Автореферат на дисертация

АВТОРЕФЕРАТ

 

                        НА

 

                        ДИСЕРТАЦИЯ

 

 

 

            ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

            “ДОКТОР НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ”

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. ПРОФ.Д.Ф.Н. СТЕФАН ДОНЧЕВ

2. ПРОФ.Д.С.Н. НИКОЛАЙ ГЕНОВ

3. СТ.Н.С.II СТ.Д-Р ДУХОМИР МИНЕВ

 

 

 

СОФИЯ, 2000

 

 

ДЪРЖАВНИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ –     ПРОИЗХОД,

                         СЪЩНОСТ, ИДЕОЛОГЕМИ

 

Въведение                                                – 4

I част. Парадигмата “Социалистическа революция, социализъм, обществена собственост”

Предварителни бележки                                    – 8

1 глава. “Верният модел” – идеологията на комунистическите партии за “посткапитализма”                                       – 13

2 глава. “Грешният модел” – теориите за “тоталитаризма” и “колективизма”

– 27

2.1. Възгледите на Хосе Ортега и Гасет                  – 27

2.2. Възгледите на Хана Аренд                           – 37

2.3. Възгледите на Фридрих фон Хайек                    – 64

2.4. Възгледите на Михаил Восленски                     – 79

2.5. Възгледите на Асен Игнатов                         – 91

2.6. Обобщение на възгледите на теориите за “тоталитаризма” и “колективизма”                                          – 98

3 глава. “Сбърканият модел” – концепциите за “предадената” революция

– 103

3.1. Възгледите на Лев Троцки                          – 103

3.2. Възгледите на Николай Бердяев                     – 131

3.3. Възгледите на Жан Пол Сартр                       – 153

3.4. Възгледите на Милован Джилас                      – 174

3.5. Обобщение на възгледите на теориите за “предадената” революция

– 188

4 глава. “Другият модел” – теориите за модернизацията  – 192

4.1. Възгледите на Раймонд Арон                        – 194

4.2. Възгледите на Збигнев Бжежински                   – 205

4.3. Възгледите на Ралф Дарендорф                      – 212

4.4. Обобщение на възгледите на теориите за модернизацията

– 221

II част. Парадигмата “Буржоазна революция, държавен капитализъм, групова собственост”                                           – 225

5 глава. Същност на държавния капитализъм              – 226

5.1. Каква е същността на Октомврийската, Девето септемврийската и останалите революции от този тип                       – 226

5.2. Колективизацията – важен етап в утвърждаването на държавния капитализъм в СССР                                     – 232

5.3. Обществена или частна е държавната собственост    – 249

5.4. Политиката на международната социалдемокрация за “обобществяване” на собствеността                                          – 258

5.5. Кой е собственик на средствата за производство при държавната форма на собственост                                            – 279

5.6. Характер на отношенията между собственика на средствата за производство и непосредствения производител            – 285

5.7. Присвояване и предприемаческа дейност             – 297

6 глава. Произход на държавния капитализъм – икономически и политически фактори                                                – 310

6.1. Икономически фактори за възникване и утвърждаване на държавния капитализъм                                            – 312

6.2. Политически фактори за възникване и утвърждаване на държавния капитализъм                                            – 327

7 глава. Идеологически и социално-психически фактори за възникване и утвърждаване на държавния капитализъм                  – 356

7.1. Идеологически фактори за възникване и утвърждаване на държавния капитализъм – марксизъм и ленинизъм                    – 356

7.2. Генезис на основната стратегическа идеологема     – 370

7.3. Етатизъм и егалитаризъм на комунизма – функции на основната стратегическа идеологема                               – 393

7.4. Социално-психически фактори за възникване и утвърждаване на държавния капитализъм                                            – 401

8 глава. Причини за кризата на централизираната икономика

– 409

8.1. Противоречието между централните органи и стопанската номенклатура. Проблемът за деконцентрация на икономическата власт

– 412

8.2. Противоречието между съвкупния капиталист и съвкупния работник

– 421

8.3. Банкрут на номенклатурата на БКП като собственик на националния капитал                                                – 437

8.4. Стратегията и идеологемите на номенклатурата на БКП в условията на криза                                     – 441

9 глава. Социалната промяна в България след 10.11.1989 год.

– 451

9.1. Същност на социалната промяна                     – 451

9.2. Приватизацията и нейното идеологемно поле         – 461

9.3. Приватизация или ценови шокове – два модела на трансформация

– 473

9.4. Сравнителен анализ на ценовите шокове през 1991 г. и 1997 г.

– 480

9.5. “Червеният” и “синият” квазиетноси – субстратна основа на двуполюсния политически модел                                      – 490

Приложение •1: Понятието “основна стратегическа идеологема”

– 497

Приложение •2: Потреблението като индикатор за “социалистическия” характер на държавната собственост                              – 502

Приложение •3: Проблемът за рентата                    – 506

Приложение •4: Стимулите за труд и иновационна активност според Маркс при “социализма”                                           – 510

Приложение •5: Понятието “държавно-монополистичен капитализъм”

– 514

Приложение •6: Разбирането на Маркс и Енгелс за едрата промишленост като материална предпоставка за самоотричането на капиталистическия начин на производство                                           – 515

Приложение •7: Акционерната форма на собственост       – 520

Приложение •8: Изграждане на ново самосъзнание, субординация и координация в колективния предприемач                              – 525

Приложение •9: Мащабност на предприемаческата дейност при държавния капитализъм                                            – 533

Приложение •10: Лява или дясна партия е БСП            – 536

Приложение •11: Дилемата “историческа необходимост – морална оценка”

– 539

Цитирана литература                                    – 543

Ползвана литература                                    – 552

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Предмет, цел и методи на изследването

Обект на изследването са социалните организми с централизиран национален капитал и еднопартийна политическа система.

Предмет на изследването са произходът, същността и идеологемите на този тип общества.

Социалните организми с централизиран национален капитал и еднопартийна политическа система са широко разпространено явление на ХХ век. Десетки са страните с този тип социална организация в Азия, Африка, Европа и Америка.

Въпреки че темата за произхода и същността на този тип общества е дискутирана в продължение на много десетилетия, при това от различни политически позиции, от различни ценностни системи, с различни методологически подходи, колкото и да е странно, всички разработки и теории са в рамките на теоретичната парадигма: “социалистическа революция, социализъм, обществена собственост”. Тоест, всички автори изхождат от предпоставката, че Октомврийската революция, Деветосептемврийската революция и изобщо революциите от този тип са антибуржоазни – “социалистически” революции, победата на които води до раждането на нов, принципно различен от капитализма тип общество – “социалистическо” общество, в което основните средства за производство са “обществена” собственост.

Целта на докторската ми работа е да предложа на теоретичното внимание алтернативната парадигма: “буржоазна революция, държавно-монополистичен капитализъм, социално-групова собственост”. Тоест тезата, че Октомврийската, Деветосептемврийската и т.н. революции са буржоазни по своя характер, че тяхната победа води до утвърждаването на капиталистическия начин на производство и, по-специално, до възникване на държавно-монополистичен капитализъм, и че основните средства за производство в този вид общества са социално-групова собственост, по-точно средствата за производство са собственост на партийно-държавната бюрокрация, на партийната номенклатура.

Така формулираната цел съм се опитал да постигна, като в първата част на дисертацията правя анализ на основните теории за произхода и същността на така наречения “социализъм”, разположени в полето на парадигмата “социалистическа революция, социализъм, обществена собственост”. Показвам тяхната вътрешна противоречивост и непоследователност. Във втората част на дисертацията защитавам алтернативната парадигма “буржоазна революция, държавно-монополистичен капитализъм, социално-групова собственост”. Показвам причините за кризата на този тип общество и основните параметри на извършващата се след 10.11.1989 г. социална промяна в нашата страна.

Методите, които използвам, са социологически. Методологична основа са теориите за конфликта и теориите за елита. Използвам и по-частни методи, като изследване на документи, изследване на статистически данни, анализ на данни от емпирични социологични изследвания, биографично интервю и др.

(more…)