Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"