Творческа биография

ПРОФ.Д.С.Н. ГЕОРГИ НЕНЕВ НАЙДЕНОВ – ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

 

Месторабота: Основен трудов договор – Университет за национално и световно стопанство, Общоикономически факултет, кат.”Икономическа социология”, каб. 3085, сл.т. 8195454, E-Mail: naidenov@tu-sofia.bg; понастоящем – пенсионер.

Образование: СУ „Кл.Охридски”, специалност – философия, специализация – социология, 1975 г.

Научни степени и звания:

1982 г. – защитен докторат в Единния съвет по философски науки на тема „Главното противоречие в НРБългария на сегашния етап”, доктор по философия;

1991 г. – избран за доцент по социология от Президиума на ВАК;

2001 г. – защитена дисертация за доктор на социологическите науки в Единния съвет по социология, политология и наукознание на тема „Държавният капитализъм – произход, същност, идеологеми”, доктор на науките по социология;

2005 г. – избран за професор по социология от Специализирания съвет по социология, антропология и науки за културата при ВАК.

2006 г. – професор по социология в УНСС

Заемани длъжности:

ТУ-София, ръководител катедра „Социология” 1991 – 1992 г.;

ТУ-София, ръководител секция „Хуманитарни науки” в кат.”Хуманитарни науки и дизайн”, Стопански факултет, 1993-1998 г.;

ТУ-София, ръководител специалност „Публична администрация” в Центъра за непрекъсната обучение от 2000 г. досега;

ТУ-София, ръководител магистърска степен „Публична администрация” в Стопанския факултет, 2001 – 2005 г.;

ТУ-София, ръководител на проекта за разкриване на специалност „Публична администрация”,бакалаври и магистри в Стопанския факултет, 2002 – 2003 г. и на бакалавърското обучение до 2005 г.;

ТУ-София, ръководител специалност „Европеистика” в Центъра за непрекъсната обучение от 2003 г до 2007 г.;

ТУ-София, ръководител направление „Хуманитарни науки” в Центъра за непрекъснато обучение от 2005 г. до 2007 г.;

ТУ-София, заместник-председател на Общото събрание на Стопански факултет – 2000-2004 г.;

Великотърновски Университет „Св,св. Кирил и Методий”, ръководител специалност „Политология” в Центъра за обучение – София, 2001- 2005 г.

Области на професионален интерес: Социология, Политология, Икономика, Теория и история на цивилизацията; Публична администрация, Икономическа социология, Социология на политиката, Стопанска история, Рисково общество

Учебна работа – лекционни курсове, четени понастоящем или в последните 20 години:

Университет за национално и световно стопанство: Социология, Икономическа социология, Сравнителна публична администрация; Публична власт и политика, Социалните трансформации, Социалните трансформации в България, Трансформации на социалните и икономическите институции, Рисково общество и социални трансформации; Цивилизации и регионално развитие; Теория и история на цивилизациите; Макро и микросоциология; Класически и модерни социологически теории

ТУ-София: Социология, Индустриална социология, Социология на управлението, Стопанска история, Стопанска история на Европа, Политология, Политика и публична власт, Връзки с обществеността, Организационно поведение, Индустриални отношения, Сравнителна публична администрация;

Великотърновски Университет: Стопанска история, Икономическа социология, Теория на политиката, Сравнителни политически системи и режими, История на политическите идеи (Социалдемокрация и комунизъм)

Методическа работа:

Ръководство на докторанти: четири, от които два успешно защитили доктората си.

Ръководство на дипломанти: УНСС – повече от 20 магистри; ТУ-София – повече от 30 магистри; Великотърновски Университет – повече от 10 дипломанти бакалаври;

Ръководство на курсови работи, организиране на дискусии по актуални теми, организиране на посещение на държавни институции и др.

Членство в научни организации: Association Internationale des Sociologue Francaise; Съюз на учените в България – секция „Социология”; Българска социологическа асоциация; Българска асоциация по политически науки; Асоциация по публична администрация.

Научни публикации: Общ брой публикации – повече от 190. От тях 11 монографии – 7 самостоятелни, една от тях преиздадена, 4 – в съавторство, 4 учебника в съавторство, 12 студии, 46 статии, 6 публикации в чужбина (Англия, Франция, Швейцария и Русия) и др.

Публикации в периодичния печат: в.”24 часа”, в.„168 часа”, в.”Български бизнес”, в. „Поглед”, в.”Нова Зора”, сп.”Отечество” и др.

Член на редколегията на списание „Софилос”, непериодично списание на „ПЕРУН-БМ”, член на редакционния съвет на Knowledge society A publication of the Knowledge Society Instituteq

Научен ръководител и участник в национални и университетски социологически изследвания:

Национални

Научен ръководител на изследване „Готовността на средното образование към социалните промени“, по поръчка на МОНТ, 1991 г.;

Научен ръководител на изследване „Условията за бизнес в България“, по поръчка на в.„Български бизнес”, 1992 г.

Университетски

Научен ръководител на изследване „Клъстерите на капитализма Типология и динамика на капиталистическите икономики“ по договор НИД НИ № 21.03- 2/2009 г.

Научен ръководител на изследване „Идентификация и сравнителен анализ на видовете държавен и видовете либерален капитализъм (на основата на клъстерния анализ)“, по договор НИД НИ № 1- 11/2014, финансиран от целева субсидия за НИД на УНСС

Член на научния колектив на изследване „Българската „социалистическа“ държавна собственост Политикономически анализ“, по договор НИД НИ № 1-16/2011 г.

Член на научния колектив на изследване „Идеологията и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България“, по договор № НИД НИ 6/2016

Член на Специализирания съвет по социология, антропология и науки за културата, Специализирания съвет по социология, Факултетен научен съвет на Общоикономическия факултет на УНСС и др.

Рецензент и член на повече от 20 научни журита за хабилитации и защита на докторати.

Leave a Reply