Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата