Ръководител катедра
Катедра "Регионално развитие"
Георги Бисеров Николов

Доц. д-р Георги Бисеров Николов

Служебен E-mail: gnikolov@unwe.bg
Личен E-mail: gbnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 218
Кабинет: П043
Консултации: Понеделник: 10:00-12:00, Вторник: 13:00-15:00

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Клъстерите като съвременна форма за развитието на регионите
Автор/и: Никола Тодоров Танаков
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Студентски научен форум: "Актуални аспекти на регионалното развитие" 18 декември 2017 г. УНСС

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Управление и администрация
Катедра: Регионално развитие
Доказателство: заповед/протокол
Брой: 3
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет по регионална полтика
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед № РД-02-14-642/28.07.2017
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: G.Nikolov, Tsonkov, N.
Заглавие: Improvement of european policies for economic development or regions
Наименование на сборник: International scientific conference: Regional Development and Cross-border cooperation
Страници от-до: 318-325
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): CHAMBER OF ECONOMY PIROT
Място на публикуване (град, държава): Serbia
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Е. Василева, Г.Николов
Заглавие: "Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите"
Наименование на сборник: Сборник доклади от национална научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие", НИИ-ИУ, том 1
Страници от-до: 78-85
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Г. Николов, Василева,Е.
Заглавие: Адаптирането на климатичните промени във фокуса на политиката за регионално развитие
Наименование на сборник: Регионална икономика и устойчиво развитие
Страници от-до: 54-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ НИД 1-6/2015
Наименование: Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Ръководител: проф- д-р Соня Докова
Колектив: Проф. д-р Хр.Христов, доц. д-р К.Петров, доц. д-р Г.Николов, доц.д-р Н.Цонков, гл.ас.д-р Е.Василева, ас.д-р Г.Цолов, ас.д-р Н.Танаков
Описание: Извеждане на основни тенденции и потенциал за регионално и пространствено развитие на средните по големина градове (с население от 30 000 до 100 000 д.) в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз-
Ръководител: Росен Кирилов
Колектив: преподаватели от УНСС
Описание: подпомагане на студенти от УНСС при участие в студентски стажове в икономически активни лица свързани с пазара на труда в България
Начало (дд.мм.гггг): 15.07.2013
Край (дд.мм.гггг): 31.10.2014
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001-3.1.07-0053
Наименование: „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда“
Ръководител: доц.д-р Цветана Стоянова
Колектив: няма
Описание: Вътрешен експерт
Начало (дд.мм.гггг): 23.04.2013
Край (дд.мм.гггг): 23.02.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Проучване на електронни база данни за дисциплината "Конкурентоспособност на регионите"

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Реферирани издания
Наименование: Classical and Modern Approaches to Public Administration
Автор/и: анонимен
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Реферирани издания
Наименование: Information aspects of local administrative policy
Автор/и: анонимен
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Наименование: IMPACT OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
Автор/и: анонимен
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание: В научен форум
Забележка: няма
Брой: 1

2012 Проекти

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Номер : НИД НП 10/2011г.
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра "Публична администрация и регионално развитие"
Автор/и: Георги Николов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 153-157
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 30.05.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 04.03.2013
Наименование на научния форум: Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи
Тема: Политически аспекти на регионалното развитие
Забележка: няма

2012 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.03.2013
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Управление и администрация
Катедра: Публична администрация и регионално развитие
Доказателство: протокол
Забележка: няма
Брой: 2

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Проф. д-р Соня Докова, гл. ас. д-р Георги Николов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Държавни политики и стратегии
Име на списание/издателство: Нора 2000
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 90
Брой страници от-до: 17-250
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Проф. д-р Соня Докова, гл. ас. д-р Георги Николов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Електронно правителство
Име на списание/издателство: Нора 2000
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 90
Брой страници от-до: 18-141
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: Стара Загора
Организатор: Тракийски университет
Автор/и: Гл. ас. д-р Георги Николов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 119-122
Дата на провеждане: 20.06.2013
Дата на публикуване: 21.06.2013
Наименование на научния форум: 13-та международна научна конференция на тема "Бизнес и регионално развитие"
Тема: PRINCIPLES OF STATE POLICY FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 4
Място на провеждане: Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Гл. ас. д-р Георги Николов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 498-506
Дата на провеждане: 14.06.2013
Дата на публикуване: 15.06.2013
Наименование на научния форум: Научна конференция с международно участие на тема "Знанието - традиции, иновации, перспективи"
Тема: Значението на управленските програми при формирането на държавните политики и стратегии
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: Niš, Republic of Serbia
Организатор: University of Niš
Автор/и: Гл. ас. д-р Георги Николов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 553-564
Дата на провеждане: 18.10.2013
Дата на публикуване: 18.10.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема "Глобалната икономическа криза и бъдещето на европейската интеграция"
Тема: E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN EUROPEAN COUNTRIES - GOOD PRACTICES IN THE CONSTRUCTION OF E-GOVERNMENT
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: Niš, Republic of Serbia
Организатор: University of Niš
Автор/и: Гл. ас. д-р Георги Николов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 71-79
Дата на провеждане: 18.06.2013
Дата на публикуване: 21.06.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема "Регионално развитие и демографски промени в страните от Югоизточна Европа"
Тема: PROGRAMMING AND PLANNING OF THE REGIONAL DEVELOPMENT IN BULGARIA
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УОБ - Равда
Организатор: Университет за национално и световно стопанство
Автор/и: Гл. ас. д-р Георги Николов
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 272-280
Дата на провеждане: 19.09.2013
Дата на публикуване: 31.03.2014
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема "Глобализъм, регионализъм и сигурност"
Тема: АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И ФОРМИ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УОБ - Равда
Организатор: Университет за национално и световно стопанство
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет
Дата на провеждане: 19.09.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема "Глобализъм, регионализъм и сигурност"
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Possibilities for adoption of e-governance in Bulgaria and electronic services in the National Revenue Agency
Автор/и: Анонимен
Доказателство: Рецензия
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 15

Място на провеждане: София, България

Организатор: Университет за национално и световно стопанство

Автор/и: Георги Бисеров Николов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 60-69

Дата на провеждане: 31.05.2012

Дата на публикуване: 31.05.2012

Наименование на научния форум: Регионално развитие в България: тенденции и перспективи

Тема: Политически аспекти на регионалното развитие

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-37/2009

Наименование: “Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалността “Право”

Ръководител: доц. д-р Борис Ланджев

Колектив: Живко Драганов

Описание: Провеждане на анкета със студенти от специалност "Право"

Начало: 21.03.2009

Край: 30.06.2011

Забележка: Проекта е реализиран успешно

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: