Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
Научни интереси: Икономика и организация на труда; управление на човешките ресурси; застраховане