Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Камен Димитров Петров

Доц. д-р Камен Димитров Петров

Служебен E-mail: kpetrov@unwe.bg
Личен E-mail: petrovk@abv.bg
Телефон: (02) 8195 647
Кабинет: П040
Консултации: сряда 14.00-16.00 ч.вторник 15,30 - 17,30 ч.(посочените консултации са едновременно и онлайн)

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К
Заглавие: Възможности за подобряване на регионалното развитие на Хасковска и Кърджалийска области.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of the Bulgarian Geographical Society Volume 40
Страници от-до: 35–39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Българско географско дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Petrov,K
Заглавие: Nature and Sharpness of Regional Development and Modeling of Territorial Management of Bulgaria,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
Страници от-до: 335-365
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танаков Никола, Камен Петров
Заглавие: Необходимост от извеждането на обучението по регионално развитие като национален приоритет
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Управление и образование. Tом 15 (2) 2019
Страници от-до: 34-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Място на публикуване (град, държава): град Бургас, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Петров, К
Заглавие: Регионалната политика на Европейския съюз и България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание "Международни отношения, (БРОЙ 1 2019Г.)
Страници от-до: 47-64
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Петров, К
Заглавие: Проблемите на районирането на България-фактор за успешната регионална интегразия към общият европейски пазар
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание "Международни отношения, (БРОЙ 3 2019Г.)
Страници от-до: 97-106
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Petrov, K
Заглавие: Geo-economic change in the context of global development issues and reflection in educational strategies,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Acta Pedagogica Naturalis - APNat, Vol 2, No 1, 2019, ISSN 2603-4468
Страници от-до: 71-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“
Място на публикуване (град, държава): гр.Шумен
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Petrov, K
Заглавие: Theoretical approaches to regional development and electronic management in a territorial aspect.
Наименование на сборник: Selected and extended papers from X -th International scientific conference “E-Governance and E-Communications” ISBN 978-619-167-368-1
Страници от-до: 71-82
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Технически университет -град София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Petrov, K, R Kostev.
Заглавие: Importance of the transport corridors for the regional development of Southeast Europe
Наименование на сборник: 7th Redete Conference Researching economic development and entrepreneurship in transition economies, Faculty of Economics in Banja Luka ISBN 978-99938-46-87-1
Страници от-до: 65-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Faculty of Economics in Banja Luka
Място на публикуване (град, държава): Bania Luka- Republika Crabska (Bosna and Hercegovina)
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Petrov, K
Заглавие: Regional development and its impact on tourism policy-making
Наименование на сборник: The 2 n d international scientific conference challenges of tourism and business logistics in the 21st century ISBN 978-608-244-693-6
Страници от-до: 177-191
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): “Goce Delcev” University - Stip, R.N. Macedonia
Място на публикуване (град, държава): Stip, R.N. Macedonia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Петров, К
Заглавие: Регионалната политика в условията на глобализация и променяща се България
Наименование на сборник: Съвременни управленски практики. ISSN: 1313-8758
Страници от-до: 65-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бургаски свободен университет
Място на публикуване (град, държава): град Бургас, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Петров, К
Заглавие: Необходимост от въвеждене на показатели за измерване на ефектите на регионалното развитие в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Socio Brains ISSN 2367-5721
Страници от-до: 296-305
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 54, FEBRUARY 2019
Място на публикуване (град, държава): гр.Шумен, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К
Заглавие: Благоустройството в република България през призмата на регионалното развитие
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art ISSN 1313 – 5236 http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg
Страници от-до: 354-363
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Място на публикуване (град, държава): Благоевград, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоурбанистика и градско управление
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд.Fastprintbooks.
Място на публикуване (град, държава): Пловдив, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 226
Страници от-до: от 1 - до 226
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 15
Забележка: ISBN978-619-236-010-8

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Соня Докова, Елка Василева, Георги Николов, Николай Цонков, Георги Цолов, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева
Заглавие: Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи година 2018 Брой 4
Страници от-до: от 29 -до 42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 15
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Докова, С., Петров, К. Г.Николов, и кол.
Заглавие: Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северен централен район.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове УНСС, Бр.5/2018
Страници от-до: от 229- до 256
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 15
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Докова, С., Петров, К. Г.Николов, и кол.
Заглавие: Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северен централен район.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове УНСС, Бр.5/2018
Страници от-до: от 229- до 256
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 15
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Соня Докова, Елка Василева, Георги Николов, Николай Цонков, Георги Цолов, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева
Заглавие: Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи година 2018 Брой 4
Страници от-до: от 29 -до 42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 15
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор №8 в Югоизточна Европа,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Международни отношения 11/06/2018 (Брой 3 2018г.)
Страници от-до: от 83- до 92
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателско сдружение Международни отношения (ИСМО)
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор №8 в Югоизточна Европа,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Международни отношения 11/06/2018 (Брой 3 2018г.)
Страници от-до: от 83- до 92
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателско сдружение Международни отношения (ИСМО)
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.3 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.3 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоикономически измерения на изграждането на скоростна пътна мрежа в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.4 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 11
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.3 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоикономически аспекти на изграждането на Паневропейски коридор 10 и перспективите пред България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.6 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоикономически аспекти на изграждането на Паневропейски коридор 10 и перспективите пред България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.6 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Геоикономически измерения на изграждането на скоростна пътна мрежа в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.4 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 11
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К.
Заглавие: Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сп. Геополитика, бр.3 2018 г.
Страници от-до: от 6- до 13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Petrov,K
Заглавие: Country decline and ideas form reforms in the regional development on the Republic Bulgaria.
Наименование на сборник: XXIII Nachni skup Regionalni Razvoj I demografski tokovi zemalja jugoistocne Evropa
Страници от-до: Str.115-124
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Universietat Nisu, Ekonomski fakultet
Място на публикуване (град, държава): Nis, Serbia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-86-6139-155-2

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Petrov,K
Заглавие: Theoretical approaches to regional development and electronic management in a territorial aspect
Наименование на сборник: Сборник трудове Юбилейна Х Международна научна конференция.
Страници от-до: от 67- до 74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на ТУ-София
Място на публикуване (град, държава): Созопол, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Петров, К. Н.Танаков
Заглавие: Възможности за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на област Бургас.
Наименование на сборник: Сб. Синя икономика и синьо развитие.
Страници от-до: от 77-до 88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд.БСУ
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Петров, К. Н.Танаков
Заглавие: Възможности за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на област Бургас
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сб. Синя икономика и синьо развитие.
Страници от-до: 75-88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бургарски свободен университет - град Бургас
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Петров, К. Н.Танаков
Заглавие: Значението на клъстерите за регионалното развитие на черноморския регион.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Управление и образование, том XIV,бр.2
Страници от-до: от стр.104- стр. 111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд.Университет "проф. Асен Златаров-Бургас.
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ НИД 1-6/2015
Наименование: Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Ръководител: проф- д-р Соня Докова
Колектив: Проф. д-р Хр.Христов, доц. д-р К.Петров, доц. д-р Г.Николов, гл.ас.д-р Е.Василева, ас.д-р Г.Цолов, докт. Н.Танаков
Описание: Извеждане на основни тенденции и потенциал за регионално и пространствено развитие на средните по големина градове (с население от 30 000 до 100 000 д.) в Северозападен, Северен централен и Южен централен район
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2018
Край (месец): 04
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Насоки за регионалното развитие на агломерационните ареали в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Геополитика", бр.2
Страници от-до: 11 стр-19 стр.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание "Международни отношения" брой 4
Страници от-до: от 23 -до 34 стр.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Геоикономически перспективи пред транспортния коридор Солун-Русе, в контекста на Югоизточна Европа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Геополитика, бр.6
Страници от-до: от 21- до 32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Провеждане на специфична инвестиционна политика за насърчаване на регионалното развитие на региона Стара Загора
Наименование на сборник: Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения
Страници от-до: от 70- до 77 стр.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика” Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ЧРЕЗ Е-УПРАВЛЕНИЕТО“
Наименование на сборник: IX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ”
Страници от-до: от 151- до 156
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на ТУ-София
Място на публикуване (град, държава): Созопол, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Дунавските селища и пристанища и тяхното регионално развитие в северния централен район за планиране.
Наименование на сборник: Сборник със статии по случай 65-год. на проф. д-р Иван Марков
Страници от-до: от 73- до 83
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. ФАБЕР
Място на публикуване (град, държава): Велико Търново
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Георубанистика и градско управление
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ФАСТ ПРИНТ БУКС
Място на публикуване (град, държава): Пловдив, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 165
Страници от-до: 1-165
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: За необходимостта за структурирането на регионалното развитие като научно направление
Наименование на сборник: Националната научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие",
Страници от-до: от 389-до 405
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Наука и икономика, Икономически университет -град Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Regional development of town near Danube ports in North-Central region for planning.
Наименование на сборник: Prospect for development of education and science. Academic publishing of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
Страници от-до: от 189 - до 193
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Academic publishing of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria
Място на публикуване (град, държава): Пловдив
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Възможности за изграждане на центрове за е-управление по районите за планиране в България.
Наименование на сборник: „Е-управление и е-комуникации“
Страници от-до: от189 - до196
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): 8-ма Международна научна конференция „Е-управление и е-комуникации“ Технически университет - София
Място на публикуване (град, държава): Созопол, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Наименование на сборник: Съвременни управленски практики
Страници от-до: 136-147
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Бургарски свободен университет - град Бургас
Място на публикуване (град, държава): Бургас
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Geo-economics in light of the new economic geograhy
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.5
Страници от-до: от 42 - до 50
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ISSN 2311-3413
Място на публикуване (град, държава): Днепропетровск, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Подходи към пространственото развитие и регионализирането на територията на България.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.№ 5
Страници от-до: от. 5- до13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Списание Геополитика
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: An attempt for structuring regional development as a scientific field in the system of social sciences
Издание (наименование,том/кн./бр.№): №12
Страници от-до: от 148 - до 157
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ISSN 2311-3413
Място на публикуване (град, държава): Днепропетровск, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Геоикономическото значение на Силистренска област за регионалното развитие на България.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.№2
Страници от-до: от 5 - до13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Списание Геополитика
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Възможности за регионалното развитие на България по направлението Север-юг.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): бр.№4
Страници от-до: от 91- до 102
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Списание Международни отношения
Място на публикуване (град, държава): София,България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция "Развитието на регионите в България- Хоризонт 2020
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: катедра "Регионално развитие"
Автор/и: Камен, Петров, Виктор Вълков, Мария Колева
Процент участие в съавторство: 33
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 09
Тема: Моделиране на развиващите се еврорегиони в Югоизточна Европа
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция "Развитие на регионите в България- Хоризонт 2020"
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Регионално развитие"
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 09
Тема: Основни научни постулати на регионалното развитие и регионалната политика
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: научна проява по НИД-Международна научна конференция: Развитието на регионите на България- Хоризнот 2020

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Допирни точки и различия в геоикономиката и електронното управление
Наименование на сборник: СБОРНИК ТРУДОВЕ
Страници от-до: 187-193
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Място на публикуване (град, държава): Созопол, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Геоикономически възможности за регионално развитие и сътрудничество между Северен централен район и Южния централен район за планиране в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Развитие на българската икономика-предизвикателства и възможности. ВТУ"Св.св. Кирил и Методий, БАН
Страници от-до: 90-99
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Стопански факултет при ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий, БАН, Институт за икономически и социални изследвания
Място на публикуване (град, държава): Велико Търново
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Велико Търново и Хасково -развиващи се общини с голям икономически потенциал
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific journal "Economics and finance", Agricultural university- Plovdiv
Страници от-до: 270-283
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Prospects of economic development in the global crisis
Място на публикуване (град, държава): Plovdiv
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Геоикономически измерения на съвременното управление
Наименование на сборник: Перспективи и предизвикателства през съвременното управление
Страници от-до: 427-433
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Kamen Petrov
Заглавие: New role of macro-regions in the European union
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific journal "Economics and finance"q Agricultural university-Plovdiv
Страници от-до: 9-15
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Prospects of economic development in the global crisis
Място на публикуване (град, държава): Plovdiv
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Geo-economic aspects of tourism development in the mountain regions and resorts in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съвременни проблеми на регионалното развитие, том.1 кн.1
Страници от-до: 387-393
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издател "Scientific journal "Economics and finance", Аграрен университет- Пловдив
Място на публикуване (град, държава): град Пловдив, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС, факултет "Управление и администрация"
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: стр.427- до стр.434
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 22.10.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 10.03.2016
Наименование на научния форум: Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление
Тема: Геоикономически измерения на съвременното управление
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: Параметрите на икономическия упадък и възможностите за развитие на българските региони
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Геополитика", бр.4
Страници от-до: 15-27
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Българско геополитическо дружество
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: НОВИТЕ БАЛКАНСКИ ГЕОИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЪНШЕН И ВЪТРЕШНО ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международни отношения, бр.3
Страници от-до: 75-88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Камен Петров
Заглавие: ЕВРОПА НА РЕГИОНИТЕ И НАЙ-РАЗВИТИТЕ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание "Международни отношения"
Страници от-до: 195-224
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс при УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051PO001-3.3.07-0053
Наименование: “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Ръководител: доц. д-р Цветана Стоянова,
Колектив: преподаватели от УНСС в направлението "Администрация и управление"
Описание: акутализиране на учебни програми по БА, РР и ПА.
Начало: 10.01.2014
Край: 31.10.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз-
Ръководител: Росен Кирилов
Колектив: преподаватели от УНСС
Описание: подпомагане на студенти от УНСС при участие в студентски стажове в икономически активни лица свързани с пазара на труда в България
Начало: 15.07.2013
Край: 31.10.2014
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с импакт фактор
Номер : 1
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра "Управление" на УНСС
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 243-251
Дата на провеждане: 09.09.2014
Дата на публикуване: 11.01.2014
Наименование на научния форум: Авангардни научни инструменти в управлението.
Тема: Тепологични особености на регионалното развитие на централните и североизточни части на Североизточна България.
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Камен Петров
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Новият геостратегически сблъсък на украинска земя.
Име на списание/издателство: Международни отношения
Място на публикуване: София , бр.5-6
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 165 - 172
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Камен Петров
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Геоикономически измерения на развитието на туризма в планинските райони и курорти на България
Име на списание/издателство: сп. Геополитика бр.1
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 21-27
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Камен Петров, Соня Докова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: „Опорни точки за промяна на регионалната ни политика“
Име на списание/издателство: сп. Геополитика" бр.1
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 8-11
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: Созопол
Организатор: Технически университет "Стопански факултет"
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 213-223
Дата на провеждане: 02.06.2014
Дата на публикуване: 02.06.2014
Наименование на научния форум: VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”
Тема: Формиране на е-управленска култура в отделните региони на България в контекста на глобализацията
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 6
Място на провеждане: град Бургас
Организатор: Бургаски свободен университет
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 54-60
Дата на провеждане: 24.06.2013
Дата на публикуване: 24.06.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи“
Тема: възможности и перспективи пред регионалното развитие на България в периода 2014-2020
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: гр. Созопол
Организатор: Технически университет, Стопански факултет
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: от 228 до 235
Дата на провеждане: 03.06.2013
Дата на публикуване: 06.06.2013
Наименование на научния форум: V МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ„Е-УПРАВЛЕНИЕ‖
Тема: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Забележка: международнота конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност " по №НИД НП-12/2013 г.
Брой: 1

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Камен Петров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Формиране на новите регионални приоритети на България, съобразно изискванията на ЕС (2014-2020)
Име на списание/издателство: Международни отношения,
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: от 55 до 60 страница
Забележка: (Брой 4 2013г.

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 12/2013 г.
Място на провеждане: с Равда УОБ на УНСС
Организатор: Катедра "Публична администрация и регионално развитие" при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: публикация на сборник
Дата на провеждане: 19.09.2013
Наименование на научния форум: Глобализъм, регионализъм и сигурност.
Забележка: № НИД НП-12/2013 г.

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Камен Петров
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Проблеми при формирането на регионалните приоритети на страната ни в периода 2014-2020
Име на списание/издателство: Геополитика/ Българско геополитическо дружество
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: от 21 стр.- до 29 стр.
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: УНСС, катедра "Публична администрация и регионално развитие"
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: от стр. 55- до стр.61
Дата на провеждане: 19.03.2013
Дата на публикуване: 21.09.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конфоренция "Глобализъм, регионализъм и сигурност".
Тема: Възможности за модернизиране и развитие на планинските и полупланинските райони в България.
Забележка: УОБ - Равда

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : Няма
Място на провеждане: Благоевград
Организатор: Югозападния университет "Неофит Рилски"
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 45-52
Дата на провеждане: 16.05.2012
Дата на публикуване: 17.05.2012
Наименование на научния форум: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ - „ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ И МЕДИИ ПРЕЗ XXI ВЕК”
Тема: Геоикономически постулати на международните отношения през втората половина на ХХІ век
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : няма
Място на провеждане: Русе
Организатор: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 48-53
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 27.11.2012
Наименование на научния форум: Научна конференция’12 в партньорство със Съюза на учените – Русе.
Тема: Възможности за по-ефективна териториално урбанистична структура в развиващите се региони ипазари в България
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : няма
Място на провеждане: Благоевград
Организатор: Посветена на 20-годишнината от създаването на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 65 - 71
Дата на провеждане: 20.04.2012
Дата на публикуване: 22.04.2012
Наименование на научния форум: Международна научно-практическа конференция.„Право, управление и медии през XXI век”.
Тема: Геоикономически постулати на международните отношения през втората половина на ХХІ век.
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : няма
Място на провеждане: Созопол
Организатор: Технически университет - град София, Стопански факултет
Автор/и: Камен Петров
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 56-60
Дата на провеждане: 17.06.2012
Дата на публикуване: 19.06.2012
Наименование на научния форум: I.V Международна научна конференция.„Е-управление”с финансовата подкрепа нафонд „Научни изследвания медиен партньор Computerworld.
Тема: Геоикономически измерения на е-управлението в публичния сектор
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Хабилитационен труд
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Соня Докова и Камен Петров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Възможности за развитие на най-урбанизираните градове и територии в България.
Име на списание/издателство: Авангард Прима
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 4-59
Забележка: съавтор

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Камен Петров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Устойчиво развитие на регионите
Име на списание/издателство: Аванград Прима
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 167
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Камен Петров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Геоикономически подходи и ориентири при дефинирането на външнополитическите приоритети на България .
Име на списание/издателство: Списание Международни отношения
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 71 до 86 стр.
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : не е известен

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаския свободен университет

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 94-100

Дата на провеждане: 24.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Международна конференция "Взаимодействието теория- практика: ключови проблеми е решения""

Тема: Тенденции и възможности за развитието на урбанизираните територии и градска икономика

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Стремежът на Бургас и Русе към регионално лидерство в контекста на националното икономическо развитие

Име на списание/издателство: Геополитика / Българско геополитическо дружество

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 35 с.- 43 с.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Проблеми и перспективи пред българския участък на Паневропейски коридор №4

Име на списание/издателство: Геополитика / Българско геополитическо дружество

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 18-30

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Геоикономическото предизвикателство да бъдеш втори

Име на списание/издателство: Геополитика/Българско геополитическо дружество

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 31-41

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : НП10/2011

Място на провеждане: София ( Равда)

Организатор: катедра "Публична администрация и регионално развитие"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член съвет по организацията и провеждането на форума

Дата на провеждане: 30.05.2011

Наименование на научния форум: „Регионалното развитие в България: тенденции и пeрспективи"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : не е известен

Място на провеждане: Созопол

Организатор: Тенхически университет -град София, Стопански факултет,

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 23 с.-29 с.

Дата на провеждане: 17.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: III МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ”

Тема: Възможности за изграждане на регионални клъстери и значението им за е-управлението в публичното управление

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : не е известен

Място на провеждане: София

Организатор: катедра "Стопанска логистика"

Автор/и: Камен Димитров Петров/Соня Петрова Докова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 87-96

Дата на провеждане: 18.11.2011

Дата на публикуване: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Логистиката настояще и бъдеще

Тема: Геоикономически подходи към логистиката в контекста на глобализацията

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Камен Димитров Петров/Соня Петрова Докова

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Геодемография

Име на списание/издателство: Гедеомграфия/Авангард Прима

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 7-19,37-47,48-56,79-89,119-127,128-137,160-172,189-199

Забележка: посочени са отделните раздели

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : не е известен

Място на провеждане: Старозагорски минирални бани - община Стара Загора

Организатор: Стопански факултет при Тракийски университет

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 105 с.-110 с.

Дата на провеждане: 23.06.2011

Дата на публикуване: 20.09.2011

Наименование на научния форум: Second international scientific conference - Rural areas-a look twoards Europe 2020

Тема: Regional development in the period of adaptation to the Eurpoean union - trends and oportunities in Bulgaria

Забележка: доклада е публикуван в "Trakia journal of sciences"

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Созопол

Организатор: Технически университет -София - Стопански факултет

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 63-68

Дата на провеждане: 17.06.2010

Дата на публикуване: 19.06.2010

Наименование на научния форум: Втора международна научна конференция "Е-управление"

Тема: Повишаване на значението на информационните технологии в управлението на публичния сектор

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Русе

Организатор: Русенския университет (РУ) и Съюзът на учените - град Русе

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 101-107

Дата на провеждане: 29.10.2010

Дата на публикуване: 20.09.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция "65 години Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Тема: Възможности за интегрирано управление на националната територия за преодоляване на регионалните различия

Забележка: публикуват се статиите в Сборник научни трудове на Русенския университет 2010

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономически университет - град Варна

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 369-381

Дата на провеждане: 13.05.2010

Дата на публикуване: 14.05.2010

Наименование на научния форум: Международната научна конференция на тема “Световната криза и икономическото развитие”

Тема: възможности и предизвикателства пред националните държави за преодоляване на финансовата криза

Забележка: сборник доклади от юбилейна международна научна конференция том І

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Пловдив

Организатор: Аграрен университет - град Пловдив

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 165-172

Дата на провеждане: 14.10.2010

Дата на публикуване: 14.10.2010

Наименование на научния форум: Юбилейната научна конференция с международно участие ТРАДИЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И БИЗНЕС

Тема: Регионално развитие на туристическите маршрути и развитието на селските райони в Южен централен район за планиране»

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: София УНСС "Голяма конферентна зала"

Организатор: катедра "Политология" при УНСС

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 263-272

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 15.03.2011

Наименование на научния форум: Политическите науки в УНСС-с лице към бизнеса

Тема: някои проблемни аспекти на социално-икономическата трансформация на българската държава в периода на преход 1990-2007

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаския свободен университет

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 122-126

Дата на провеждане: 25.06.2010

Дата на публикуване: 01.06.2011

Наименование на научния форум: Научната международна конференция в БСУ на тема: “ Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”.

Тема: Предимства и дефицити в икономическото развитие на югоизточния район за планиране в условията на членство в ЕС.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: София УНСС "Голяма конферентна зала"

Организатор: катедра "Политология" при УНСС

Автор/и: Соня Петрова Докова/Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 78-86

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 01.04.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи".

Тема: Някои аспекти на държавното управление през призмата на политологията и публичната администрация

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: УНСС

Организатор: Катедра "Маркетинг и стратегичско планиране" във факултет "Управление и администрация" УНСС

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 148-152

Дата на провеждане: 08.04.2010

Дата на публикуване: 08.04.2010

Наименование на научния форум: Катедра "маркетинг и стратегичско планиране" във факултет "Управление и администрация" УНСС

Тема: В търсене на по-ефективни решения за по-устойчиво управление на публичния сектор"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2010

Място на провеждане: Равда

Организатор: катедра "Управление" при факултет "Управление и администрация" в УНСС

Автор/и: Камен Димитров Петров

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 400-409

Дата на провеждане: 10.09.2010

Дата на публикуване: 14.10.2010

Наименование на научния форум: Авангардни научни инструменти в управлението

Тема: регионалното развитие на националналната територия като елемент на антикризисното управление

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономическото значение на българските планински проходи

Име на списание/издателство: Геополитика/Българско геополитическо дружество

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 49-58

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономическото значение на Коридор 7 за Северна България

Име на списание/издателство: Геополитика/Българско геополитическо дружество

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 14-27

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Значението на трансевропейските коридори и ролята на България в тях

Име на списание/издателство: Международни отношения бр.1-2 / издателска къще "международни отношения"

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 22-34

Забележка: страниците не съм сигурен

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономиката и нейното значение за структурното развитие на света

Име на списание/издателство: Международни отношения бр.4 / издателска къще "международни отношения"

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 81-91

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: За геополитическите тенденции в международната политика и българския научен принос в нея

Име на списание/издателство: Международни отношения бр.6 / издателска къще "международни отношения"

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 79-97

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Публичната администрация и доброто държавно управление

Име на списание/издателство: Икономика/

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 9-13

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геополитически аспекти на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа

Име на списание/издателство: Икономика, бр.1

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 35-37

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Транспортен коридор №7 и развитието на Северна България

Име на списание/издателство: Икономика бр.2 2010

Място на публикуване: България/София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 26-31

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика при МРРБ

Място на провеждане: София

Организатор: Министерство на благоусторйството и регионалното развитие

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на съвета

Дата на провеждане: 08.02.2011

Забележка: ежегодно се провежда, потвърден е за 2011 г със заповед №РД-02-14-171/28.01.2011 ма министъра на благоустройството и регионалното развитие

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: основно подготовка на материали за упражненията по геоикономика и регионално развитие, относно новостите ивизуалното им представяне

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : 2010

Наименование: Международна научна конференция на тема:“РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Ръководител: доц. д-р Соня Петрова Докова

Колектив: катедра "Публична администрация и регионално развитие

Описание: оказване на помощ и съдействие на ръководителя на проекта при подготовката и кандидастването на формуляра и изготвяне на отделни части от проекта свързан с регионалното развитие и регионалната политика на България

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НП–10

Забележка: предвижда се мое участие в осъществяване на проекта, като част от организационния комитет

Година: 2010 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Соня Петрова Докова/Камен Димитров Петров/Николай Иванов Цонков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Геоикономика (теми и материали за подготовка)

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 8-15,15-22,22-32,139-152,172-181,181-195

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Камен Димитров Петров

Година на публикуване: 2010

Заглавие: aspect of the problem and trends in regional development as a condition for development of business

Име на списание/издателство: Trakia journal of sciences(volume 8, Supplement 1,2010

Място на публикуване: Стара Загора

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 108-113

Забележка: