онлайн обучителна платформа по медиация
Ръководител: Гергана Василева Боянова
Колектив: Илонка Кирилова Пешева-Горанова, Юлия Бранимирова Раданова, Елиза Николаева Николова
Описание: Създаване на онлайн обучителна платформа по медиация
Начало (година): 2016
Начало (месец): 0109
Край (година): 2019
Край (месец): 3004
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-2.002-0001
Наименование: "Студентски практики - Фаза 1"
Ръководител: Росен Кирилов
Колектив: преподаватели и служители
Описание: провеждане на практическо обучение
Начало (година): 2016
Начало (месец): 3009
Край (година): 2017
Край (месец): 3112
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 21.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 07.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права
Автор/и: Делян Йорданов Недев
Доказателство: публична защита
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Заглавие: "Придобиване на право на собственост върху урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 16 от Закона за устройство на територията"
Наименование на сборник: Научна конференция в памет на проф. д-р Георги Боянов
Страници от-до: 39-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Русенски университет "Ангел Кънчев"
Място на публикуване (град, държава): Русе, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Заглавие: "Правни аспекти на недвижимата собственост"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Недвижима собственост"
Страници от-до: 71-97
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Авангард Прима"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Юридически факултет
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Предпоставки за урегулиране на поземлени имоти с цел упълномеряването им с части от съседни имоти
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Заглавие: Предпоставки за урегулиране на поземлени имоти с цел упълномеряването им с части от съседни имоти
Наименование на сборник: Върховенството на закона - препоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж
Страници от-до: 100-105
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 28.03.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 11.04.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 11.04.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.02.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Брой: 8
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Заглавие: Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините по Закона за устройство на територията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право, кн. № 2
Страници от-до: 18- 31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Гергана Василева Боянова
Заглавие: Някои особености, касаещи създаването на съсобствени урегулирани поземлени имоти по чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗУТ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право, бр. 6
Страници от-до: 61-70
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 28.04.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Забележка:
Брой: 1

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 28.04.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол
Забележка:
Брой: 1

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Юридически факултет
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 124-129
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 10.02.2015
Наименование на научния форум: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа
Тема: Особености във връзка с извършването на строеж в съсобствен урегулиран поземлен имот по чл. 183, ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 30072014
Заглавие: Актуални въпроси във връзка с правото на държавата и общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията
Име на списание/издателство: Собственост и право/Труд и право
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 64-71
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Кръгла маса
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 30052014
Заглавие: Някои практически особености при правото на изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
Име на списание/издателство: Собственост и право/Труд и право
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12-20
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-12-2014
Наименование: “Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"
Ръководител: доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
Колектив: гл.ас. д-р Илонка Горанова, гл.ас. д-р Гергана Боянова, ас. д-р Пресиян Марков
Описание: научен форум
Дата на подаване: 20.03.2014
Вх. №: НП-12-2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 28.04.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол от изпит по "Семейно и наследствено право"
Забележка:
Брой: 1

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 28.04.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: Частноправни науки
Доказателство: протокол от изпит по "Вещно право"
Забележка:
Брой: 1

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 27.03.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически
Катедра: "Частноправни науки"
Доказателство: протокол от изпит по "Нотариално право"
Забележка:
Брой: 1

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "„Относно приложимостта на правото на изкупуване по чл. 33 от ЗС при предварителен договор за продажба на идеална част от съсобствен недвижим имот”
Име на списание/издателство: AUREA Златни правила
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 35-39
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Автор/и: гл.ас. д-р Гергана Василева Боянова
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 270-273
Дата на провеждане: 06.10.2013
Дата на публикуване: 30.10.2013
Наименование на научния форум: "Cultural corridor Via Diagonalis cultural tourism without boundaries"
Тема: “Preemptive right of the state at sale of movable cultural objects”
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 12
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Юридически факултет
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 85 - 88
Дата на провеждане: 30.11.2012
Дата на публикуване: 30.03.2013
Наименование на научния форум: Европейското бъдеще на България. Правни аспекти
Тема: Някои актуални въпроси на собствеността върху земеделски земи в България
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Относно предпоставките за възникване на правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
Име на списание/издателство: Собственост и право
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 43 - 51
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Право на изкупуване
Име на списание/издателство: ИК "Авалон Пъблишинг" ЕООД
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1 - 248
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: Русе
Организатор: РУ "Ангел Кънчев"
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 162 - 165
Дата на провеждане: 01.11.2012
Дата на публикуване: 15.06.2013
Наименование на научния форум: Конференция "Народни будители"
Тема: Право на изкупуване на идеална част от недвижим имот, придобита в режим на съпружеска имуществена общност
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 7
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 129 - 133
Дата на провеждане: 29.11.2012
Дата на публикуване: 30.06.2013
Наименование на научния форум: Етиката в българската правна система
Тема: Морални аспекти в българската правна уредба на семейните отношения
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Някои въпроси относно прекратяването на съпружеската имуществена общност
Име на списание/издателство: Собственост и право
Място на публикуване: ИК "Труд и право"
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 35 - 40
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2010 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Гергана Василева Боянова
Година на публикуване: 2010
Заглавие: "Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение"
Име на списание/издателство: "Собственост и право", № 3
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-18
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Гергана Василева Боянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Основи на гражданското право. Нова редакция

Име на списание/издателство: ИК "Авалон" ЕООД

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 472

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Пловдив

Организатор: ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски"

Автор/и: Гергана Василева Боянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 30.09.2012

Дата на публикуване: 20.10.2012

Наименование на научния форум: "Правото - изкуство за доброто и справедливото"

Тема: Правото на изкупуване при недвижими имоти в България /исторически преглед/

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Гергана Василева Боянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Някои дискусионни въпроси на придобивната давност

Име на списание/издателство: Собственост и право

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 10

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Гергана Василева Боянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Придобиване на вещни права върху недвижими имоти по давност през време на брака при действието на законов режим на общност

Име на списание/издателство: Собственост и право

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 7

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Гергана Василева Боянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права

Име на списание/издателство: Собственост и право

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 9

Забележка: