Цитирания

Забелязани над 300 цитирания (без автоцитирания) към 2020 г.

Цитирания в публикации на Европейска комисия, ООН – UNDOC, Световна банка и водещи световни социолози на престъпността в списания като Annual Review of Sociology, British Journal of Sociology, British Journal of Criminology, Deviant Behavior, European Journal on Criminal Policy and Research и в книги, публикувани от Routledge, Sage, Springer, Edward Elgar, Palgrave Macmillan и други.