Научни интереси

Научните ми интереси са в областта на регионализма, регионалната теория и практика, регионалният анализ и иновативното развитие на територията.