Проекти

Ръководител на девет проекта към 2020 г. и участие в 25 проекта, финансирани по различни национални и международни програми, включително Horizont 2020, Erasmus +, Internal Security Fund of the European Union, Национална пътна карта за научна инфраструктура, приета от Министерски съвет на Република България и други.