Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
Научни интереси: Пазар на труда; организация и управление на осигурителните фондове; заетост и безработица