Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет

Място на провеждане: София

Организатор: Икономически и социален съвет

Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на Икономическия и социален съвет

Дата на провеждане: 21.02.2011

Забележка: 21.02.2011 г. е дата на първата пленарна сесия на Икономически и социален съвет на България за 2011 г. Общият брой на пленарните сесии е осем.

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет

Място на провеждане: Брюксел

Организатор: Европейски икономически и социален комитет

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Европейския икономически и социален комитет

Дата на провеждане: 19.01.2011

Забележка: 19-20.01.2011 г. е първата пленарна сесия на Европейския икономически и социалне комитет за 2011 г. Общият брой на пленарните сесии е осем.

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 01.03.2011

Място на провеждане: София

Университет: Университет за национално и световно стопанство

Факултет: Общоикономически

Катедра: Човешки ресурси и социална защита

Доказателство: заповед

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 28.06.2011

Място на провеждане: София

Университет: Университет за национално и световно стопанство

Факултет: Общоикономически

Катедра: Човешки ресурси и социална защита

Доказателство: заповед № 13 от 23.06.2011 г.

Забележка:

Брой: 3

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 28.10.2011

Място на провеждане: София

Университет: Университет за национално и световно стопанство

Факултет: Общоикономически

Катедра: Човешки ресурси и социална защита

Доказателство: Заповед № 15 от 20.10.2011 г.

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: проф. д-р Лалко Дулевски

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Пазар на труда

Име на списание/издателство: Сиела

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-283

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София

Организатор: катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Автор/и: проф. д-р Лалко Дулевски

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 32-41

Дата на провеждане: 4.12.2009

Дата на публикуване: 10.12.2010

Наименование на научния форум: научно-практическа конференция

Тема: Социални последствия на процесите на преструктуриране и технологични промени в организациите

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Пленарна сесия на Европейски икономически и социален комитет

Място на провеждане: Брюксел

Организатор: Европейски икономически и социален комитет

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Европейския икономически и социален комитет

Дата на провеждане: 20.10.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Пленарни сесии на Икономически и социален съвет

Място на провеждане: София

Организатор: Икономически и социален съвет

Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на Икономически и социален съвет и на пленарните сесии

Дата на провеждане: 22.01.2010

Забележка: 22.01.2010 дата на първата пленарна сесия на Икономически и социален съвет за 2010 г. Общият брой на пленарните сесии е девет.

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : BG051-PO001.2.1.03

Наименование: Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне

Ръководител: Пламен Димитров

Колектив: експерти на КНСБ и други външни експерти

Описание: изледване, оценка и политики по гъвкавата сигурност в България

Начало: юни 2010

Край: декември 2010

Забележка: