Научноизследователска дейност

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Кръгла маса “Управление на институционалната промяна”
Място на провеждане: София
Организатор: Център за изследване на институционалната промяна (ЦИИП), осъществяващ своята дейност под патронажа на катедра “Национална и регионална сигурност” и катедра “Публична администрация”, УНСС
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: Представяне на магистърска прогама “Управление на институционалната промяна” и курсовете към нея
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Round Table Discussions on UNWE’s project “Contraband & Counterfeit Risk Identification (Business Process Analysis and Spatial Aspect)”
Място на провеждане: Sofia
Организатор: Department “National and Regional Security”, UNWE
Автор/и: Assoc. Prof. Georgi Pavlov, PhD, Assoc. Prof. Georgi Penchev, PhD, Assoc. Prof. Konstantin Poudin, PhD, Sen. Assist. Prof. Nedko Tagarev, PhD, Sen. Assist. Prof. Ekaterina Bogomilova, PhD Assist. Prof. Atanas Dimitrov, PhD
Процент участие в съавторство: 20
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 06
Тема: „Structural Equation Modelling (SEM) Methodology and Initial Results of the Researches“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: International Conference “Fighting Illicit Trade and Related Crimes”
Място на провеждане: Sofia
Организатор: Department “National and Regional Security”, UNWE
Автор/и: Assoc. Prof. Georgi Pavlov, PhD, Assoc. Prof. Georgi Penchev, PhD, Assoc. Prof. Konstantin Poudin, PhD, Sen. Assist. Prof. Nedko Tagarev, PhD, Sen. Assist. Prof. Ekaterina Bogomilova, PhD Assist. Prof. Atanas Dimitrov, PhD
Процент участие в съавторство: 20
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: „Structural Equation Modelling (SEM) Methodology and Initial Results of the Researches“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: International Conference “Fighting Illicit Trade and Related Crimes”
Място на провеждане: Sofia
Организатор: Department “National and Regional Security”, UNWE
Автор/и: Assoc. Prof. Georgi Pavlov, PhD, Assoc. Prof. Konstantin Poudin, PhD
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: “Relationship between Drug Industry and Tobacco Smuggling“
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: International Conference “Fighting Illicit Trade and Related Crimes”
Място на провеждане: Sofia
Организатор: Department “National and Regional Security”, UNWE
Автор/и: Assoc. Prof. Konstantin Poudin, PhD
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: “Indicators for Tobacco C&C Research”
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: катедра “Регионално развитие”, катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС
Автор/и: доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: „Предизвикателства пред сигурността на информацията на регионално равнище”
Забележка:

2018 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: катедра “Регионално развитие”, катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: „Регионалните системи за сигурност и ролята им в управлението на регионалната сигурност”
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Заглавие: Форми на организирана престъпност в Черноморския регион
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Национална научна конференция „Войните на 21 век“
Страници от-до: 216-231
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БИСПУР
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД – дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Assoc. Prof. Konstantin Poudin, PhD
Заглавие: Developing and Maintaining Business Security Culture
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook UNWE
Страници от-до: 255-269
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1
Наименование: “C&C Tobacco Risk Identification”
Ръководител: проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Колектив: доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Пенчев, доц. д-р Нончо Димитров, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл.ас. д-р Недко Тагарев, гл.ас. д-р Теодора Гечкова, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, д-р Горан Ангелов и др.
Описание: анализ на бизнес процеси, анализ на риска и разработване на учебни материали
Начало (година): 08
Начало (месец): 2017
Край (година): 08
Край (месец): 2019
Забележка:

2018 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-16/2018
Наименование: “Управление на институционалната промяна”
Ръководител: доц. д-р Константин Христов Пудин
Колектив: проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Александър Вълков, доц. д-р Деница Горчилова, доц. д-р Велизар Шаламанов
Описание: подпомогне създаването и стартирането на магистърска програма „Управление на институционалната промяна” в УНСС и съпътстващи квалификационни модули за подготовка на кадри на ръководни длъжности и висши държавни служители в административните структури
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6/2016
Наименование: „Идеология и политика на неoосманизма и междуетническите отношения в България”
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов Христов
Колектив: проф. д.с.н Георги Найденов, доц. д-р Пламен Ралчев, доц. д-р Константин Пудин, д-р Мартин
Описание: участие в анализ на експертна оценка на неоосманизма
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на становище за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Усъвършенстване на корпоративната сигурност във финансова структура”
Автор/и: Пламен Иванов Иванов
Доказателство: Заповед № 1280/27.04.2018 на Ректора на УНСС
Забележка: научен ръководител доц. д-р Нончо Иванов Димитров

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Obstacles of the Implementation of Management Control in Public Institutions”
Автор/и: анонимен
Доказателство: Рецензия за списание “Economic Alternatives” от 02.04.2018 г.
Забележка: Статията е предложена за публикуване в списание “Economic Alternatives”

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензия на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Отнемане на активи от трафик на хора”
Автор/и: доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов
Доказателство: Рецензия за годишник и научни трудове на УНСС от 25.02.2018 г.
Забележка:

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на становище за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Трансграничното сътрудничество като инструмент на Eвропейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на XXI век”
Автор/и: Дафинка Василева Сидова
Доказателство: Заповед №3-РК-202 от 10.04.2018 г. на ректора на НБУ
Забележка: научен ръководител проф. д-р Венелин Ангелов Георгиев

2018 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на становище за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Конфликтите в Южна Азия в началото на ХХI век и влиянието им върху регионалната сигурност”
Автор/и: Ерол Салиев Буюклиев
Доказателство: Заповед № СИ29-РД03-103-02.05.2018 на началника на ВА “Г.С. Раковски”
Забележка: научен ръководител проф. д-р Николай Димитров Слатински

2018 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 29.05.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Заповед на №59/23.05.2018 на декана на факултет “Икономика на инфраструктурата”
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Шеста национална конференция с международно участие „Металознание хидро- и аеродинамика и национална сигурност”
Място на провеждане: София, България
Организатор: Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика при БАН „Акад. Ангел Балевски“
Автор/и: доц. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 05
Тема: “Формиране и развитие на култура на ядрена сигурност”
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Заповед на Декана на факултет “Икономика на инфраструктурата” за определяне на изпитна комисия
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 15.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Заповед на Декана на факултет “Икономика на инфраструктурата” за определяне на изпитна комисия
Брой: 2
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.05.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Заповед на Декана на факултет “Икономика на инфраструктурата” за определяне на изпитна комисия
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.05.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Заповед на Декана на факултет “Икономика на инфраструктурата” за определяне на изпитна комисия
Брой: 1
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Заповед на Ректора на УНСС за определяне състава на изпитните комисии
Брой: 6
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конференция „Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион”
Място на провеждане: София
Организатор: Департамент “Национална и регионална сигурност”, НБУ
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 05
Тема: „Влияние на идеологията на пантюркизма върху отношенията в Черноморския и съседните региони”
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 7th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2017)
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: „Information Security Culture in the Corporation“
Забележка:

2017 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Първа национална конференция по медийна сигурност „Медиите като обект и средство за натиск в Балканските страни”
Място на провеждане: София
Организатор: Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийски форум за сигурност и Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска (БИСПУР)
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 06
Тема: “Управленски аспекти на медийната сигурност”
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Заглавие: “Модел за определяне на човешката сигурност”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): „Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”, Ч. 2, монография на катедра „Национална и регионална сигурност” и Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС
Страници от-до: 109-131
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Заглавие: „Отношенията на Европейския съюз с държавите от Централна Азия – състояние и перспективи”
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие на тема „Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз”
Страници от-до: 219-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Департамент “Национална и международна сигурност”, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Константин Христов Пудин
Заглавие: „Влияние на идеологията на пантюркизма върху отношенията в Черноморския и съседните региони”
Наименование на сборник: Сборник научни трудове Конференция „Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион”
Страници от-до: 336-345
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Департамент “Национална и международна сигурност”, НБУ
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6/2016
Наименование: „Идеология и политика на неoосманизма и междуетническите отношения в България”
Ръководител: доц. д.н. Ивайло Христов Христов
Колектив: проф. д.с.н Георги Найденов, доц. д-р Пламен Ралчев, доц. д-р Константин Пудин, докторант Мартин
Описание: изследване на отношенията между България и Труция в периода 1878-1944 г.
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1
Наименование: “C&C Tobacco Risk Identification”
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: доц. д-р Георги Паволв, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Георги Пенчев, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл.ас. д-р Недко Тагарев, гл.ас. д-р Нончо Димитров, гл.ас. д-р Теодора Гечкова, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, докторант Горан Ангелов, докторант Цвето
Описание: анализ на бизнес процеси и анализ на риска
Начало (година): 2017
Начало (месец): 08
Край (година): 2019
Край (месец): 08
Забележка:

2017 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Работата с информационните източници бе главно във връзка с разработваните изследователски проекти

2016 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Девата годишна научна сесия на УНСС
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков и колектив
Процент участие в съавторство: 10
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 12
Тема: Предсатавяне на резултатите от университетски проект НИД НИ 1-9/2013 г. “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”
Забележка:

2016 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 22.11.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Протокол № НИ17
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД – дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 11.10.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: “Икономика на инфраструктурата”
Катедра: “Национална и регионална сигурност”
Доказателство: Протокол № НИ9
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Кръгла маса с международно участие на тема „Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз”
Място на провеждане: София
Организатор: департамент “Национална и международна сигурност”, НБУ
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 5
Тема: Отношенията на Европейския съюз с държавите от Централна Азия – състояние и перспективи
Забележка:

2016 Публикация

НИД – дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Константин Пудин
Заглавие: Обучението на докторанти към катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция 25 години катедра „Национална и регионална сигурност” на тема „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще”, редакционна колегия с председател доц. д-р Цветан
Страници от-до: 82-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1 – 9/2013 г.
Наименование: “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”
Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
Колектив: доц. д-р Цветан Цветков, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Венелин Георгиев, гл.ас. д-р Георги Пенчев, доц. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Нончо Димитров, гл.ас. д-р Недко Тагарев, ас. д-р Юри Ценков
Описание: Анализ на световния и европейския опит в оценяване на сигурността, разработване на модел за оценяване на сигурността и апробиране на модела в условията на България
Начало (година): 2013
Начало (месец): 3
Край (година): 2015
Край (месец): 3
Забележка:

2016 Проекти

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-6/2016
Наименование: „Идеологията и политиката на неоосманизма и междуетническите отношения в България“
Ръководител: доц. д.ик.н. Ивайло Христов
Колектив: проф. д.с.н. Георги Найденов, доц. д-р Пламен Ралчев, доц. д-р Константин Пудин, докторант Мартин Стоянов
Описание: изследване идеологията на пантюркизма, изследване на междуетническите отношения в България през първата половина на ХХ век
Начало (година): 2016
Начало (месец): 03
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Друго, Работата с информационни източници бе главно във връзка с участието в университетски проекти НИД НИ-6/2016 и НИД НИ 1-9/2013

2015 Участие

НИД – дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 2
Забележка:

2015 Публикация

НИД – дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Konstantin Hristov Poudin
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Il Concetto di Sicurezza Umana – Storia, Caratteristiche, Critiche
Списание/издателство/издание: Periodico Mensile dell’IRIAD
Място на публикуване (град, държава): Roma, Italia
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 3-22
Забележка:

2015 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: Департамент “Национална и международна сигурност”, НБУ
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 112-120
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 03.06.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 07.03.2016
Наименование на научния форум: Международна конференция “Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност”
Тема: ОССЕ и сигурността в Югоизточна Европа – четири десетилетия след Хелзинки
Забележка:

2015 Проекти

НИД – дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : НИД 2
Наименование: Contribution of the OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions to the Panel of Eminent Person
Ръководител: Dr. Wolfgang Zellner, Dr. Teija Tiilikainen
Колектив: Teija Tiilikainen, Eeva Innola, Ian Anthony, Pal Dunay, Dimitar Dimitrov, Atanas Dimitrov Frank Evers, Laurent Goetschel, Heinz Gärtner, Volker Jacoby, Grazvydas Jasutis, Kari Möttölä, Christian Nünlist, Konstantin Poudin, Philip Remler, Hans-Joachim
Описание: The task of the project was to analyse the questions dealing with the functions and future of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The questions were initially formulated by the 2015 OSCE Troika — Switzerland, Serbia, and
Начало (дд.мм.гггг): 20.05.2015
Край (дд.мм.гггг): 01.12.2015
Забележка:

2015 Проекти

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1 – 9/2013 г.
Наименование: “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”
Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
Колектив: доц. д-р Цветан Цветков, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Венелин Георгиев, гл.ас. д-р Георги Пенчев, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Нончо Димитров, гл.ас. д-р Недко Тагарев, ас. д-р Юри Ценков
Описание: Анализ на световния и европейския опит в оценяване на сигурността, разработване на модел за оценяване на сигурността и апробиране на модела в условията на България
Начало (година): 2013
Начало (месец): 03
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Друго

НИД – дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Международни операции в подкрепа на мира и сигурността”
Автор/и: Атанас Димитров Димитров
Доказателство: рецензия
Забележка:

2014 Публикация

НИД – дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Венелин Георгиев, гл.ас. д-р Георги Пенчев, гл.ас. д-р Констатин Пудин, гл.ас. д-р Нончо Димитров, ас. д-р Недко Тагарев, ас. д-р Юри Ценков, ас. д-р Теодора Гечков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността. Анализ на световния и европейски опит”, т. 3.1
Име на списание/издателство: ИК-УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 8
Брой страници от-до: 30-49
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 3
Място на провеждане: София
Организатор: катедра “Национална и регионална сигурност”, Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-15
Дата на провеждане: 05.04.2014
Дата на публикуване: 25.03.2015
Наименование на научния форум: “ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ В НАТО”
Тема: “ПРОФЕСИИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: Департамент “Национална и международна сигурност”, НБУ
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 143-150
Дата на провеждане: 03.06.2014
Дата на публикуване: 20.12.2014
Наименование на научния форум: “Реформите в системата за национална сигурност на Република България”
Тема: “Реформа и професионализация в областта на отбраната”
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ИПИО
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-12
Дата на провеждане: 07.10.2014
Дата на публикуване: 30.03.2015
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти”
Тема: Ролята на Университета за национално и световно стопанство в изследванията по икономика на отбраната и сигурността
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД – дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 3
Наименование: BG051PO001-3.1.09-0024 С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство, Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
Ръководител: проф. д-р Валентин Гоев
Колектив: проф. д-р Валентин Гоев и колектив
Описание: повишаване на квалификацията на академичния състав на УНСС
Начало: 23.04.2013
Край: 23.12.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД – дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 2
Наименование: BG051PO001-3.1.07-0053 “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС “Бакалавър”, направление “Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (200
Ръководител: доц. д-р Цветана Стоянова
Колектив: доц. д-р Цветана Стоянова и колектив
Описание: Актуализация на учебни програми в ОКС “Бакалавър”, направление “Администрация и управление”
Начало: 23.04.2013
Край: 23.02.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1 – 9/2013 г.
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
Колектив: доц. д-р Цветан Цветков, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Павлов, доц. д-р Венелин Георгиев, гл.ас. д-р Георги Пенчев, гл.ас. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Нончо Димитров, ас. д-р Недко Тагарев, ас. д-р Юри Ценков, ас. д-р Теодора Гечко
Описание: Анализ на световния и европейския опит в оценяване на сигурността, разработване на модел за оценяване на сигурността и апробиране на модела в условията на България
Начало: 31.03.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: департамент “Национална и международна сигурност”, НБУ
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: от 473 до 483
Дата на провеждане: 20.06.2013
Дата на публикуване: 09.12.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда”
Тема: “Предизвикателства пред обучението по сигурност в граждански висши учебни заведения”
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: департамент “Национална и международна сигурност”, НБУ
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: от 94 до 104
Дата на провеждане: 20.06.2013
Дата на публикуване: 09.12.2013
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Десет години образование по сигурност в НБУ: Състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда”
Тема: “Политиката за национална сигурност през призмата на мениджърската теория”
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД – дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Фактори и аспекти на професионализацията на Българската армия
Име на списание/издателство: ИК на УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 158
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: Равда
Организатор: катедра “Национална и регионална сигурност”/ катедра “Публична администрация и регионално развитие”
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: от 198 до 205
Дата на провеждане: 21.09.2013
Дата на публикуване: 01.04.2014
Наименование на научния форум: Международна научна конференция “Глобализъм, регионализъм и сигурност”
Тема: Заплахи за националната и регионалната сигурност
Забележка: няма

2013 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: катедра “Медии и обществени комуникации”, УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Христов Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: от 403 до 408
Дата на провеждане: 29.10.2013
Дата на публикуване: 09.04.2014
Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция “Медиите между мисията и бизнеса”
Тема: Размисли за рицарството, истината, свободата и сигурността
Забележка: няма

2013 Проект / Програма

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ-1-9/2013
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
Колектив: катедра “Национална и регионална сигурност”/Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС
Описание: първи етап по проекта
Начало: 22.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД – дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Изследователска дейност, посветена на темата за тероризма
Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от ЕС
Място на публикуване: УНСС, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 204 – 207
Забележка:

2012 Публикация

НИД – дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Тероризмът като изследователски проблем в България
Име на списание/издателство: Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм – икономика
Място на публикуване: УНСС, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 33 – 48
Забележка:

2012 Публикация

НИД – дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Съвременни мерки за противодействие на трафика на хора
Име на списание/издателство: Трафик на хора. Социално-икономически аспекти.
Място на публикуване: УНСС, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 93 – 101
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: Смолян
Организатор: ВСУ “Черноризец Храбър”, филиал Смолян
Автор/и: доц. д-р Георги Павлов, гл.ас. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 39 – 45
Дата на провеждане: 01.06.2012
Дата на публикуване: 01.04.2013
Наименование на научния форум: Икономиката на Родопите – регионални проблеми и перспективи
Тема: Защита на информацията за регионалното развитие
Забележка: Сборникът с докладите от конференцията трябва да бъде публикуван през април 2013 г.

2012 Проява / Дейност

НИД – дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: Смолян
Организатор: ВСУ “Черноризец Храбър”, филиал Смолян
Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 50-59
Дата на провеждане: 01.06.2012
Дата на публикуване: 01.04.2013
Наименование на научния форум: Икономиката на Родопите – регионални проблеми и перспективи
Тема: Показатели за социално развитие в условията на криза
Забележка: Сборникът с докладите от конференцията трябва да бъде публикуван през април 2013 г.

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Забележка: Проучване на информационни източници, свързани с изследователската работа по проект “Социално-икономически аспекти на трафика на хора”

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Забележка: Проучване на информационни източници, свързани с изследователската работа по проект “Икономически аспекти на тероризма””

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Забележка: Проучване на информационни източници, свързани с изследователската работа по проект “Фактори и аспекти на професионализацията на българската армия”

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 – 23/2009
Наименование: Социално-икономически аспекти на трафика на хора
Ръководител: проф. д-р Стефан Христов
Колектив: катедра “Национална и регионална сигурност”
Описание: университетски проект
Начало: 20.06.2009
Край: 20.02.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 – 51/2009
Наименование: Икономически аспекти на тероризма
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: катедра “Национална и регионална сигурност”
Описание: университетски проект
Начало: 22.06.2009
Край: 20.02.2012
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД – дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 – 64/2009
Наименование: Фактори и аспекти на професионализацията на Българската армия
Ръководител: гл.ас. д-р Константин Пудин
Колектив: гл.ас. д-р Константин Пудин
Описание: изясняване на теоретичните основи на професионализацията на въоръжените сили, сравнителен анализ на процеса на професионализация във въоръжените сили на държави-членки на НАТО, изследване на специфичните и общи фактори, обуславящи професионализацият
Начало: 20.06.2009
Край: 20.02.2012
Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-23/2009

Наименование: Социално-икономически аспекти на трафика на хора

Ръководител: проф. д-р Стефан Иванов Христов

Колектив: катедра “Национална и регионална сигурност”

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-51/2009

Наименование: Икономически аспекти на тероризма

Ръководител: доц. д-р Димитър Панайотов Димитров

Колектив: катедра “Национална и регионална сигурност”

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 – Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-64/2009

Наименование: Фактори и аспекти на професионализацията на Българската армия

Ръководител: гл.ас. д-р Константин Пудин

Колектив: гл.ас. д-р Константин Пудин

Описание: изследване на факторите и аспектите на професионализацията на българската аримя

Начало: 22.06.2009

Край: 20.11.2011

Забележка:

Година: 2010 – Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НП 21.03-12/2008

Наименование: ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЕС И БЪЛГАРИЯ – ИКОНОМИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

Ръководител: доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Колектив: катедра “Национална и регионална сигурност”

Описание: университетски проект

Начало: 22.06.2008

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра “Национална и регионална сигурност”

Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 198-220

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 16.11.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция “Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността”

Тема: Професионалнализацията на българската армия, теоретични основи, развитие и научна поддръжка на процеса

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Бизнесът в сектора за сигурност и отбрана

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 98-106

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Структурите на гражданското общество в националния сектор за сигурност и отбрана

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 63-73

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: ВА”Г.С.Раковски”, София

Организатор: Център за изледване на рисковете и сигурността, НБУ

Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 416-428

Дата на провеждане: 09.04.2010

Дата на публикуване: 22.12.2010

Наименование на научния форум: Научно-практическа конференция на тема „Стратегии и политики за сигурност”

Тема: Ролята на медиите в сектора за сигурност и отбрана

Забележка:

Година: 2010 – Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: гл.ас. д-р Константин Пудин

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономически аспекти на тероризма – опитът на Италия

Име на списание/издателство: Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики, УИ “Стопанство”

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 167-179

Забележка:

Leave a Reply