Публикации

Публикации на проф.д.с.н. Георги Найденов

 

 

 1. Книги:

 

 1. Субективният фактор и обективните възможности на социализма в НРБ, Наука и изкуство, С., 1986 г.
 2. Какво става? Социалната промяна – същност и идеологеми, ВИКОМ – КОС, С, 1991 г.
 3. Стогодишната парадигма, Институт по социология – БАН, С., 2003 г.
 1. Руските либерали и консерватори в края на 80-те, изд. „Авангард Прима”, С., 2004 г.
 2. Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики), Издателски комплекс – УНСС, С., 2012 г., 399 с., в съавторство, ISBN 978-954-644-388-5
 3. Дългите вълни на Кондратиев при «социализма», Издателски комплекс – УНСС, 2014 г., 247 с., в съавторство, ISBN 978-954-644-579-7
 4. Българската «социалистическа» държавна собственост Политикономически анализ, Издателски комплекс – УНСС, С., 2015 г., 424 с., в съавторство, ISBN 978-954-644-710-4
 5. Стогодишната парадигма, Издателски комплекс – УНСС, С., 2015 г., 479 с., ISBN 978-954-644-774-6

 

 1. Учебници

 

 1. Сравнителна публична администрация, УИ ”Стопанство”, С., 2007 г., в съавторство
 2. Местно самоуправление, УИ ”Стопанство”, С., 2008 г., в съавторство
 3. Публична власт и политика, изд. “Тракия М”, С., 2011 г., в съавторство

 

 • Студии:

 

 1. Противоречието между обективните възможности на социализма и субективния фактор, В: “Противоречията в изграждането на развито социалистическо общество”, Партиздат, С., 1984 г.
 2. Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения, Н.К. год. 20, кн. 2, С., 1986 г.
 3. Великият октомври и световния революционен процес, В: “Октомври и съдбата на световната цивилизация”, Профиздат, С., 1987.
 4. Причини за икономическата криза и как да излезем от нея, В: “След тоталитаризма накъде?”, изд.”Алтернатива”, С., 1991 г.
 5. Новият политически елит – загубената инициатива, В: “Новият политически елит”, изд.”Перун”, С., 1994 г.
 6. Origine et essense des societes “socialistes”, “La Bulgarie: une transition menacee”, “EDES” Neuchatel 1996 г.
 1.  Трансформации на собствеността в България през ХХ век, сп. „Балкани 21”, (www.balkans21.hit.bg), №2, 2003 г.
 2.  Съвременният руският антисемитизъм – исторически корени и перспективи, Годишник на кат.”Философски и политически науки”, ЮЗУ ”Св. Неофит Рилски”, УИ”Неофит Рилски”, Благоевград, 2012 г., стр. 232-259, ISSN 1314-5886
 3. Cluster analysis of the types of capitalism, International scientific online journal “SocioBrains”, Issue 1, September 2014, ISSN 2367-5721, стр. 70-84, в съавторство
 4. Историческият “поход” на българската икономика в пространството на либералния и държавния капитализъм, Научни трудове, УНСС, Том 2-3/2015, Издателски комплекс – УНСС, 2015, стр.85-148, ISSN 0861-9344, в съавторство
 5. Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто десетилетие на XXI век, Годишник на УНСС 2015, Издателски комплекс – УНСС, 2015, стр.49-98, ISSN 1312-5486, в съавторство 50%

 

 1. Статии:

 

 1. Категорията “главно противоречие”, сп.”Философска мисъл”, 1981 г., № 7.
 2. За главното противоречие в НР България, сп.”Философска мисъл”, 1982 г., № 9.
 3. Развитие и усъвършенстване на социалистическите производствени отношения в етапа на изграждане на развито социалистическо общество, сп.”Армейски комунист”, 1985 г.,

№ 5.

 1. Социалистическата собственост и нейните социални измерения, сп.”Ново време”, 1987 г., № 7.
 2. Октомври и национално-освободителното движение, сп.”Лекционна пропаганда”, 1987 г, № 9.
 3. Историческа необходимост и ограниченост на държавната форма на собственост, сп.”Социологически проблеми”, 1990 г., № 3.
 4. Комунистическите партии като резерв на капитала, сп. “Ново време”, 1991 г., № 9.
 5. Естествен или доктринален е произходът на “социалистическите общества?”, сп. “Философски алтернативи”, 1993 г., № 6.
 6. Дефицитът, ценовият шок и интересите на управляващата класа. сп. “Социологически проблеми”, 1994 г., № 4.
 7. Основната стратегическа идеологема и нейните функции. сп. “Философски алтернативи, 1996 г., № 6.
 8. Експлоатация, Капитал, Индустриализация, Номенклатура в съавторство, Енциклопедичен речник по социология, изд. “М-8-М”, С., 1996 г.
 9. Цената на работната сила в България през ХХ век и дългите вълни на Кондратиев, сп. „Социологически проблеми”, брой 3-4/2007, в съавторство
 10. Мислене и морал на един човек от “политическата улица” (втора част – дълбочинно интервю), сп. “Контакти”, VIII, №1, 2008 г.
 11. Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Русия в края на ХІХ и през ХХ век , Втора международна научна конференция „Общество на знанието”. Несебър, 2009, с. 111-114, ISSN 1313-4787, в съавторство
 12. Дългите вълни на Кондратиев в Средна Европа – ценностни показатели, В: Социология – Sociology, 2010, № 2, ISSN 1313-9762, в съавторство
 13. Цикличност в икономическото развитие на Русия в края на ХІХ и през ХХ век, В: Социологията – от емпирията към теорията: Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов. София, 2010, с. 229-242, ISBN 978-954-322-368-8, в съавторство
 14. Waves of the Change and Change of the Waves: Analysis of the Shortening of the Kondratiev Waves by Moving Sub-Periods, Sociological Problems, 2010, Specail Issue, c. 242-267, ISSN 0324-1572, в съавторство
 15. “Лявата” идеологема за успешната трансформация на “социализма” в Китай, сп. „Ново време”, №6, 2011 г.
 16. Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, 2012, № 2, 111-129, ISSN 1314-6556, в съавторство 50%
 17. Марксизма, ленинизма и континуитета на българската история, сп. „Социология и икономика”, №1, 2012 г., с. 13-23, ISSN 1314-3603
 18. Длинные волны Кондратьева в России и Болгарии. Кондратьевские волны: аспекты и перспективы, Отв. ред. А.А.Акаев, Р.С.Гринберг, Л.Е.Гринин, А.В.Коротаев, С.Ю.Малков. – Волгоград: изд-во “Учитель”, 2012, С. 342 – 360, в съавторство 50%
 1.  Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехранителните стоки в България през ХХ век. сп. „Икономически алтернативи”, № 6, 2007 г., в съавторство
 2.  Cyclic Recurrence of Foodstuffs and Non-foodstuffs Price Level in Bulgaria during XX Century, Economic alternatives, Issue 2, 2007, в съавторство
 1.  Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Средна Европа през ХХ и началото на ХХІ век, KNOWLEDGE SOCIETY, София, 2010 г., в съавторство
 1.  Руският антисемитизъм, Путин и Политковска, В: е-списание “Реторика и комуникации”, №6, 2012 г.,  http://rhetoric.bg/
 2.  Сбъдна се розовата мечта на комунистическата номенклатура, сп.”Икономика”, №19, 2012 г., с. 60-63, ISSN- 1314-371X
 3.  Клъстерен анализ на видовете капитализъм, сп.”Икономически и социални алтернативи”, 2012, № 4, с. 118-133, в съавторство 50%, ISSN 1314-6556
 4.  Длинные волны Кондратьева в России и Болгарии, Кондратьевские волны: аспекты и перспективы. Волгоград, 2012, с. 342-360, в съавторство 50%, ISBN 978-5-7057-3310-1
 5.  Clusters of Capitalist Economies in the Twentieth Century, Международная научная конференция „Тенденции и перспективы развития современного научного знания”, Москва, 2012, с. 100-115, в съавторство 50%, ISBN 978-5-91891-143-3
 6.  Степен и динамика на експлоатацията в България в периода на „социализма”, сп.”Социология и икономика”, №1, 2013, с. 17-28, в съавторство 50%, ISSN 1314-3603
 7.  Haralampiev, K., G. Naidenov, Comparative Analysis of Synchronization of Kondratiev Long Waves between different Countries and Blocs of Countries, Volum VI, Number 3, September 2013, 52-56
 8.  Концепцията на Тони Клиф за “социалистическата” държавна собственост в СССР, сп.”Икономически и социални алтернативи”, №2, 2013, с. 120-130, ISSN 1314-6556
 9.  Великата депресия и сегашната криза, сп.”Социология и икономика”, №4, 2013, с. 42-52, ISNN 1314-3603, в съавторство
 10. Марксизъм и ленинизъм, сп.”Философски алтернативи”, №3, 2015, с. 127-145, ISSN 0861-7899
 11. Барак Обама и Владимир Путин – причини за сатанизирането (незаслужено) на двамата световни лидери, сп. Социология и икономика №2, 2015, с. 39-54, в съавторство 50%, ISSN 1314-3603
 12. Cluster Analysis of the Types of Capitalism, International Scientific Online Journal “SocioBrains”, брой:1, 2014, стр.70-84, в съавторство

 

 1. Научни съобщения и доклади:

 

 1. Тенденции в развитието на общественото разделение на труда и проблемът за реализация на младежта, В: “Социалистическият начин на живот и социалната реализация на младежта”, С., 1979.
 2. Общественото разделение на труда и проблемът за реализацията на младежта (в съавторство), В: “Формиране на ценности, ориентации и социалното развитие на личността”, Благоевград, 1980.
 3. Главното противоречие в изграждането на развито социалистическо общество в НРБългария на съвременния етап, В: “Ленин и съвременността”, МНП, С., 1981.
 4. За субстратната претовареност на социалното управление, В: “Светоглед и рационалност в науката и практиката”, С., 1984.
 5. За понятията “Политическа организация” и “Политическа система”, В: “Развитие на политическата система на социализма”, С., 1984.
 6. Собствеността и нейните социални измерения, В., “Усъвършенствуване на обществените отношения в етапа на изграждане на развито социалистическо общество”, С., 1986.
 7. За трудещите се като субективен фактор, В: “Ролята на субективния фактор в строителството на социализма”, С., 1987.
 8. Социалистическата демокрация и усъвършенствуване на формите на собственост, доклад на Младежка научна школа “Наука, идеология и политика”, Приморско 1986.
 9. За социалистическият тип производствени отношения, Младежка научна школа “Наука, идеология, политика”, Приморско, 1987.
 10. Обществените науки като идеология, Младежки философски симпозиум “Философия и общество”, Пловдив, 1987.
 11. Субектните противоречия при държавната форма на собственост, В: “Икономическият механизъм и стратегията на социално-икономическо развитие”, С., 1988.
 12. Собственост, интереси, противоречия, В: “Октомври и нашата съвременност”, С., 1988.
 13. За субектния подход в анализа на държавната форма на собственост, В: “Диалектика на формите на социалистическата собственост и самоуправлението”, С., 1988.
 14. Субектните противоречия при държавната форма на собственост (кръгла маса), сп.”Политическа агитация”, №8, 1988 г.
 15. Совершенсвование правовой основьi демократизации трудовьiх отношений (кръгла маса), сп. “Научньiй коммунизм, №12, 1988 г.
 16. Интелигенция и бюрокрация в процеса на преустройството, Национална школа за млади научни работници “Философия и социална практика”, Приморско 1988 г.
 17. Идейната борба в СССР в процеса на преустройството, В: “Проблеми на преустройството на социализма”, С., 1989.
 18. Преходен период от капитализма към социализма (кръгла маса), Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения, Политическа икономия, година 23, С., 1989.
 19. Кой трябва да бъде стопанин на социалистическата собственост на този етап?, В: “Водещи тенденции в развитието на съвременния свят”, С., 1989.
 20. Сблъсъкът на различните теоретични концепции за същността на икономическите процеси, В: “Към ново мислене в политическата икономия”, (кръгла маса) сп. “Философска мисъл”, №5, 1990.
 21. The New Political Elit and Its Economic Behaviour, “New Elites. Social Mobility in the Course of Antinomenclature Revolutions”, American University, Blagoevgrad, 29-30 May, 1992, международна конференция.
 22. The new political elite and the old ideologems, “Philosophy and power”, С., 1993, Proceedings of the International Summer Philosophical School, Varna, 29.06-02.07.1992, международна конференция.
 23. Историческото преобръщане и самосъзнанието за групова идентичност, В: “Трансцендентална философия, наука и морал”, С., 1993 г.
 24. Дефицит и интереси в условията на социална промяна, Научна школа “Модерното общество”, Китен, 16-20.09.1994 г.
 25. La crise de leconomie centralisee. – Les Balkans et lEurope face aux nouveaux defis., Laboratoire de sociologie du changement des institutions, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, IRESCO, 1995, международна конференция.
 26. Основната стратегическа идеологема и нейното идеологемно поле, В: “Философски проблеми на социалната промяна”, Институт по философия, 25.01-27.01.1996.
 27. Приватизацията и нейното идеологемно поле, в “България – днес и утре”, изд. “ГРАФИМАКС” ООД, София, 1997 г., международна конференция.
 28. Ценовият шок януари-март 1991 и януари-март 1997 г. сравнителен анализ, В: “Общества в преход – теория и практика”, Велико Търново, 1998 г., международна конференция.
 29. Цикличността на икономическите кризи и политическият процес в България, В: “Общества в преход – теория и практика”, Велико Търново, 2000 г., международна конференция.
 30. Стратегията на политическата класа за икономическа трансформация през деветдесетте години, научна конференция “Икономически проблеми на прехода”, организирана от БСА, 15 юли 2000 г.
 31. Имаме ли избор?  В: “Общества в преход – теория и практика”, Велико Търново, 2000 г., международна конференция.
 32. Приносът на преподавателите от Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” за реализиране стратегията на ценовите шокове през деветдесетте години, В: “Философия и европейски ценности”, УНСС, С., 2001 г.
 33. Моделът на ценовите шокове – общ избор на политическата класа, В: Пазарното стопанство и европейската интеграция – правни, икономически и социално-политически аспекти, международна конференция 2001 г.
 34. Национални елити, Международния валутен фонд и финансовата стабилност на световния икономически ред, В: Елити и доктрини, Варна 2002 г., международна конференция.
 35. Приватизация или ценови шокове – два модела на икономическа трансформация, сп. “Социологически проблеми”, под печат.
 36. Генезис на стогодишната парадигма, В: “ХХ век елити и доктрини”, Варна, 2002 г.
 37. Икономическата война срещу българското гражданство през 90-те години- техните имена, В: сборник на “Българска асоциация по политически науки”, С., 2004 г.
 38. Шизофренията на българския държавник през 90-те години, Юбилейна конференция на кат. “Икономическа социология”, В: “Социология и икономика”, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2005 г.
 39. Цикличността на икономическото развитие на България през ХХ век (натурални показатели – 2). В: „Толерантност и нетърпимост в международните отношения” – международна научна конференция, Варна, 2006 г., в съавторство
 40. Мислене и морал на един човек от “политическата улица”, В: ”Гражданската идея в действие”, ТЕМТО, С., 2006 г.
 41. “The Turnovo Constitution and the Establishment of Bonapartist Statehood in Bulgaria”,Sociology and Law, (Ed. by M.Serafimova, St.Hunt et all). 2009. Cambridge Scholars Publishing  pp. 41-48
 42. Проблемът за късите вълни в икономическото развитие на България през ХХ век, Шеста международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”. София, 2008, ISSN 1310-3946, в съавторство
 43. Дългите вълни на Кондратиев в динамиката на брутния вътрешен продукт, брутното промишлено производство и националното богатство на Русия през ХХ век, Седма международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”. Созопол, 2009, с. 402-407, ISSN 1310-3946, в съавторство
 44. Администрацията на османската империя в класическия период (1300-1600 г.), В: Публичната администрация – предизвикателства и перспективи, УИ “Стопанство”, С., 2009 г.
 45. Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Средна Европа през ХХ и в началото на ХХІ век, Трета международна научна конференция „Общество на знанието”. Несебър, 2010, с. 91-94, ISSN 1313-4787, в съавторство
 46. Българският етнически модел – представителство на българския национализъм и патриотизъм в 41-то Обикновено народно събрание, В: Българският етнически модел политическа митологема или проблемна реалност?, изд. “Авангард Прима”, С., 2011 г.
 47. В защита на икономическия либерализъм, В: Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии, изд.”Авто принт” – Пловдив”, 2011 г. ISBN 978-954-927-762-3
 48. Клъстерите капитализъм – типология и динамика на капиталистическите икономики след Втората световна война, Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”. Свищов, 2011, том 1, ISBN 978-954-23-0677-1 (т. 1), в съавторство
 49. Прогнозиране на кризи – икономическата динамика на Китай и „светлите перспективи”, Четвърта международна научна конференция „Общество на знанието”. Несебър, 2011, ISSN 1313-4787, в съавторство
 50. Причини за засилващия се в България антиамериканизъм, В: “История и съвременност”, Съюз на учените в България, №2, 2011 г., 244-249, ISSN 13-14-0825
 51. Съкращават ли се дългите вълни на Кондратиев? Случаят Китай и Великобритания, Юбилейна научна конференция „Статистика, информационни технологии и комуникации”. София, 2011, изд. компл. – УНСС, С. 2012 г., с. 145-153, ISBN 978-954-644-308-3, в съавторство
 52. Нашият морал и нашето морализаторстване, Седма национална конференция по етика, София, 4-5 ноември, 2011 г., изд.компл. – УНСС, С., 2012 г., с.180-188, ISBN 978-954-644-347-2
 53. Социални характеристики на Първи “западноевропейски” клъстер, на Първи “източноевропейски” клъстер и на клъстера “САЩ, Швейцария” – сравнителен анализ на индикатори за образование, В:”Годишник наука-образование-изкуство”, Съюз на учените, Том 6, част 1, 2012 г., Благоевград, с. 129-136, в съавторство 50%, ISSN-1313-5236
 54. Социални характеристики на клъстера на англосаксонския либерален капитализъм и на съветския държавен капитализъм – сравнителен анализ на индикатори за образование, Юбилейна Х международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2012, vol. ІІ, с. 1076-1084, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327
 55. Ценностите на войната и мира при англосаксонските и европейските елити, конф. “Българските национални и ценностите на Европейския съюз: конвергенция и дивергенция”, София, 10-11 май 2012 г., ИИОЗ-БАН, В: Българските национални ценности Статика и динамика в евроинтеграционния процес, ИИОЗ-БАН, С., 2012, ISBN 978-954-8765-13-8
 56. „Пулсациите” на Първи „западноевропейски” клъстер и неговите „колебания” в пространството на либералния капитализъм, научна конф. „Обществената трансформация в България, Европа и Света”, София, УНСС, 16-17 ноември 2012, изд.компл. – УНСС, ISBN 978-954-644-546-9, стр.87-103, в съавторство 50%
 57. Демографски характеристики на „западноевропейския” и „източноевропейския” клъстер и на клъстера „САЩ, Швейцария” през ХХ век, Международна конференция “Дни на науката”, Велико Търново, Великотърновски клон на съюза на учените в България, 31 май 2012 г., стр. 457-471, ISSN 1314-2283, в съавторство
 58. Динамика на ефективността на българската “социалистическа” държавна собственост, Международна научна конференция „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”,
 1.  Държавният капитализъм в България и дългите вълни на Кондратиев. В: Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. IV International Scientific Conference “Management and Engineering ‘06”, Созопол, 2006 г., в съавторство
 1.  Световната криза – социологически поглед, Световната криза и икономическото развитие, Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция Том 1, изд. “Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2010 г.
 1.  Толерантност или конфронтация на политическо мислене и политическите отношения в съвременна България, В: Глобализация и толерантност, София, 2010 г.
 1.  Clusters of Capitalist Economies in the Twentieth Century, Международная научная конференция „Тенденции и перспективы развития современного научного знания”, Москва, 2012, ISBN 978-5-91891-143-3, в съавторство, в съавторство
 1. Clusters of Capitalist Economies in the Twentieth Century, Международная научная конференция „Тенденции и перспективы развития современного научного знания”, Москва, 2012, с. 100-115, ISBN 978-5-91891-143-3, в съавторство
 1. Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики), Годишна научна сесия на Университета за национално и световно стопанство, София, 2012, с. 81-85
 1. Възгледите на Тони Клиф за социалното неравенство и експлоатацията, научна конф. “Социалното неравенство – методологически проблеми на изследванията”, ИИОЗ, БАН, 7 декември 2012 г.

Варна, ИУ-Варна, 24.10.2013, стр.240-244, ISBN 978-954-21-0670-8, в съавторство

 1. Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ, Научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии”, София, УНСС, 03.10.2013 г., в съавторство
 2. Изтребление и рискове от световна война, Осма национална конференция по етика, „Етиката в българската правна система”, София, УНСС, 29 и 30 ноември 2012 г., В: Етиката в българската правна система, ИК-УНСС, С., 2013, с. 187-194, ISBN 978-954-644-458-5
 3. Сегашната криза – тя ли е “Великата депресия” в третия цикъл на еволюция на световния пазар, Национална научна конференция “Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, София, УНСС, 31.10.2013 г., В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, ИК-УНСС, С, 2014, стр. 199-202, ISBN 978-954-644-580-3, в съавторство
 4. „Пулсациите” на Първи „източноевропейски” клъстер и неговите „колебания” между либералния и държавния капитализъм, XII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 22 – 25 юни 2014 г., гр.Созопол, В: CONFERENCE PROCEEDINGS Volum II, DAYS OF SCIENCE AT TU-SOFIA, 2014, Year XXII, 6/155, ISSN 1310-3946; ISSN 1314-6327, 1291-1299, в съавторство 50%
 5. Световната лидерство – сатанизирането (незаслужено) на Барак Обама и Владимир Путин, Международна научна конференция Лидерство и организационно развитие, 19 – 21 юни, 2015 г., Китен, България, Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания, СУ”Св.Кл.Охридски”, В: Лидерство и организационно развитие, Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, С., 2015 г., стр.125-130, ISBN 978-954-07-3946-5
 6. Демографски и образователни характеристики на Първи „латиноамерикански” клъстер, ХІІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 2015, стр.1343-1352, в съавторство
 7. Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ, Национална научна конференция „Съвременното развитие на статистиката и информационните технологии”, посветена на международната година на статистиката, издателство: Издателски комплекс – УНСС, 2015, стр.223-231, в съавторство
 1. Ценност или стойност – терминологичен или същностен проблем за политическата икономия, Първа национална научна конференция по политическа икономия: „Политическата икономия и икономическата теория”, УНСС, София, 21 и 22 ноември 2013 г., В: Политическата икономия и икономическата теория, ИК-УНСС, С, 2014, стр. 429-438, ISBN 978-954-644-583-4

 

VI Научни съобщения и доклади – непубликувани (от 2012 г. – насам):

 

 1. Икономически характеристики на англосаксонския либерален капитализъм и съветския държавен капитализъм след Втората световна война – сравнителен анализ, Национална научна конференция „Съвременни предизвикателства пред науката”, СУБ, София, 30 май 2012 г., в съавторство 50%
 2. Приносът на “десните” университетски интелектуалци за реконцентриране на икономическата власт на комунистическата номенклатура, научна конференция: „Интелектуалците и/или властта”, Нов български университет, София, 2012 г.
 3. Клъстеризация на моделите на националните икономики от I пол. на ХХ век до наши дни, кръгла маса, Съюз на икономистите в България, 21 май 2013, в съавторство 50%
 4. Ролята на Йосиф Висарионович Сталин за утвърждаване парадигмата на съвременната наука в класовите и фракционни борби през 20-те години в Съветска Русия, Международна конференция конференция „Общности, социална стратификация и идентичности: драматизмът на четвъртвековната кристализация”, посветена на 60 годишнината на проф. Николай Тилкиджиев, ИИОЗ БАН и БСА, София, 10.08.2013 г.
 5. Политически лутаници между антисемитизма и ционизма в съвременна България, научна конференция: „Българските национални ценности в условията на политически кризи”, кръгла маса, ИИОЗ, БАН, София, 20/21 март, 2013 г.

 

VII Рецензии (след 2013 год.)

 

 1. Рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд: за доцент по социология, професионално направление “Социология, антропология и науки за културата”, шифър 05.11.01на д-р Румяна Русева Желева, ИИОЗ, БАН, Интернет
 2. Рецензия на монография: „Държавата това съм аз Социологически портрет на Бойко Борисов”, автор: Кръстьо Петков,
 3. Рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд: дисертация Социалната институция в условията на българския преход. Случаят Евролайф България.”, Автор: Полина Иванова Петкова, ЮЗУ”Св.Н.Рилски”, Интернет
 4. Рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд: дисертация “Бюджет на времето на жените в детеродна възраст в постсоциалистическа България”, Автор Габриела Милчева, УНСС, Интернет
 5. Рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд: дисертация: „Лидерски стил на мъже и жени ръководители в България”, Автор Ия Тодорова Петкова-Гурбалова, СУ”Св.Кл.Охридски”, Интернет
 6. Рецензия на учебник: „Организационно поведение”, Автори: Сотирова,Д., И.Георгиева, изд. на ТУ-София, София, 2013 г.
 7. Рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд: дисертация: за професор по социология, професионално направление “Социология, антропология и науки за културата”, шифър 05.11.01 на доц.д.с.н. Карамфил Манолов, ИИОЗ, БАН, 2014 г. интернет
 8. Рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд: дисертация: „Образователните медии – модел и модерна визия на институционалния PR”, Автор Мария Любенова Петревска, ЮЗУ”Неофит Рилски”, 20.06.2014 г., Интернет