Директор
Институт за следдипломна квалификация

Година: 2011 - Друго

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-11/2011

Наименование: Глобалните предизвикателства в опазване на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюзират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда

Ръководител: доц.Ив.Стойчев

Колектив: проф.дикн Бистра Боева, проф.д-р Веселка Павлова, проф.д-р Антоанета Василева, гл.ас.Антоанета Дънешка, гл.ас.Силвия Николова, Теодора Гогова - докторант, Стела Живкова-докторант

Описание: Изучаване на промените в международните вериги за доставки и веригата на интернационализация в условията на засилени мерки по опазване на околната среда

Дата на подаване: 15.03.2011

Вх. №: 11/2011

Забележка: завършване на проекта - ноември 2012

Година: 2011 - Друго

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 518703-LLP-1-2011-BG-Leonardo-LMP

Наименование: Обучение на изследователски клъстер

Ръководител: доц.Иван Стойчев

Колектив: доц.д-р Марко Марков, проф.д-р Антоанета Василева, доц.Светла Бонева, гл.ас.Антоанета Дънешка, гл.ас.д-р Цветомир Цанов, ас.д-р Петър Станков, Людмил Манев

Описание: Проучване на потребностите от обучение и разработване на електронен модул за обучение на ръководители и персонал на изследователски клъстери

Дата на подаване: 03.2011

Вх. №: 518703-LLP-1-2011-BG-Leonardo-LMP

Забележка: Повикване за предложение ЕАС/49/2010, иновационен проект

Година: 2011 - Друго

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI, Вааса, Финландия

Наименование: Творчески стратегии за форсейт

Ръководител: Таня Оравита

Колектив: доц.Иван Стойчев, проф.Антоанета Василева, доц. Миланка Славова, доц.Светла Бонева, гл.ас.Ант.Дънешка

Описание: Разработване на модул за обучение на бакалаври по проблеми на форсайт методи на прогнозиране

Начало: 01.11.2011

Край: 30.10.2013

Забележка: многостранен проект Еразмус

Година: 2011 - Друго

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 518703-LLP-1-2011-BG-Leonardo-LMP

Наименование: Обучение на изследователски клъстери

Ръководител: доц.Ив.Стойчев

Колектив: доц.д-р Марко Марков, проф.д-р Антоанета Василева, доц.Светла Бонева, гл.ас.Антоанета Дънешка, гл.ас.д-р Цветомир Цанов, ас.д-р Петър Станков, Людмил Манев

Описание: Проучване на потребностите от обучение и разработване на електронен модул за обучение на ръководители и персонал на изследователски клъстери

Начало: 01.11.2011

Край: 30.10.2013

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI, Вааса, Финландия

Наименование: Творчески стратегии за форсейт

Ръководител: Таня Оравита

Колектив: доц.Иван Стойчев, проф.Антоанета Василева, доц. Миланка Славова, доц.Светла Бонева, гл.ас.Ант.Дънешка

Описание: Разработване на модул за обучение на бакалаври по проблеми на форсайт методи на прогнозиране

Дата на подаване: 02.03.2011

Вх. №: 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI, Вааса, Финландия

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 2010-1BG1-LEO05-03085

Наименование: Валидиране на знания и умения за подобряване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда

Ръководител: доц.д-р Елка Василева

Колектив: доц.Марчо Марков, доц.Иван Стойчев, гл.ас.Ралица Пандурска, гл.ас.Тодор Тодоров,

Описание: Разработване на стандарти и провеждане на процедури за валидиране на знания и умения на нискоквалифицирани служители в български пощи, Мосю Бриколаж

Начало: 01.11.2010

Край: 30.10.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 190825-LLP-1-2010-BG-KA1-KA1ECETA

Място на провеждане: София

Организатор: Институт за следдипломна квалификация

Автор/и: доц.Иван Стойчев, проф.д-р Веселка Павлова, доц.д-р Даниела Иванова

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 15-18

Дата на провеждане: 15.12.2011

Дата на публикуване: 30.10.2011

Наименование на научния форум: Национална конференция "Стратегии и политики за учене през целия живот"

Тема: Примери за добри практики при прилагане на местни стратегии и политики във връзка с учението през целия живот

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 190825-LLP-1-2010-BG-KA1-KA1ECETA

Място на провеждане: София

Организатор: Институт за следдипломна квалификация

Автор/и: доц.Иван Стойчев, проф.д-р Веселка Павлова, доц.д-р Даниела Иванова, Людмил Ковачев

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 35-45

Дата на провеждане: 15.12.2011

Дата на публикуване: 10.12.2012

Наименование на научния форум: Научна конференция "Стратегии за учене през целия живот"

Тема: Национален доклад за оценка на реализацията на националната стратегия за учене през целия живот на областно и общинско ниво и приоритетни области на развитие

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ECE-08EV001-NB-D1, Програма “Леонардо да Винчи” на ЕС

Наименование: European Commitment to Entrepreneurship

Ръководител: Natalie Bresnick

Колектив: доц.д-р Марчо Марков, доц.д-р Иван Стойчев, доц.д-р Антоанета Василева, доц.д-р Миланка Славова, гл.ас.д-р Светла Бонева, гл.ас.д-р Антоанета Дънешка, MUOVA, Vaasa, Finland, EMMERCE, Linkoping, Sweden, DBO, Brussels, Belgium, Eurocultura, Vichenca, I

Описание: Обучение по предприемачество чрез създаване на форми от ученици и студенти

Начало: 01.10.2008

Край: 30.09.2010

Забележка: член на изследователски екип