Научноизследователска дейност

2019 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 30 ГОДИНИ: ПРЕХОД, ПОУКИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство
Организатор: Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”
Автор/и: Гл. ас. д-р Христина Бойчева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Тема: EVOLUTION OF TOURISM MARKETING CHANNELS IN BULGARIA
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Гл. ас. д-р Христина Бойчева Бойчева
Заглавие: Evolution of Tourism Marketing Channels in Bulgaria
Наименование на сборник: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE – 30 YEARS: TRANSITION, LESSONS AND PERSPECTIVES
Страници от-до: 508-515
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Unwe Publishing Complex
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-16/2019
Наименование: Дистрибуция на туристически продукти: дигитални срещу традиционни канали
Ръководител: Гл. ас. д-р Христина Бойчева Бойчева
Колектив: д-р Симеон Коляндов, докторант Надя Станоева, докторант Станимира Ковачева, докторант Спасимир Цветанов, докторант Десислава Боцева
Описание: Проучване на научните изследвания в областта на дистрибуцията на туристически продукти
Начало (година): 2019
Начало (месец): 03
Край (година): 2022
Край (месец): 03
Забележка:

2019 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1–17/2015
Наименование: МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИTE С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ПРИЛОЖЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Ръководител: проф. д-р Пенчо Иванов
Колектив: Гл. ас. Елена Костадинова, гл. ас. Емил Христов и гл. ас. Христина Бойчева
Описание: Изследване на възможностите за развитие на маркетинга в организациите с нестопанска цел
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 05
Забележка: няма

2018 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Integration of innovative management systems and tourism distribution channels
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ЕСОNОМIСS AND RЕGIОN Vol. 3 (70) 2018
Страници от-до: 37-43
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Scientific journal of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Киев
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: The V International Scientific Conference “Management of tourism industry: Methodology and Practice”
Място на провеждане: Полтава, Украйна
Организатор: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Автор/и: Христина Бойчева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: Integration of innovative management systems and tourism distribution channels
Забележка: няма

2018 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Distribution Channels in Tourism – Current Situation and Trends
Наименование на сборник: Туризъм. Иновации. Стратегии
Страници от-до: 200-206
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ФЛАТ – Бургас
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Въздействие на информационните технологии върху дистрибуционните канали в туризма
Наименование на сборник: Маркетингът – опит и перспективи
Страници от-до: 468-476
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“ ИУ – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2016 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1-8-2014
Наименование: Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: ас. д-р Христина Бойчева, доц. д-р Тодорка Тончева, доц. д-р Еленита Великова, доц. д-р Николай Цонев
Описание: Изследване на въздействието на КСО върху потребителския избор и конкурентоспособността на доставчиците на туристически услуги в България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 12
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Christina Boycheva
Заглавие: On the Focus of Attention – the Startups in Tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Science & Research, 9
Страници от-до: p. 108-113
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Bulgarian Chamber of Science, Education and Culture
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: .

2016 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Иновации и устойчив икономически растеж на туристическия бизнес
Наименование на сборник: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Страници от-до: 354-358
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство Свищов „Ценов”
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Иновации и сезонност – перспективи и предизвикателства за българския туризъм
Наименование на сборник: България – туристическа дестинация за четири сезона
Страници от-до: 371-381
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателска къща „Стено”
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Влияние на иновациите в туристическата индустрия върху икономическия растеж на дестинациите
Наименование на сборник: Омникална търговия и иновации
Страници от-до: 192-197
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Ефективни модели за интегрирано управление на веригата на доставки в туризма
Наименование на сборник: Логистиката в променящия се свят
Страници от-до: 144-151
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Христина Бойчева
Заглавие: Google културата – нови преспективи за развитие на туризма
Наименование на сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации – институции – бизнес)
Страници от-до: 384-390
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НБУ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Christina Boycheva
Заглавие: Innovation and Competitiveness in the Context of the Bulgarian Tourism Industry
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, Issue 1, 2017
Страници от-до: 137-148
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE Publishing Complex
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: Свищов, България
Организатор: Катедра “Търговски и туристически бизнес”, СА “Д.А. Ценов”
Автор/и: Христина Бойчева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 354-358
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Кръгла маса с международно участие „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”
Тема: Иновации и устойчив икономически растеж на туристическия бизнес
Забележка:

2016 Участие

НИД – дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: София, България
Организатор: катедра „Бизнес логистика”
Автор/и: Христина Бойчева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 144-151
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Десета международна научна конференция “Логистиката в променящия се свят”
Тема: Ефективни модели за интегрирано управление на веригата на доставки в туризма
Забележка:

2016 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ІХ Черноморски Туристически Форум “България – туристическа дестинация за четири сезона”
Място на провеждане: Варна
Организатор: Варненска Туристическа Камара
Автор/и: Христина Бойчева
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 09
Тема: Иновации и сезонност – перспективи и предизвикателства за българския туризъм
Забележка:

Leave a Reply