Творческа биография

ПРОФ.Д.С.Н. ГЕОРГИ НЕНЕВ НАЙДЕНОВ – ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

Месторабота: Основен трудов договор – Университет за национално и световно стопанство, фак.”Общоикономически”, кат.”Икономическа социология”, каб. 3085, сл.т. 8195454, E-Mail: naidenov@unwe.bg; naidenov@tu-sofia.bg;

Образование: СУ „Кл.Охридски”, специалност – философия, специализация – социология, 1975 г.

Научни степени и звания:
1982 г. – защитен докторат в Единния съвет по философски науки на тема „Главното противоречие в НРБългария на сегашния етап”, д-р по философия;
1991 г. – избран за доцент по социология от Президиума на ВАК;
2001 г. – защитена дисертация за доктор на социологическите науки в Единния съвет по социология, политология и наукознание на тема „Държавният капитализъм – произход, същност, идеологеми”, доктор на науките по социология;
2005 г. – избран за професор по социология от Специализирания съвет по социология, антропология и науки за културата при ВАК.
2006 г. – професор по социология в УНСС

Заемани длъжности:
ТУ-София, ръководител катедра „Социология” 1991 – 1992 г.;
ТУ-София, ръководител секция „Хуманитарни науки” в кат.”Хуманитарни науки и дизайн”, Стопански факултет, 1993-1998 г.;
ТУ-София, ръководител специалност „Публична администрация” в Центъра за непрекъсната обучение от 2000 г. досега;
ТУ-София, ръководител магистърска степен „Публична администрация” в Стопанския факултет, 2001 – 2005 г.;
ТУ-София, ръководител на проекта за разкриване на специалност „Публична администрация”,бакалаври и магистри в Стопанския факултет, 2002 – 2003 г. и на бакалавърското обучение до 2005 г.;
ТУ-София, ръководител специалност „Европеистика” в Центъра за непрекъсната обучение от 2003 г до 2007 г.;
ТУ-София, ръководител направление „Хуманитарни науки” в Центъра за непрекъснато обучение от 2005 г. до 2007 г.;
ТУ-София, заместник-председател на Общото събрание на Стопански факултет – 2000-2004 г.;
Великотърновски Университет „Св,св. Кирил и Методий”, ръководител специалност „Политология” в Центъра за обучение – София, 2001- 2005 г.

Области на професионален интерес: Социология, Политология, Публична администрация, Икономика, Икономическа социология, Социология на политиката, Стопанска история

Учебна работа – лекционни курсове, четени понастоящем или в последните 20 години:
Университет за национално и световно стопанство: Социология, Икономическа социология, Сравнителна публична администрация; Публична власт и политика, Социалните трансформации, Социалните трансформации в България, Трансформации на социалните и икономическите институции, Цивилизации и регионално развитие; Теория и история на цивилизациите
ТУ-София: Социология, Индустриална социология, Социология на управлението, Стопанска история, Стопанска история на Европа, Политология, Политика и публична власт, Връзки с обществеността, Организационно поведение, Индустриални отношения, Сравнителна публична администрация;
Великотърновски Университет: Стопанска история, Икономическа социология, Теория на политиката, Сравнителни политически системи и режими, История на политическите идеи (Социалдемокрация и комунизъм)

Методическа работа:
Ръководство на докторанти: трима, от които един вече успешно защитил доктората си.
Ръководство на дипломанти: УНСС – повече от 20 магистри; ТУ-София – повече от 30 магистри; Великотърновски Университет – повече от 10 дипломанти бакалаври;
Ръководство на курсови работи, организиране на дискусии по актуални теми, организиране на посещение на държавни институции и др.

Членство в научни организации: Association Internationale des Sociologue Francaise; Съюз на учените в България – секция „Социология”; Българска социологическа асоциация; Българска асоциация по политически науки; Асоциация по публична администрация.

Научни публикации: Общ брой публикации – повече от 100. От тях 4 самостоятелни монографии, 3 учебника, 8 студии, повече от 20 статии, 6 публикации в чужбина (Англия, Франция, Швейцария и Русия) и др.

Публикации в периодичния печат: в.”24 часа”, в.„168 часа”, в.”Български бизнес”, в. „Поглед”, в.”Нова Зора”, сп.”Отечество” и др.

Член на редколегията на списание „Софилос”, непериодично списание на „ПЕРУН-БМ”, член на редакционния съвет на Knowledge society A publication of the Knowledge Society Instituteq

Научен ръководител на национални социологически изследвания:
Готовността на средното образование към социалните промени – по поръчка на МОНТ, 1991 г.;
Условията за бизнес в България – по поръчка на в.„Български бизнес”, 1992 г.

Член на Специализирания съвет по социология, антропология и науки за културата, Специализирания съвет по социология, Факултетен научен съвет на Общоикономическия факултет на УНСС и др.

Leave a Reply